תזכיר חוק: לאפשר לרבנות הראשית לגבות כספים מנבחנים המבקשים לקבל כשרות לכהונתם כדיינים

הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון מס' 4) (גביית אגרות), התשע"ד-2013

מטרת התיקון המוצע הינה להסדיר את הסמכות החוקית לגביית כספים מן הנבחנים המבקשים לקבל כשרות לכהונתם כדיינים, כך שיעמדו לרשות הרבנות הראשית מקורות מימון נאותים לצורך ביצוע הבחינות. 

תזכיר חוק

א.    שם החוק המוצע
הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון מס' 4) (גביית אגרות), התשע"ד-2013

ב.    מטרת החוק המוצע והצורך בו
תפקידיה של מועצת הרבנות הראשית לישראל (להלן – המועצה) מוסדרים בסעיף 2 לחוק הרבנות הראשית, התש"ם-1980 (להלן – החוק). בין השאר, מתפקידי המועצה, מתן כשירות לכהונת דיין, לכהונת רב עיר ולכהונת רב רושם נישואין.
לצורך ביצוע תפקידיה, נדרשת המועצה לערוך למבקש בחינות. כך, למשל, בהתאם לתקנה 5 לתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), תשס"ז-2007, המועצה תיתן תעודת כשירות לרב עיר למי שבין השאר, עמד בבחינות בכתב בתלמוד ופוסקים. תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), תשט"ו-1955, מסדירות את התנאים לקבלת כשירות לכהונת דיין. תקנה 6 לתקנות אלו קובעות כי הבחינות למתן כשירות לכהונת דיין ייערכו בכתב ובעל פה לפי הסדרים שייקבעו על ידי המועצה.
לצורך מתן הכשירויות השונות, ככלל, על המבקש לעבור סדרה של בחינות בכתב. כך, למשל, על מבקשים לקבל כשירות לרב עיר לעבור סדרה של 12 בחינות בכתב. ביצוע הבחינות על ידי הרבנות הראשית כולל כתיבת הבחינות, התקשרות עם גורמים מקצועיים בעלי מומחיות מתאימה לשם בדיקת הבחינות, שכירת מקום לעריכת הבחינות, שכירת שירותי השגחה על הנבחנים במהלך הבחינות ועוד. הרבנות הראשית מקיימת מדי שנה, בחינות לאלפי מבקשים. מיותר לציין, כי ביצוע הבחינות כרוך בעלויות כספיות לא מבוטלות.
מטרת התיקון המוצע הינה להסדיר את הסמכות החוקית לגביית כספים מן הנבחנים כך שיעמדו לרשות הרבנות הראשית מקורות מימון נאותים לצורך ביצוע הבחינות.

ג.    עיקרי החוק המוצע
על פי סעיף 1 לחוק יסוד: משק המדינה, לא יוטלו אגרות אלא בחוק או על פיו.
מוצע להסמיך בחוק את השר לשירותי דת, כשר הממונה על ביצוע החוק, לקבוע אגרות לצורך ביצוע הבחינות השונות שמקיימת הרבנות הראשית.

ד.    השפעת החוק המוצע על החוק הקיים
יתווסף סעיף 31א לחוק.

ה.    השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה
אין השפעה

ו.    השפעת החוק על תקנים במשרדי הממשלה ועל ההיבט המנהלי
אין השפעה

ז.    להלן נוסח החוק המוצע

הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון מס' 4) (גביית אגרות), התשע"ד-2013

הוספת סעיף 31א –
  1.        בחוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם-1980 –
אחרי סעיף 31 יבוא:
"31א. השר רשאי לקבוע אגרות שישולמו בעד בחינות שמקיימת המועצה לצורך ביצוע תפקידיה לפי כל דין".

שינוי גודל גופנים