תזכיר חוק: לאסור הפליה במוצרים, בשירותם ובכניסה למקומות ציבוריים מסוגים שונים

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, (תיקון מס'…)(איסור על ביזוי או השפלה מחמת הפליה), תשע"ג-2013

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000 (להלן: "חוק איסור הפליה","החוק"), נועד לקדם את השוויון ולמנוע הפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובהספקת מוצרים ציבוריים (סעיף 1 לחוק). 

תזכיר חוק:

א. שם החוק המוצע
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, (תיקון מס'…)(איסור על ביזוי או השפלה מחמת הפליה), תשע"ג-2013

ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000 (להלן: "חוק איסור הפליה","החוק"), נועד לקדם את השוויון ולמנוע הפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובהספקת מוצרים ציבוריים (סעיף 1 לחוק). בהתאם למטרה זו, החוק אוסר על מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי להפלות בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות (סעיף 3 לחוק). כן אוסר החוק על מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי לפרסם מודעה שיש בה משום הפליה אסורה כאמור (סעיף 4 לחוק).
בתזכיר זה מוצע לקבוע עבירה נוספת בחוק איסור הפליה, שעניינה ביזוי או השפלה של אדם במטרה למנוע ממנו, לקבל מוצר או שירות ציבורי או להיכנס למקום ציבורי או לפגוע בתנאים בהם יקבל את המוצר או את השירות הציבורי, והכל מחמת העילות המנויות בסעיף 3(א) לחוק איסור הפליה. העבירה המוצעת יוצרת כלי נוסף למאבק בתופעה החברתית הפסולה של הפליה, שביסודה חוסר סובלנות ודעות קדומות. הפליה מסוג זה חושפת את הפרט הנחשף אליה לחוויית חיים קשה ומשפילה, פוגעת בזהותו העצמית וחותרת תחת כוחותיה המאחדים של החברה. להפליה זו אין מקום במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית שעיקרון השוויון הוא אחד מערכיה המכוננים וזוכה בה למעמד חוקתי. הגבלת יכולתו של אדם אחר ליהנות באופן שווה מהמרחב הציבורי ומשירותים ציבוריים מחמת הפליה פסולה חותרת תחת עקרון השוויון, המבטא הכרה עמוקה בשלמותו האנושית והמוסרית של כל אדם באשר הוא אדם. על כן מוצע לקבוע כי התנהגות זו תהווה עבירה פלילית שבצדה עונש מאסר.
תזכיר החוק מופץ בהמשך לשורת החלטות שהתקבלו על ידי שרת המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה. בתאריך 6.5.13 אימץ היועץ המשפטי לממשלה את המלצות הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים, בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי) לשעבר (להלן: "הצוות"). אחד הנושאים שנבחנו על ידי הצוות הוא האפשרות לקבוע עבירה פלילית שנועדה למנוע תופעה של הדרת הנשים מהמרחב הציבורי, תופעה שביסודה הפליתן של נשים ופגיעה קשה בכבודן, אך מחמת היותן נשים.
במקביל לעבודת הצוות המשרדי הוגשו מספר הצעות חוק פרטיות שביקשו לקבוע עבירה פלילית על מעשה של הדרת נשים במרחב הציבורי. הצעות אלו נדונו בועדת השרים לחקיקה. במסגרת הדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – איסור הדרת נשים במרחב הציבורי), התשע"ג-2013 שהוגשה על ידי ח"כ הרצוג (פ-4-19), החליטה שרת המשפטים, יושבת ראש ועדת השרים לחקיקה, לדחות את הדיון בהצעה זו על מנת לאפשר למשרד המשפטים לגבש הצעת חוק ממשלתית, בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, וכן הורתה השרה כי תזכיר חוק יופץ עד ליום 11.6.13.
בעקבות החלטות אלו, הוחלט כי יש לקדם חקיקה שביסודה הטלת איסור פלילי על מעשה של הטרדה של אדם בדרך של ביזוי או השפלה על רקע הפליה פסולה מחמת העילות המנויות בסעיף 3 לחוק איסור הפליה, במטרה למנוע ממנו את הגישה והשימוש בשירות ציבורי או במטרה לפגוע בתנאים בהם יקבל את השירות הציבורי. זאת מאחר שהתנהגות זו מגלמת פגיעה אנושה בכבודו של היחיד לא רק כאשר היא מופנית כלפי נשים ומפלה אותן מחמת מינן, אלא גם כאשר היא מבטאת הפליה כלפי כל קבוצה אחרת הסובלת מקיפוח והפליה שיטתיים.

ג. עיקרי החוק המוצע
סעיף 3(א) לחוק איסור הפליה קובע איסור הפליה למי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות.
סעיף 9 לחוק איסור הפליה קובע עבירה פלילית שעונשה כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין") למי שעובר על הוראות סעיף 3.
מוצע לתקן את חוק איסור הפליה ולקבוע בסעיף 9א עבירה פלילית על מי שמבזה או משפיל אדם במטרה למנוע ממנו לקבל מוצר או שירות ציבורי או להיכנס למקום ציבורי או במטרה לפגוע בתנאים בהם יקבל את המוצר או את השירות הציבורי או להיכנס למקום הציבורי, והכל מחמת העילות המפורטות בסעיף 3(א) לחוק איסור הפליה. מוצע לקבוע בצד עבירה זו עונש של שנת מאסר.
מוצע לקבוע לעבירה החדשה יסוד ההתנהגותי רחב יחסית של התנהגות מבזה או משפילה כלפי אדם. התנהגות זו יכולה לכלול פנייה לאדם כאשר תוכן הפנייה או סגנונה מבזה או משפיל, וכן התייחסות אחרת לאדם, באופן מבזה או משפיל, גם שלא באמצעות פנייה ישירה. כך למשל, התייחסות מבזה ומשפילה באמצעות שיחה קולנית אל מול פניו של האדם תענה על היסוד ההתנהגותי המוצע. כך גם אקט מופגן של יריקה נוכח אדם שלא נועדה לפגוע באותו אדם אלא להשפילו או לבזותו.
מוצע לקבוע יסוד נפשי של מטרה מיוחדת בצד ההתנהגות האמורה, וזאת על מנת לייחד את העבירה הפלילית למצבים בהם העושה חפץ למנוע גישה לשירות הציבורי או לתנאים בהם הוא ניתן. יסוד נפשי זה נותן ביטוי ראוי לערך המוגן בעבירה – מתן גישה חופשית ושוויונית לשירותים ולמקומות ציבוריים, ומכאן הטלת האיסור על אדם שמטרתו היא למנוע את הגישה לשירות הציבורי או לתנאים בהם הוא ניתן. המטרה הפסולה הופכת את המעשה ממעשה פסול חברתית למעשה הראוי לתיוג ולענישה פליליים. בנוסף, מאחר שהיסוד העובדתי של העבירה רחב וכולל כאמור כל התנהגות מבזה או משפילה מטעמי הפליה, ומאחר שהעבירות הפליליות שההתנהגות המוגדרת בהן היא התבטאות מילולית בלבד הן מעטות וחריגות, ראוי לצמצם את תחולתה רק למקרים בהם קיימת כוונה מיוחדת של העושה. מוצע לכלול בגדר המטרה לא רק מניעת גישה למוצר ציבורי או לשירות הציבורי אלא גם פגיעה בתנאים בהם יקבל האדם את המוצר או את השירות הציבורי. כך למשל, התנהגות מבזה ומשפילה כלפי אישה בתחבורה ציבורית שנועדה למנוע ממנה ישיבה בחלקו הקדמי של האוטובוס תהווה עבירה פלילית, על אף שמטרתו של העושה אינה מניעת השימוש בתחבורה ציבורית על ידי האישה.
מוצע לקבוע בצד העבירה עונש של שנת מאסר. עונש זה נותן ביטוי הולם לפגיעה בערך המוגן ואינו חורג ממדרג הענישה בעבירות דומות, כגון: העלבת עובד ציבור – סעיף 288 לחוק העונשין הקובע עונש מרבי של ששה חודשי מאסר; הטרדה – סעיף 215(א) הקובע עונש מרבי של שנת מאסר; איומים – סעיף 192 הקובע עונש של שנתיים מאסר; הטרדה מינית – סעיף 5(א) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1988 הקובע עונש של שנתיים מאסר למטריד מינית אדם בלא שלהטרדה מלווה התנכלות. אמנם עונש מאסר חורג מהעונש הקבוע היום לעבירה המבוצעת על ידי נותן השירות שהוא עונש קנס, אולם כאמור העבירה המוצעת כוללת רכיבים נוספים פרט להפליה והם ההתנהגות המבזה או משפילה והמטרה המיוחדת, המצדיקים קביעת עונש מאסר בצד העבירה. בנוסף, העבירה הקיימת בחוק איסור הפליה חלה ככלל נגד עסקים ותאגידים המספקים מוצר לציבור או הנותנים שירות ציבורי, גופים שלגביהם העונש ההולם והמרתיע הוא עונש קנס גבוה, ואילו העבירה המוצעת בתזכיר זה תחול בעיקרה נגד פרטים העושים מעשה מבזה או משפיל כנגד אדם במטרה למנוע ממנו את השירות או המוצר.

ד. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים
יוסף סעיף 9א בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000.

ה. השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה
לא צפויה השפעה.

ו. השפעת החוק על תקנים במשרדי הממשלה ועל ההיבט המנהלי
לא צפויה השפעה.

ז. להלן נוסח החוק המוצע

תזכיר חוק מטעם הממשלה:
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000 (תיקון מס'…)(איסור על ביזוי או השפלה מחמת הפליה)  

הוספת סעיף 9א לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים –
1.        בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000 אחרי סעיף 9 יבוא:
        "איסור על ביזוי או השפלה מחמת הפליה –
9א    המבזה או משפיל אדם במטרה למנוע ממנו לקבל מוצר או שירות ציבורי או להיכנס למקום ציבורי או במטרה לפגוע בתנאים בהם יקבל את המוצר או את השירות הציבורי, והכל מחמת העילות המנויות בסעיף 3(א), דינו – שנה מאסר."