תזכיר חוק: רשם נישואין יציע לבני זוג לחתום על "הסכם קדם נישואין"

פקודת הנישואין והגירושין (רישום)(הסכם קדם נישואין)(תיקון מס' 3), התשע"ד-2014

על רקע המציאות של עיגון אלפי בני זוג יהודים לשנים רבות, אשר לא נמצא לה זה עשרות בשנים תקנה, מוצע לקבוע בחוק כי רב שמונה לרושם נישואין יציע לבני זוג שבאו להירשם לנישואין לחתום על "הסכם קדם נישואין", בנוסח שיקבע שר המשפטים או בנוסח אחר שבני הזוג יסכימו עליו.

תזכיר חוק:

א.    שם החוק המוצע
פקודת הנישואין והגירושין (רישום)(הסכם קדם נישואין)(תיקון מס' 3), התשע"ד-2014.

ב.    מטרת החוק המוצע והצורך בו
על רקע המציאות של עיגון אלפי בני זוג יהודים לשנים רבות, אשר לא נמצא לה זה עשרות בשנים תקנה, מוצע לקבוע בחוק כי רב שמונה לרושם נישואין יציע לבני זוג שבאו להירשם לנישואין לחתום על "הסכם קדם נישואין", בנוסח שיקבע שר המשפטים או בנוסח אחר שבני הזוג יסכימו עליו.
"הסכם קדם נישואין" הונהג על ידי רבנים גדולים בתורה בארץ ובעולם. ההסכם נערך על ידי בני הזוג לפני הקידושין, ובו הם מסכימים שאם במהלך הנישואין יודיע אחד מהם לבן זוגו על רצונו להיפרד, משחלפה תקופה שנקבעה בהסכם והם לא הגיעו להסדר ביניהם ולא האריכו את התקופה, בן הזוג שהודיע על רצונו להיפרד זכאי למזונות מבן זוגו בסכום שנקבע בהסכם כל עוד הם ממשיכים להיות נשואים.
בני זוג נישאים על דעת כך שהם יכבדו באופן הדדי את זכויות האדם של בן הזוג, ולא שהנישואין יפגעו בזכויות אלה. הסכם קדם הנישואין נועד להגן על זכותו של בן זוג לאוטונומיה, על ידי הסכמה מראש שבן הזוג אשר יבקש להמשיך את קשר הנישואין ישלם פיצוי לבן זוגו הנאלץ להישאר נשוי בניגוד לרצונו. עם זאת, החוק המוצע קובע תקופה של ששה חודשים, שבה בן הזוג שקיבל את ההודעה יוכל לנסות ולהגיע להסדר בדרכי שלום עם בן זוגו, באמצעות בקשה ליישוב סכסוך בבית המשפט לענייני משפחה או על ידי גישור.

ג. עיקרי החוק המוצע
רושם נישואין, כהגדתו בסעיף 2א לפקודת הנישואין והגירושין (רישום), יציע לבני הזוג לערוך הסכם קדם נישואין בנוסח שקבע שר המשפטים בתקנות או בנוסח שמוסכם עליהם.

ד.     השפעת החוק המוצע על החוק הקיים
יתווסף סעיף 2ב לפקודת הנישואין והגירושין (רישום).

ה.    השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה ועל ההיבט המינהלי
החוק יצמצם את ההתדיינות בין בני זוג בבתי הדין הרבניים ובבתי המשפט לענייני משפחה.

ו. להלן נוסח החוק המוצע:
הצעת חוק פקודת הנישואין והגירושין (רישום)(הסכם קדם נישואין)(תיקון מס' 3), התשע"ד-2014
הוספת סעיף
2ב    בפקודת הנישואין והגירושין (רישום) לאחר סעיף 2א יבוא:

" הסכם קדם נישואין –
2ב.    בני זוג יהודים שבאו להירשם לנישואין אצל רושם הנישואין כמשמעותו בסעיף 2א, יציע להם רושם הנישואין להתייעץ עם מומחה בדין הדתי כדי לערוך הסכם קדם נישואין או לחתום על הסכם קדם נישואין בנוסח שקבע שר המשפטים שהוא ימסור להם;
בסעיף זה –
"הסכם קדם נישואין" – הסכם בין בני זוג שקובע, כי אם אחד מהם הודיע בכתב לבן זוגו כי הוא מבקש להתיר את הנישואין, בתום ששה חודשים מיום ההודעה הוא יהיה זכאי למזונות מבן זוגו בסכום שנקבע בהסכם, אלא אם כן יגיעו להסדר בכתב ביניהם, לרבות בדרך של בקשה ליישוב הסכסוך בבית המשפט לענייני משפחה שהגיש בן הזוג שקיבל את ההודעה לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 או גישור לפי תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993, או שהסכימו בכתב להארכת התקופה."