הצעת חוק בנק הזרע (הזרעות והפריות חוץ בבני זוג פרודים) של ח"כ מרב מיכאלי

היום, שני 2.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק בנק הזרע (הזרעות והפריות חוץ בבני זוג פרודים), התש"ף–2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר).

הצעת החוק מבקשת יאפשר לנשים ולגברים כאחד, הכבולים בכבלי הנישואין ואינם מצליחים להשתחרר מכבלים אלו בבית הדין הרבני, והמעוניינים לממש את זכותם להיות הורים, לקבל את סיוע המדינה בהגשמת שאיפתם זו.

מספר פנימי: 2082669

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמת:       חברת הכנסת         מרב מיכאלי

 

______________________________________________

פ/1186/22

 

הצעת חוק בנק הזרע (הזרעות והפריות חוץ בבני זוג פרודים), התש"ף–2019

מטרה 1. מטרתו של חוק זה לאפשר למי שחי בנפרד מבן זוגו הרשום, וניתן בעניינם פסק דין לגירושין מבית הדין הרבני, או שבן הזוג אינו כשיר למתן גט או לקבלתו, להפוך להורה באמצעות הליכי הזרעה או הפריה חוץ-גופית או תרומת זרע, ללא צורך בהסכמת בן הזוג הרשום.
הגדרות 2. בחוק זה –
"אישור מבית הדין הרבני" – מסמך בנוסח שבתוספת הראשונה, שניתן בידי בית הדין הרבני, המאשר כי בין מבקש האישור ובן זוגו הרשום נפתח הליך לעניין גירושין לתקופה של 12 חודשים לפחות, וכי מתקיים אחד מאלה:
(1)      קיים פסק דין לגירושין באותו הליך ומבקש האישור אינו מסרב למתן גט, או לקבלתו, לפי העניין;
(2)      בן הזוג הרשום של מבקש האישור אינו כשיר למתן גט או לקבלתו, לפי העניין;
"הזרעה" – הזרעה מלאכותית של אישה בזרע מוקפא או שאינו מוקפא;
"הפריה חוץ-גופית" (IVF) – הפריית ביצית של אישה בזרע, מחוץ לגוף האישה;
"נתרמת זרע" – אישה המבקשת לעבור הזרעה או הפריה חוץ-גופית מזרע של תורם זר או תורם ידוע;
"סל שירותי הבריאות" – כהגדרתו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994[1];
"פסק דין לגירושין" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה–1995[2];
"בני זוג רשומים" – בני זוג שלגביהם נרשמו נישואין לפי פקודת הנישואין והגירושין (רישום)[3];
"תורם זר" – גבר שזרעו נועד, בהסכמתו, להפרות ביצית של אישה שזהותה אינה ידועה לו;
"תורם ידוע" – גבר שזרעו נועד, בהסכמתו, להפרות ביצית של אישה מסוימת.
זכאות לטיפולי הזרעה או הפרייה לאשה פרודה באמצעות תרומת זרע 3. (א)      אישה שהצהירה, בתצהיר בנוסח שבתוספת השנייה, כי היא חיה בנפרד מבן זוגה הרשום, וניתן לפי בקשתה אישור מבית הדין הרבני, זכאית לבצע טיפולי הזרעה והפריה חוץ-גופית, במסגרת סל שירותי הבריאות, באמצעות תרומת זרע, ללא צורך בהסכמת בן הזוג הרשום וללא יידועו.
(ב)      תנאי לקבלת תרומת זרע לפי סעיף זה הוא שמבקשת תרומת הזרע חתמה על טופס התחייבות לרישום הילד שייוולד במשרד הפנים, כבן לאב ידוע או בלתי ידוע, לפי העניין, בהתאם לנוסח שבתוספת השלישית.
זכאות לטיפולי הזרעה או הפרייה חוץ גופית לבת זוג שאינה רשומה של גבר פרוד 4. (א)      גבר שהצהיר, בתצהיר בנוסח שבתוספת השנייה, כי הוא חי בנפרד מבת זוגו הרשומה, וניתן לפי בקשתו אישור מבית הדין הרבני, תהיה בת זוגו שאינה רשומה זכאית לבצע טיפולי הזרעה והפריה חוץ-גופית במסגרת סל שירותי הבריאות, בזרעו של הגבר, ללא צורך בהסכמת בת זוגו הרשומה של הגבר וללא יידועה.
(ב)      תנאי לביצוע טיפולי ההזרעה או הפריה חוץ גופית לפי סעיף זה הוא כי בת הזוג שאינה רשומה של הגבר, חתמה על טופס התחייבות לרישום הילד שייוולד במשרד הפנים כבנו של הגבר, בהתאם לנוסח שבתוספת השלישית.
מרשם היילוד 5. בוצעה   הזרעה או הפריה חוץ-גופית לפי הוראות חוק זה, בנק הזרע ינפיק אישור בנוסח שבתוספת הרביעית לצורך רישום היילוד שייוולד במשרד הפנים, תוך ציון זהותו של האב, ככל שהיא ידועה.
ביצוע ותקנות 6. שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

 

תוספת ראשונה

אישור בית הדין הרבני

 

הריני לאשר כי בתאריך __________ נפתח תיק גירושין בבית הדין הרבני האזורי ב________ בין המבקש/ת ____________ ת.ז. ______________

לבין בן/בת זוגו הרשום/מה ______________ ת.ז. ____________

מספר התיק ___________.

 

כמו כן הריני לאשר כי התקיים אחד מאלה –

  • ניתן בתיק הגירושין האמור פסק דין לגירושין, אם בלשון של כפיה, חובה, מצווה, הצעה או בכל לשון אחרת, המופנית כלפי בן/בת זוג של המבקש.
  • בן/ת הזוג הרשום/מה של מבקש/ת האישור אינו/אינה כשיר/ה לגט.

 

חתימה __________________

 

תוספת שנייה

תצהיר בדבר נשואים החיים בנפרד

הערה: בני זוג נשואים שאינם חיים ביחד ואינם מנהלים משק בית משותף במשך תקופת זמן של לפחות שנה המבקשים להכיר במצבם זה, על מנת לקבל את זכויותיהם על פי חוק בנק הזרע (הזרעות והפריות חוץ גופיות בבני זוג פרודים), התשע"ח–2018, מתבקשים להצהיר על כך בתצהיר לפי טופס זה, מאומת על ידי בית הדין הרבני וחתום על ידי עורך דין, כדי להוכיח כי בני הזוג חיים בנפרד ואינם מנהלים משק בית משותף בתקופה של שנה לפחות.

אני הח"מ ________________, מספר ת.ז _____________ , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

ביני ובין בן/בת זוגי _____________, מספר ת.ז _____________, קיים תיק פתוח בהליך גירושין בבית הדין הרבני ב_____________ אשר נפתח בתאריך _____________ (מספר תיק­­­­­­­­­­­­ֿֿֿ_____________).

החל מתאריך ________________ אנו חיים בנפרד ואיננו מנהלים משק בית משותף.

הריני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי שלעיל אמת.

תאריך______________                             חתימה : _______________________.

 

 

 

אישור עו"ד

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________________ מאשר בזאת כי בתאריך _____________ הופיע/ה בפני ________________ אשר זיהיתי אותו/ה לפי ת"ז ___________ ואחרי שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה שלעיל וחתם/מה עליה בפני.

 

 

_________            ____________       _________ ______________

שם עו"ד                        מ. רישיון                      תאריך   חותמת וחתימה

 

 

תוספת שלישית

התחייבות לרישום הילד במשרד הפנים

אני הח"מ ת.ז._______________ מצהירה כי הילד שייוולד כתוצאה מההזרעה או מההפריה החוץ גופית שאני מבקשת לבצע לפי חוק בנק הזרע (הזרעות והפריות חוץ גופיות בבני זוג פרודים), התשע"ח–2018, יירשם על ידי במשרד הפנים :

  • כילד ללא אב ידוע.
  • כילד אשר אביו הוא תורם הזרע __________________ ת.ז

 

כמו כן אני מתחייבת לדווח לבנק הזרע על תוצאות הטיפול ועל כל הריון ולידה שבאו בעקבותיו.

 

_______       ___________________

תאריך                           חתימה

 

תוספת רביעית

אישור בנק הזרע

 

הרינו לאשר כי הגב' _______________ ת.ז. __________________ ילדה ילד במסגרת טיפולי הזרעה / הפריה חוץ גופית בבית החולים, אשר אביו הוא –

  • לא ידוע
  • מר __________________ ת.ז __________________

 

 

חתימה_____________

 

דברי הסבר

בהתאם לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953, לדין הדתי הסמכות הבלעדית על כל ענייני הנישואין והגירושין של יהודים בישראל. על פי ההלכה הנוהגת, הגט תלוי ברצונו של הבעל לתתו, והאישה לקבלו. לפיכך אם אחד הצדדים מסרב, הרי שאין אפשרות להתגרש, וקיימים זוגות רבים שאינם מצליחים להתגרש וחיים בפירוד. כתוצאה מכך נמנעת מאישה האפשרות להורות ללא חשש ממזרות.

הדעה הרווחת בין הפוסקים היא כי ההלכה מאפשרת תרומת זרע ללא חשש ממזרות, שכן הממזרות היא תוצאה של ניאוף. לדוגמא שו"ת אגרות משה אבן העזר, חלק ב סימן י"א:

"ומכיון שהאיסור הוא על מעשה הביאה לא שייך האיסור על זריקת זרע לגוף האשה שלא בביאה לא בעריות דקורבה ולא בערוה דא"א, וממילא ליכא ממזרות שהוא רק מצד מעשה הביאה שרק בזה נאמר בקרא באיסור אשת אב. וכן פשוט שלא נאסרה לבעלה כיון שלא היה מעשה ביאה אף אם לא היה נזכר זה. אבל הא גם מפורש זה בדברי רבותינו הב"ח והט"ז …………..שכולם הביאו מהגהת סמ"ק בשם הרב פרץ דהולד כשר שכתב כיון דאין כאן ביאת איסור הולד כשר לגמרי אפילו תתעבר מש"ז של אחר, ולעיל מזה כתב המל"מ ואין ספק דלא נאסרה לבעלה משום דאין כאן ביאת איסור, ולית בזה שום חולק."

כיום, על פי תקנות בריאות העם (הפריה חוץ-גופית), התשמ"ז–1987, וכן, על פי חוזר מנכ"ל מספר 20/07 בנושא "כללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית" (מתאריך 8.11.07), כל פעולה הכרוכה בהפריה חוץ-גופית של אישה נשואה, תיעשה רק לאחר הסכמה בכתב של בעלה הרשום, וכל פעולה הכרוכה בהפריה חוץ-גופית של אישה פנויה, תיעשה רק מזרעו של גבר שאינו נשוי.

במצב זה, אישה מסורבת גט או עגונה הרוצה להביא ילדים באמצעות בנק הזרע, או גבר מסורב גט אשר מתקשה להפרות את בת זוגו ללא עזרת בנק הזרע, אינם רשאים לעשות זאת בין אם באמצעות הזרעה ובין אם בהפריית מבחנה. זוהי פגיעה קשה ביכולת לממש את הזכות להורות. כך, ללא צורך הלכתי או אחר, גורם החוק עוול לנשים ולגברים הנמצאים במצב זה.

מטרתה של הצעת חוק זו היא לתקן את העוול הזה. התיקון המוצע יאפשר לנשים ולגברים כאחד, הכבולים בכבלי הנישואין ואינם מצליחים להשתחרר מכבלים אלו בבית הדין הרבני, והמעוניינים לממש את זכותם להיות הורים, לקבל את סיוע המדינה בהגשמת שאיפתם זו.

הצעת החוק נוסחה בסיוע ארגון "מבוי סתום".

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/5032/20).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ד' בכסלו התש"ף – 2.12.19