הצעת חוק: הסדרת הקבורה האזרחית בישראל. ייעוד שטחים, זירוז התהליך והקמת בתי קברות אזרחיים.

הצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תיקון – העברת סמכויות), התשע"ד–2013 
  
חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית חוקק בשנת 1996 ומאז הוא אינו מיושם בפועל. מטרת הצעת החוק שיזם ח"כ יואל רזבוזוב היא להסדיר את נושא הקבורה האזרחית בישראל. החוק מציע להעביר את סמכויות ביצוע החוק מהמשרד לשירותי דת למשרד הפנים, לזרז את תהליך הקמתם של בתי קברות אזרחיים, וייעוד בתי עלמין לקבורה אזרחית חלופית בישראל.

הצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תיקון – העברת סמכויות), התשע"ד–2013
 
תיקון סעיף 1    1.    בחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו–1996 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "השר", במקום "השר לענייני דתות" יבוא "שר הפנים".
הוספת סעיף 8    2.    אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:
        "דיווח לכנסת    8.    השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשנה, לא יאוחר מיום 31 במרס, על יישום הוראות חוק זה."
קביעת מקומות לבתי עלמין אזרחיים חלופיים    3.    השר יקבע מקומות אשר ייועדו לשמש כבתי עלמין אזרחיים חלופיים כאמור בסעיף 4 לחוק העיקרי בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.
 
 
דברי הסבר
 
מטרתו של חוק זה היא להסדיר את נושא הקבורה האזרחית בישראל. חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו–1996, (להלן – החוק) חוקק בשנת 1996 ומאז הוא אינו מיושם בפועל. לכן מוצע להעביר את סמכויות ביצוע החוק, מהמשרד לשירותי דת למשרד הפנים מאחר שמדובר בקבורה שאיננה דתית וכיאה לסוגיה אזרחית, משרד הפנים ושר הפנים הם אלו שאמונים על נושא זה. נימוק נוסף להעברת הסמכויות למשרד הפנים הוא העבודה שמשרד הפנים ממונה על הרשויות המקומיות ומינהל התכנון, לרבות על הקצאת שטחים לטובת בתי העלמין השונים ולכן, הוא המשרד שבידו לזרז את תהליך הקמתם של בתי הקברות האזרחיים. נוסף על כך, מוצע לקבוע כי על השר לקבוע בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה את המקומות שייעודו לבתי עלמין לקבורה אזרחית חלופית בישראל בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 4 לחוק.
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בטבת התשע"ד – 23.12.13