תזכיר חוק: צירוף מועצות דתיות לכדי גוף אחד

חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – איחוד מועצות דתיות), התשע"ג-2013 (להלן: החוק)

התיקון נועד להביא לייעול פעולת מערך המועצות הדתיות, בדרך של צירוף מועצות שפועלות כיום כגופים נפרדים – לכדי גוף אחד. 

תזכיר חוק:

1.    שם החוק המוצע
חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – איחוד מועצות דתיות), התשע"ג-2013 (להלן: החוק).

2.    מטרות החוק והצורך בו
התיקון נועד להביא לייעול פעולת מערך המועצות הדתיות, בדרך של צירוף מועצות שפועלות כיום כגופים נפרדים – לכדי גוף אחד.
כיום מתפקדות כ-132 מועצות דתיות ברחבי הארץ. מקצתן של המועצות נמצאות בישובים קטנים שבהם חיים פחות מ-5,000 תושבים יהודים ומקצתן נמצאות בישובים שאוחדו מוניציפאלית אך המועצות הדתיות שבהן טרם אוחדו.
מציאות זו גורמת להוצאות תקורה ואחרות מצד המועצות, שיכלו להיחסך אילו היינו בונים את המערכת באופן אחר. במציאות הקיימת מוציאות המועצות השונות הוצאות רבות על מינהל ושירותים, הוצאות שהיו נחסכות אילו היו מספר מועצות סמוכות פועלות כגוף אחד.
הכוונה לאחד בין מועצות דתיות קטנות הפועלות בסמיכות גיאוגרפית אחת לחברתה, כך שמצד אחד השירות לאזרח לא ייפגע ומצד שני, יחסך כסף רב. הכסף שיחסך מהאיחוד ישמש את המשרד לשירותי דת לשם הגדלת סל שרותי הדת הניתן על ידי המועצות הדתיות עצמן.
האיחוד יעשה בתיאום עם משרד האוצר, משרד הפנים ומשרד המשפטים, כך שחובותיהם וזכויותיהם של העובדים ושל ספקי השירות לא ייפגעו.
האיחוד יחסוך כסף רב שייעל וישפר את שרותי הדת בישראל.

3.    עיקרי החוק
על רקע עיקרי המדיניות המפורטים לעיל, מוצע לתקן את החוק כך שיכלול במתכונתו החדשה התייחסות למספר מרכיבים חיוניים לביצוע התהליך, בין השאר תהיה התייחסות ל :
•    אופן ביצוע הליך האיחוד;
•    ההסדרים הכספיים הנוגעים לתהליך;
•    מספר החברים במועצה המאוחדת וזהותם;
•    המעמד המשפטי של המועצות לפני האיחוד ואחריו;
•    זכויות העובדים במועצות המתאחדות;
•    אופן התקצוב של המועצות המאוחדות.

4.    השפעת החוק המוצע על החוק הקיים
יתוקנו סעיפים 2, 3, 4, 5, 11א – י11, 12 לחוק שירותי הדת היהודיים, ויוסף סעיף 2ב.

5.    השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה
סכום ההשתתפות שתעביר הממשלה למועצה הדתית המאוחדת יהיה קטן מהסכום שהיתה הממשלה מעבירה, לאותן המועצות הדתיות שאוחדו אלמלא אוחדו. הכסף שיחסך ישמש את המשרד לשירותי דת לעיבוי השירותים שהמועצות הדתיות יוכלו לספק.

6.    להלן נוסח החוק המוצע

חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – איחוד מועצות דתיות), התשע"ג-2013

תיקון חוק שירותי הדת היהודיים –
35.    בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971 –
        (1)    בסעיף 2, בסופו יבוא "ובמועצה מאוחדת, כמשמעותה בסעיף 2א, לא יעלה על מספר החברים ברשות המקומית שמספר החברים בה הוא הגבוה ביותר מבין הרשויות המקומיות שלתושביהן מספקת המועצה המאוחדת שירותי דת";
        (2)    אחרי סעיף 2 יבוא:
        "איחוד מועצות דתיות –
2א.    (א)    השר רשאי, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, לאחד מועצות דתיות למועצה דתית אחת (להלן – מועצה מאוחדת) והחלטה על כך תפורסם ברשומות; החלטה כאמור, תתקבל לאחר שניתנה לרשויות המקומיות ולמועצות הדתיות הנוגעות בדבר הזדמנות להשמיע את עמדתן בתוך 14 ימים מהיום שבו התבקשו לעשות כן.
                (ב)    הוחלט כאמור בסעיף קטן (א), יחולו על הרכבי המועצות שהוחלט לאחדן ההוראות הבאות:
                            (1)    על אף האמור בסעיף 6, כהונת הרכב מועצה שהוחלט לאחדה לפי סעיף קטן (א) תסתיים שלושה חודשים לאחר פרסום ההחלטה כאמור בסעיף קטן (א) (להלן-יום השינוי); אם מונו ממונים לפי סעיף 6 או וועדה ממונה לפי סעיף 10ב יראו מינויים כבטל מיום השינוי; מיום השינוי יכהן הרכב כאמור בפסקה (2) או ממונים לפי פסקה (3);
                            (2)    לא יאוחר מ-15 ימים לפני יום השינוי יקבע השר, לפי הכללים החלים על הרכב מועצה מאוחדת בסעיפים 2 עד 5, את זהות חברי הרכבה של המועצה המאוחדת.חברי ההרכב שנקבעו יכהנו במקביל בכל אחת מהמועצות שהוחלט על איחודן, עד יום האיחוד בפועל;
                            (3)    לא הוחלט על זהות חברי הרכב מועצה שהוחלט לאחדה כאמור בפסקה (2), ימנה השר את אותם הממונים למועצות שהוחלט לאחדן יחד ויחולו לגביהם הוראות סעיפים 6(ב2) עד 6(ב7).
                        (ג)    בתוך 60 ימים מיום השינוי, יגישו הרכבי המועצות שהוחלט לאחדן יחד תכנית לאיחודן של המועצות (להלן – תכנית האיחוד) לאישור השר ושר האוצר, ויחולו ההוראות הבאות:
                            (1)    התכנית תתייחס, בין השאר, לאיחוד יחידות, מערכות, נכסים והסדרים הנוגעים לעובדים, באופן שיבטיח את יעילות פעולת המועצה המאוחדת והפחתת הוצאת התקציב השנתית שלה לעומת סך כל הוצאות התקציב השנתיות של המועצות הדתיות שהוחלט לאחדן קודם האיחוד.
                            (2)    השר ושר האוצר רשאים להורות להרכב המועצה המאוחדת להכניס שינויים בתכנית האיחוד כפי שיורו ובתקופה שעליה יורו;
                            (3)    לא הוגשה תכנית איחוד כאמור, או לא הוכנסו בה שינויים כנדרש בפסקה (2), רשאים השרים למנות אדם בעל כשירות מתאימה שיופקד על הכנת התכנית או שינוי תכנית כנדרש בפסקה (2), והבאתה לאישורם בפרק הזמן שעליה יורו;
                            (4)    השר ושר האוצר רשאים להורות למי שמונה לפי פסקה (3) להכניס שינויים בתכנית כפי שיורו ובתקופה שעליה יורו;
                            (5)    אושרה תכנית איחוד – יפעלו המועצות על פיה.
                        (ד)    השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע בצו את יום האיחוד ובלבד שיום האיחוד יהיה בתוך 210 ימים מיום שפורסמה החלטה כאמור בסעיף קטן (א).
                        (ה)    מיום שפורסמה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), עד יום האיחוד (להלן – תקופת המעבר), לא יתקשרו המועצות שהוחלט לאחדן בחוזים, לרבות מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה, או הארכת התקשרות, ולא יקלטו עובדים, אלא באישור השר מראש.
                        (ו)    בתקופת המעבר רשאי השר –
                            (1)    להורות למועצה שלא להוציא הוצאה חודשית העולה על הסכום השווה לחלק השנים-עשר מתקציב המועצה האחרון שאושר;
                            (2)    למנות חשב מלווה למועצה; מונה חשב מלווה כאמור – התחייבות כספית מטעם המועצה לא תחייב את המועצה אלא אם כן חתם עליה, גם החשב המלווה.
                        (ז)    ביום האיחוד –
                            (1)    המועצה המאוחדת תהיה בעלת אישיות משפטית הכשרה לכל חובה זכות ופעולה משפטית והרכבה יהיה כהרכב המועצות שהוחלט לאחדן יחד ערב יום האיחוד;
                            (2)    כל אחת מהמועצות שהוחלט לאחדן יחד, תחדל להיות אישיות משפטית, למלא את תפקידיה לפי כל דין והסמכויות שהיו נתונות לה ערב יום האיחוד יתבטלו;
                            (3)    כל הזכויות, הנכסים, החובות וההתחייבויות שהיו של מועצה שהוחלט לאחדה ערב יום האיחוד, יהיו של המועצה המאוחדת;
                            (4)    כל תביעה או עילת תביעה של המועצה או נגדה, שהיתה תלויה ועומדת ערב יום האיחוד, , יוסיפו לעמוד בתוקפן ויראו אותן כאילו הן מתייחסות אל המועצה המאוחדת.
                        (ח)    הוחלט כאמור בסעיף קטן (א) – יחולו על עובדי המועצות ההוראות הבאות:
                            (1)    מי שהיה עובד מועצה וערב יום האיחוד והעסקתו עדיין לא הסתיימה, יהיה עובד המועצה המאוחדת לאחר יום האיחוד;
                            (2)    על אף האמור בכל דין, ובכפוף להוראות פסקת משנה (3), לא יהיה עובד שהפך לעובד המועצה הדתית המאוחדת זכאי להטבות בשל סיום העסקה והטבות פרישה בשל המעבר למועצה המאוחדת;
                            (3)    הזכויות שלהן היה עובד זכאי בגין עבודתו במועצה הדתית שהוחלט לאחדה, יישמרו לעובד ויראו אותן כזכויות הנובעות מעבודתו במועצה הדתית המאוחדת.
                        (ט)    כל הוראה בחוק הנוגעת למועצה תחול ביחס למועצה מאוחדת, אלא אם כן נקבע במפורש הסדר אחר למועצה מאוחדת.
                        (י)    תעודות שהנפיקה מועצה שאוחדה לפני יום האיחוד, יעמדו בתוקפן וימשיכו לחול כאילו הונפקו על ידי המועצה המאוחדת.
                        (יא)    אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.";       
        (3)    בסעיף 3(א)(2), בסופו יבוא: "סך כל המועמדים למועצה מאוחדת מטעם הרשויות המקומיות שלתושביהן מספקת המועצה המאוחדת שירותי דת (להלן: "הרשויות הצורכות"), יעמוד על 45% מסך כל חברי המועצה המאוחדת; מספר המועמדים שתציע כל רשות מקומית יהיה לפי היחס שבין מספר התושבים ברשות המקומית המציעה לבין מספר כל התושבים ברשויות הצורכות.";
        (4)    בסעיף 4, המילה "שלוש" – תימחק;
        (5)    בסעיף 5, המילה "שלוש" – תימחק;
        (6)    בסעיף 11א –
            (א)    אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
                "(ב1) סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצה המאוחדת יפחת באופן הדרגתי במהלך ארבע שנים (להלן – התקופה ההדרגתית), כמפורט בנוסחה להלן; התקופה ההדרגתית תחל בשנת הכספים הראשונה שמתחילה לאחר יום האיחוד, ובסופה תתוקצב המועצה המאוחדת כמועצה רגילה לפי אמות המידה שנקבעו לפי סעיף קטן (ב);
                A- ( A-B))*N/4)
                A – סך כל סכומי ההשתתפות הרגילים שהיתה מעבירה הממשלה, למועצות הדתיות שאוחדו אלמלא אוחדו, לפי אמות המידה שנקבעו לפי סעיף קטן (ב) התקפות במועד עריכת החישוב;
                B – סכום ההשתתפות הרגיל שהיתה מעבירה הממשלה למועצה המאוחדת לפי אמות המידה שנקבעו לפי סעיף קטן (ב) התקפות במועד עריכת החישוב;
                N – מספר שנות הכספים שחלפו מיום האיחוד במועד עריכת החישוב .";
            (ב)    אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
                "(ד) סכום ההשתתפות של הרשויות הצורכות, יהיה שווה לסכום העומד על סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בתקציב המועצה המאוחדת, באותה שנת כספים, כשהוא מוכפל ב-1.5 (להלן – סכום ההשתתפות המאוחד); יחס החלוקה בין הרשויות המקומיות האמורות יהיה כמפורט להלן:
                    (1)    במהלך התקופה ההדרגתית לפי אמות המידה שנקבעו לפי סעיף קטן (ב);
                    (2)    לאחר התקופה ההדרגתית לפי אמות מידה שיקבעו השר, שר הפנים ושר האוצר.";
        (7)    בסעיף 11ב-
            (א)    בסעיף קטן (ג), אחרי "החלטת השרים לפי סעיף קטן (א)" יבוא "ולפי סעיף קטן (ה)";
            (ב)    בסעיף קטן (ד), אחרי "כאמור בסעיף קטן (ב)" יבוא "ובסעיף קטן (ה)";
            (ג)    אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
                "(ה) סעיף זה יחול על החלטה על שינוי סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של מועצה מאוחדת, בשינויים הבאים:
                    (1)    כל אחת מהרשויות הצורכות , תבחן בנפרד;
                    (2)    סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצה המאוחדת יפוצל לשניים לפי היחס שבו נושאות הרשויות הצורכות, בסכום ההשתתפות המאוחד (כל חלק יכונה להלן – הסכום הממשלתי המפוצל הרגיל);
                    (3)    נקבע סכום ממשלתי מפוצל מיוחד, יעמוד סכום ההשתתפות המיוחד של רשות מקומית בהוצאות התקציב של המועצה המאוחדת על ההפרש שבין הסכום הכולל המפוצל הרגיל ובין הסכום הממשלתי המפוצל המיוחד, ואולם בכל מקרה סכום ההשתתפות המיוחד של רשות מקומית בהוצאות התקציב של המועצה המאוחדת לא יפחת מ25% ולא יעלה על 75% מהסכום הכולל המפוצל הרגיל;
                    (4)    בסעיף קטן זה, "סכום כולל מפוצל רגיל"- הסכום המתקבל מחיבור החלק של אותה רשות מקומית בסכום ההשתתפות המאוחד, עם הסכום הממשלתי המפוצל הרגיל הנוגע לאותה רשות.";
        (8)    בסעיפים 11ג, 11ד(א)ו-(ב), במקום "הנמצאת בתחום שיפוטה" יבוא "המספקת שירותי דת לתושבי אותה רשות מקומית";
        (9)    בסעיף 11ה-
            (א)    בסעיף קטן (ב), במקום "הנמצאות בתחום שיפוטן" יבוא "המספקות שירותי דת לתושבי אותן רשויות ";
            (ב)    בסעיף קטן (ד), במקום "הנמצאת בתחום שיפוטה" יבוא "המספקת שירותי דת לתושבי אותה רשות מקומית";
        (10)    בסעיפים 11ו(א) ו- (ה), 11ז, 11ח, במקום "הנמצאת בתחום שיפוטה" יבוא "המספקת שירותי דת לתושבי אותה רשות מקומית";
        (11)    בסעיף 11ט-
            (א)    בסעיף קטן (א), במקום "הרשות המקומית שבתחום שיפוטה היא נמצאת" יבוא "כל רשות מקומית שלתושביה היא מספקת שירותי דת";
            (ב)    בסעיפים קטן (ב), במקום "הנמצאת בתחום שיפוטה של הרשות המקומית" יבוא "המספקת שירותי דת לתושבי אותה רשות מקומית";
            (ג)    בסעיף קטן (ה), במקום "הנמצאת בתחום שיפוטה" יבוא "המספקת שירותי דת לתושבי אותה רשות מקומית";
    (12)    בסעיף 12, במקום: "ראש הרשות המקומית", יבוא: "ראשי הרשויות המקומיות שלתושביהן מספקת המועצה שירותי דת".