תזכיר חוק: לספק למשרד לשירותי דת כלים להתמודד עם טענות לחוסר תפקוד של רב עיר

חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' __) (ועדת בירור לרבני עיר), התשע"ד-2014

מטרת החוק המוצע הינה אפוא לתת למשרד לשירותי דת ולרבנות הראשית כלים להתמודד עם טענות לחוסר תפקוד של רב עיר, ולאפשר להעביר רב עיר מכהונתו במקרים חריגים, וזאת בדומה להסדרים הקיימים בחוק ביחס לנבחרי הציבור ברשויות מקומיות וביחס לאיגודי ערים.