הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (סייג לבחירה או למינוי לתפקיד רב ראשי וחבר מועצה) של ח"כ מרב מיכאלי

היום, שני 25.5.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – סייג לבחירה או למינוי לתפקיד רב ראשי לישראל או לחבר מועצה), התש"ף–2020 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה).

הצעת החוק מבקשת להגדיר כי הסייג למועמדותו של רב ראשי לישראל או של חבר מועצה, יהיה זהה לזה המופיע בחוק בתי המשפט.

 

מספר פנימי: 2086892

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמת:       חברת הכנסת        מרב מיכאלי

 

______________________________________________

פ/986/23

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – סייג לבחירה או למינוי לתפקיד רב ראשי לישראל או לחבר מועצה), התש"ף–2020

הוספת סעיף 5א 1. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980[1], אחרי סעיף 5 יבוא:
"סייג לבחירה או מינוי רב ראשי לישראל או חבר מועצה 5א. לא ייבחר ולא ימונה לרב ראשי לישראל או לחבר מועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כרב ראשי לישראל או כחבר מועצה, לפי העניין."

 

דברי הסבר

מתוקף הגדרת תפקידם, נושאים הרב הראשי לישראל וחברי מועצת הרבנות הראשית, בסמכויות שיפוטיות רבות. לפיכך, ראוי כי הם ייבחרו לתפקיד בכפוף לתנאי המוסר והערכים הנדרשים גם שופטים בישראל, ביניהם גם שופטי בית המשפט העליון ונשיא בית המשפט העליון.

הצעת חוק זו מגדירה כי הסייג למועמדותו של רב ראשי לישראל או של חבר מועצה, יהיה זהה לזה המופיע בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984, בנוגע לבחירת שופטים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אבשלום וילן (פ/3584/17; הוסרה מסדר היום ביום כ' בתמוז התשס"ח (23 ביולי 2008)), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1496/18; הוסרה מסדר היום ביום ט"ו בכסלו התש"ע (2 בדצמבר 2012); פ/3483/18; פ/589/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/776/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בסיוון התש"ף – 25.5.20

 

[1] ס"ח התש"ם, עמ' 90.