תזכיר חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 23), התש"ף–2020

במהלך שבוע שעבר, רביעי 12.8.2020 פרסם המשרד לשירותי דת תזכיר חוק לפיו, בהתאם לחוק שירותי הדת היהודיים, הממשלה וכעת גם הרשויות המקומיות ישתתפו בתקציבן של המועצות הדתיות.

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2197 מיום 12.8.07, אופן חלוקת תקציב הממשלה הכולל בין המועצות הדתיות כולל הליך מקדמי, לפיו מופרש תחילה סכום (נכון להיום – בשיעור של 5%) מסכום ההשתתפות הכולל של הממשלה עבור רזרבת השר לשירותי דת אשר מיועד לממן במהלך/בסוף שנת הכספים עלויות ותיקונים והוצאות נדרשות אחרות של מועצות דתיות שלא ניתן היה לצפות אותן בתחילת שנת התקציב. הסכום שנותר, לאחר הפרשת רזרבת השר כאמור, מהווה בסיס להיקף השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב המועצות הדתיות.

ההליך הנזכר לעיל הוביל למצב הקיים, הבעייתי, לפיו הרשויות המקומיות אינן משתתפות בסכום רזרבת השר, אלא רק משרדי הממשלה.

מטרת החוק המוצע כאן היא לתקן את המצב הקיים באופן בו גם הרשויות המקומיות תשתתפנה בסכום רזרבת השר וזאת באופן עקיף – תוך תוספת חלקן היחסי של הרשויות המקומיות בסכום הרזרבה לתקציבן של המועצות הדתיות.

אנו מזמינים אתכם.ן לקחת חלק פעיל ולהגיב על תזכיר זה ובכך להשפיע על תהליך חקיקתו בקישור: https://bit.ly/2Q3WLrS

לצפייה בתזכיר החולק המלא יש ללחוץ כאן