תזכיר חוק: שר החינוך יוכל לממן מוסדות שאינם מלמדים לימודי ליבה עבר במליאה בקריאה ראשונה

החוק עבר בקריאה ראשונה בשתיים וחצי בלילה, ביום שני, 25 ביולי 2016. שש שעות לאחר ההצבעה- החוק כבר בדיון להכנה לקריאה שניה ושלישית בועדת החינוך.
 
על פי התזכיר, שמבקש משרד החינוך לקדם, שר החינוך יוכל לאפשר מימון מכספי מדינה למוסד חינוכי אשר אין בו לימודי חול (כגון לשון עברית, חשבון, מדעים, אזרחות, אנגלית וכיוב). התיקון המוצע מבקש להסדיר את התנאים למתן הוראת פטור ולתקצוב תוך מתן שיקול דעת רחב לשר החינוך באשר לתנאים הנדרשים למתן הוראת פטור.

תזכיר חוק לימוד חובה (תיקון), התשע"ו-2016

א.שם החוק המוצע:
 
חוק לימוד חובה (תיקון), התשע"ו-2016
 
ב.מטרת החוק המוצע והצורך בו:
תיקון מס' 16 לחוק לימוד חובה החיל את חובת הלימוד על גילאי 3 ואילך. תיקון מס' 16 תוקן מספר פעמים, כאשר בתיקון מס' 7 לתיקון מס' 16 נקבע כי "הוראות חוק לימוד חובה, התש"ט-1949, ככל שהן מתייחסות להורים של ילד בגיל 5, יחולו בתקופת ההחלה, על הורים של ילדים בגיל 3 ו-4 באותם מקומות שבהם החיל השר בצווים את לימוד החובה לפי הוראות סעיף קטן (א)." תוך שהכוונה להחיל את כלל החובות שחלות על ההורים מכוח חוק לימוד חובה גם על הורים בגילאי 3 ו-4, כאשר הכוונה להחיל זאת בהדרגה, לאור היישום ההדרגתי של החוק. מאחר ובשנת הלימודים התשע"ו, חוק לימוד חובה החל מגיל 3 הוחל במלאו, התיקון המוצע מבקש לערוך תיקון טכני במהות, בכדי  להסיר ספק באשר לחובה לרשום ילד החל מגיל 3 למוסד חינוך מוכר.
במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב לשנים 2013 ו-2014) תוקן חוק לימוד חובה ונקבע בסעיף 10א בו כי שר החינוך רשאי להחליט ולתקצב את מוסדות הפטור. עם זאת נמנו בנוסח התיקון תנאים רבים, המגבילים את שיקול דעת שר החינוך ונתגלו קשיים בישומו. לאור האמור, וכן בהתאם להסכמים הקואליציוניים, התיקון המוצע נדרש לצורך הסדרה בחקיקה את התנאים למתן הוראת פטור ולתקצוב תוך מתן שיקול דעת רחב לשר החינוך באשר לתנאים הנדרשים למתן הוראת פטור, להפעלת מוסד כאמור, ובכלל זה כללים ותנאים להנהלתו, לדיווח של המוסד על צוות העובדים והתלמידים, לרישום תלמידים, להנהגת תכנית לימודי החול מתכנית היסוד של מוסד חינוך רשמי במוסד פטור, לפיקוח על המוסד פטור ולהשתתפות המדינה בתקציבו.
 
ג.עיקרי החוק המוצע:
תיקון סעיף 3 לחוק מבהיר, כי חובת הרישום חלה החל מגיל 3.
תיקון סעיף 10א לחוק קובע מקור סמכות לתקצוב מוסדות חינוך במעמד פטור וכן מבטא את סמכותו של השר לקבוע הוראות ותנאים לתקצוב מוסדות במעמד פטור ולמתן הוראת פטור לגבי מוסדות אלה במסגרת חקיקת משנה.
ד.השפעת החוק המוצע על החוק הקיים:
תיקון חוק לימוד חובה.
 
ה.השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה:
אין השפעה על תקציב המדינה. היבטים תקציביים יוסדרו בחקיקת המשנה.
 
ו.השפעת החוק המוצע על תקנים במשרדי הממשלה ועל ההיבט המינהלי:
אין השפעה על תקנים.
 
ז.נוסח החוק המוצע:
 
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון), התשע"ו-2016
תיקון סעיף 3
 
בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(א), במקום "בגיל 5" יבוא "בגילאים 3 עד 5".
החלפת סעיף 10א
 
במקום סעיף 10א לחוק העיקרי יבוא:
 
 
"מתן הוראת פטור למוסד חינוך ותקצובו
10א.
"השר רשאי לקבוע, בתקנות, סדרים ותנאים למתן הוראת פטור למוסד חינוך לפי סעיף 5(א), להפעלת מוסד כאמור ולהשתתפות המדינה בתקציבו, אם יחליט השר על תקצוב מוסדות כאמור ובמידה שיחליט."
 
 
הערה:
לתשומת לבכם- הערות לתזכיר יתקבלו עד לתאריך 24.7.16 בשעה 09:00.
 
[1] ס"ח התש"ט, עמ' 287; התשמ"ד, עמ' 160; התשע"ג, עמ' 116.