תזכיר חוק: להאריך בחצי שנה את מועד כהונתה של מועצת הרבנות הראשית

חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (הארכת תקופת כהונה של מועצת הרבנות הראשית), התשע"ג-2013

מטרת התיקון המוצע לקבוע בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980 (להלן – החוק) כי מועד כהונתה של מועצת הרבנות יוארך בחצי שנה.

תזכיר חוק

א.    שם החוק המוצע

חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (הארכת תקופת כהונה של מועצת הרבנות הראשית), התשע"ג-2013

ב.    מטרות החוק המוצע והצורך בו
מטרת התיקון המוצע לקבוע בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980 (להלן – החוק) כי מועד כהונתה של מועצת הרבנות יוארך בחצי שנה.
מועד תום כהונתה של מועצת הרבנות הראשית לישראל המכהנת חל בסמוך למועד הבחירות המקומיות. על פי החוק, בחירה בחברי מועצת הרבנות הראשית נעשית על ידי אסיפה בוחרת וועדת בחירות. הואיל וקיום הבחירות במועדן עשוי להביא לכך שראשי הרשויות המהווים שיעור נכבד באסיפה הבוחרת והמייצגים ציבור גדול, לא יהיו שותפים באופן מלא בהליך בחירת מועצת הרבנות נוכח עיסוקם במערכת הבחירות המוניציפאלית שעתידה להתקיים בחודש אוקטובר 2013. במצב זה, האיזון שבא לידי ביטוי בהרכב האסיפה הבוחרת עשוי להיפגע וכך בהתאם עשוי להיפגע האינטרס הציבורי. לפיכך, מוצע להאריך, בהוראת שעה, את כהונתה של מועצת הרבנות הראשית המכהנת, על מנת לאפשר את הבחירה במועצת רבנות חדשה בסמוך לאחר בחירתם של בעלי תפקידים אלו, תוך היערכות מתאימה ועמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק.

ג.    עיקרי החוק המוצע
החוק המוצע מבקש לתקן את סעיף 16 לחוק באמצעות הוראת שעה, אשר תקבע כי כהונתה של מועצת הרבנות הראשית המכהנת תוארך בשנה או עד מועד הבחירה במועצה חדשה, לפי המוקדם.

ד.    השפעת החוק המוצע על החוק הקיים
יתוקן סעיף 16 לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980, באופן המאריך את מועד כהונתה של מועצת הרבנות הראשית בחצי שנה.

ה.    השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה
אין השפעה.

ו.    השפעת החוק המוצע על ההיבט המינהלי והתקן
אין השפעה

ז.    להלן נוסח החוק המוצע
תזכיר חוק מטעם המשרד לשירותי דת:

תזכיר חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (הארכת תקופת כהונה של מועצת הרבנות הראשית), התשע"ג-2013

תיקון סעיף 16 –
  1.        בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980, בסעיף 16, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
        " (ד) על אף הוראת סעיף קטן (א), מועצת הרבנות הראשית שכיהנה ערב קבלת חוק זה, תוסיף לכהן עד יום ז' בניסן תשע"ד (7 באפריל 2014) או עד מועד הבחירה במועצה חדשה, לפי המוקדם".

דברי הסבר
סעיף 16(א) לחוק הרבנות הראשית, התש"ם-1980 (להלן – החוק) קובע כי תקופת כהונתם של חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל תהא חמש שנים. מועד תחילת כהונת המועצה המכהנת הינו הוא ביום החתימה בפני נשיא המדינה על הצהרת אמונים, בהתאם להוראות סעיף 23(ג) לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980, וממועד החתימה יש למנות את משך הכהונה של 5 שנים. נוכח העובדה שמועד חתימת חברי המועצה המכהנים בפני נשיא המדינה על הצהרת האמונים היה ביום ז' חשון תשס"ט, 5.11.08, הרי שתקופת כהונתם כחברי מועצה תפקע ביום ז' חשון תשע"ד, 11.10.13 (לפי סע' 16(א) הקובע שהולכים לפי התאריך העברי).
הבחירה בחברי המועצה נעשית באמצעות אסיפה בוחרת וועדת בחירות. מינוי חלק מחברי האסיפה הבוחרת הינו מתוקף תפקידם כראשי רשויות מקומיות או מועצות דתיות. הבחירות המוניציפאליות עתידות להיערך ביום י"ח במר-חשון התשע"ד (22 באוקטובר 2013). מתעורר חשש שבשל תום כהונתה של מועצת הרבנות הראשית ייקבע מועד הבחירות למועצה החדשה בסמוך למועד הבחירות המוניציפאליות. קיום הבחירות במועדן עשוי להביא לכך שראשי הרשויות, המהווים שיעור נכבד באסיפה הבוחרת והמייצגים ציבור גדול, לא יהיו שותפים באופן מלא בהליך בחירת מועצת הרבנות, נוכח עיסוקם במערכת הבחירות המוניציפאלית. במצב זה, האיזון שבא לידי ביטוי בהרכב האסיפה הבוחרת עשוי להיפגע וכך בהתאם עשוי להיפגע האינטרס הציבורי. לפיכך, מוצע להאריך, בהוראת שעה, את כהונתה של מועצת הרבנות הראשית המכהנת, על מנת לאפשר את הבחירה במועצת רבנות חדשה בסמוך לאחר בחירתם של בעלי תפקידים אלו, תוך היערכות מתאימה ועמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק.
אשר על כן מוצע לתקן את החוק באמצעות הוראת שעה, המאריכה את כהונת מועצת הרבנות הראשית המכהנת בששה חודשים, או עד מועד הבחירה במועצה חדשה, לפי המוקדם.