תיקון לחוק שיוגש על ידי המפלגות החרדיות לחוק שעות עבודה ומנוחה יימנע ביצוע עבודות תשתית בשבת

בתאריך ה-16.10.2017 חשף האתר בחדרי חרדים כי בהוראת שלוש מועצות גדולי התורה, ראשי המפלגות החרדיות בכנסת, יהדות התורה וש"ס, עתידים להגיש הצעת חוק המיועדת לתיקון הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה, המבקש להוסיף במסגרת החוק סמכות לשר העבודה בבואו להתיר העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן, להתחשב ככל שניתן במסורת ישראל.

לפני כמספר שבועות, בעקבות מספר אירועים של מחלוקת בדבר עבודות תשתית במלך יום השבת, התכנסו שלוש מועצות גדולי התורה ובסופה של ההתכנסות הורו חברי מועצת גדולי התורה לנציגיהם בכנסת: "למצות בהקדם כל דרכי פעולה שברשותם כדי לקבוע בחקיקה ובהחלטות ממשלה שכל גופי השלטון הארצי והרשויות המקומיות לא יקבלו החלטות ולא יבצעו מעשים שיש בהם משום פגיעה בקדושת השבת". 

התיקון החוקתי הנוכחי שעתיד לעלות בתחילת מושב החורף, צפוי להביא מענה לדרישתם של מנהיג הציבור החרדי מן הממשלה להביא להפסקת ביצוע עבודות מטעם המדינה ביום השבת, על רקע היותו של יום השבת יום מנוחה בדת היהודים.
לפי הצעת חוק כתיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה הקיים, בסעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א – 1951, אחרי פסקה ג' יבוא: "(ד) בהיתר מיוחד לפי סעיף קטן א – יתחשב השר ככל שניתן במסורת ישראל בכל הנוגע להתרת העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן". בדברי ההסבר לתיקון החוק, נכתב: "התיקון המוצע בא להוסיף סמכות לשר העבודה בבואו להתיר העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן, להתחשב ככל שניתן במסורת ישראל".  זאת במקום הסעיף הקיים, לפיו שר העבודה רשאי להתיר עבודה בשבת באם הוא משוכנע שהפסקת העבודה או חלק ממנה בשבת עלולה להביא לכדי פגיעה בהגנת המדינה, בבטחון הגוף או רכוש, או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה.

התיקון המוצע ודברי ההסבר

הסעיף הקיים בחוק כיום (מודגש בצהוב)