הצעת חוק: איסור שימוש במערכות כריזה בבתי תפילה

לפי הצעת החוק שהגיש ח"כ מוטי יוגב החוק המוצע מביא תפיסת עולם לפיה חופש הדת לא צריך להוות גורם בפגיעה באיכות החיים, ומציע כי בבתי תפילה ייאסר השימוש במערכות כריזה על מנת לקרוא למתפללים או על מנת להעביר מסרים דתיים או לאומיים ולעיתים אף דברי הסתה.

להלן הצעת החוק המלאה:

הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון – איסור שימוש במערכת כריזה בבתי תפילה), התשע"ו–2015
תיקון סעיף 2
1.בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א–1961[1], בסעיף 2, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
 "(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), יראו הפעלת מערכת כריזה בבית תפילה כרעש חזק או בלתי סביר כאמור באותו סעיף קטן; השר, בהסכמת שר הפנים, רשאי לקבוע, בצו, מקרים בהם יותר השימוש במערכת הכריזה; בסעיף זה, "בית תפילה" – בית כנסת, כנסייה או מסגד וכל מקום מקורה אחר המשמש דרך קבע לתפילה או לפולחן דתי."

 
דברי הסבר
מאות אלפי אזרחים בישראל, באזורי הגליל, הנגב, ירושלים, תל-אביב–יפו ומקומות אחדים במרכז הארץ, סובלים באופן שגרתי ויומיומי מרעש שנגרם כתוצאה מקריאות המואזין במסגדים. רעש זה נוצר כתוצאה משימוש במערכת כריזה, המטרידה את מנוחתם של אזרחים מספר פעמים ביום, לרבות בשעות הבוקר המוקדמות והלילה.
החוק המוצע מביא תפיסת עולם לפיה חופש הדת לא צריך להוות גורם בפגיעה באיכות החיים, ומציע כי בבתי תפילה ייאסר השימוש במערכות כריזה על מנת לקרוא למתפללים או על מנת להעביר מסרים דתיים או לאומיים ולעיתים אף דברי הסתה.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3311/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מירי רגב וקבוצת חברי הכנסת (פ/1702/19), ועל ידי חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2915/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2316/20).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשע"ו – 14.12.15