סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן פועל להקמת "משטרת כשרות" – קראו את תזכיר החוק

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון מס'__) (תיקון – סמכויות מפקחים), התשע"ד-2013

מטרת החוק:
תכליתו של החוק היא להביא לכך שבית עסק לא יוצג ככשר אלא אם ניתנה לו תעודת הכשר מן הרבנות המקומית או גורם אחר שהוסמך לפי החוק
החוק קובע נורמות פליליות הנוגעות לתחום ההונאה בכשרות, עם זאת, החוק אינו מסדיר סמכויות פיקוח ואכיפה הנוגעות לעבירות אלו.

זיהוי המפקח:
הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדי מפקח

סמכויות הפקח
:
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו.
לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע הוראות חוק זה או להקל על ביצועו.
ליטול דגימות של מוצרים וחומרים, וכן למסור את הדגימות לבדיקה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת

תזכיר חוק
א.    שם החוק המוצע
חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון מס' __) (סמכויות מפקחים), התשע"ד-2013

ב.    מטרת החוק המוצע והצורך בו
חוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג-1983, נועד למנוע הונאת צרכנים בכל הנוגע לכשרות המזון. תכליתו של החוק היא להביא לכך שבית עסק לא יוצג ככשר אלא אם ניתנה לו תעודת הכשר מן הרבנות המקומית או גורם אחר שהוסמך לפי החוק, ובכך למנוע את הונאת הציבור שומרי הכשרות הנובעת מהצגת בית העסק או מוצר ככשרים כאשר אינם כשרים בפועל.
החוק קובע נורמות פליליות הנוגעות לתחום ההונאה בכשרות, עם זאת, החוק אינו מסדיר סמכויות פיקוח ואכיפה הנוגעות לעבירות אלו.
ברבנות הראשית לישראל, המהווה יחידת סמך במשרד לשירותי דת, פועלת זה 14 שנים יחידה שנועדה לאכוף את החוק האמור, אולם סמכויותיהם של עובדי היחידה לא הוסדרו עד כה בחוק איסור הונאה בכשרות כלל, ועל כן פעילותם מתבצעת באמצעות סמכויות שונות שניתנו להם מכוח חוקים אחרים (למשל, פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) וחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985) וגם זאת באופן מוגבל ביותר, נתון המקשה על פיקוח ואכיפה יעילים של החוק האמור.
חוק זה נועד להסדיר מכלול סמכויות פיקוח ואכיפה שיוענקו למפקחי היחידה לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברבנות הראשית לישראל.

ג.    עיקרי החוק המוצע
1.    החוק מסדיר מינוי מפקחים על ידי השר לשירותי דת וקובע את תנאי הסף למינוים.
2.    החוק מסדיר סמכויות פיקוח שיינתנו למפקחים לצורך מילוי תפקידם ובכלל זאת, סמכות לדרישת הזדהות, סמכות לדרוש מסירת ידיעות, נטילת דגימות, סמכות כניסה לבתי עסק ונטילת תעודת הכשר שאינה בתוקף.
3.    החוק מסדיר סמכויות אכיפה שיינתנו למפקחים כאשר התעורר חשד לביצוע עבירה ובכלל זאת, סמכות חקירה, וסמכות לתפיסת חפצים הקשורים לעבירה.
4.    החוק קובע חובת הזדהות על המפקחים בעת מילוי תפקידם באמצעות תג מזהה, מדי מפקח ותעודה חתומה.
5.    החוק קובע כי הוראותיו לא יחולו על מתקנים של מערכת הביטחון.

ד.    השפעת החוק המוצע על החוק הקיים
יתווספו סעיפים 16א-16ו לחוק.

ה.    השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה והתקן
לחוק אין השפעה על תקציב המדינה או על תקינת כוח אדם.

ו.    להלן נוסח החוק המוצע

הצעת חוק מטעם הממשלה:
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון מס'__) (תיקון – סמכויות מפקחים), התשע"ד-2013
הוספת סעיף 16א   
 1.    בחוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג-1983 , אחרי סעיף 16 יבוא:

מינוי מפקחים     16א    השר רשאי למנות, מבין עובדי משרדו, מפקחים, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה, לשם ביצוע הוראותיו.

הוספת סעיף 16ב  
 2.    תנאי סף למינוי מפקחים    16ב    לא ימונה מפקח לפי הוראות סעיף 1, אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:
                (1)    משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי.
                (2)    הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו, כפי שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים;
                (3)    הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.

הוספת סעיף 16ג  
 3.    סמכויות פיקוח    16ג    לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה רשאי מפקח –
(1)    לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
(2)    לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע הוראות חוק זה או להקל על ביצועו; בפסקה זו, "מסמך"- לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה- 1995 ; וכן מדבקות או אריזות של מוצרי מזון ומשקאות.
(3)    ליטול דגימות של מוצרים וחומרים, וכן למסור את הדגימות לבדיקה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת;
(4)    להיכנס לבית עסק, או מפעל, לרבות מקומות אחסון וקירור שבמתחם המבוקר ואגפיו או בשליטתו לרבות כניסה לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא יכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט.
(5)    ליטול תעודת הכשר אשר איננה בתוקף, בין אם משום שפג תוקפה או משום שהוסר ההכשר לאותו בית עסק.

הוספת סעיף 16ד  
 4.    סמכויות אכיפה    16ד    התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה רשאי מפקח שהוסמך לפקח על ביצוע החוק –
                (1)    לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) בשינויים המחויבים.
(2)    לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (בסעיף זה- פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים;
(3)    לבקש מבית משפט צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.

הוספת סעיף 16ה  
 5.    זיהוי מפקח    16ה    מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
                (1)    הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדי מפקח, בצבע ובצורה שהורה השר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;
                (2)    יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו של המפקח, שאותה יציג על פי דרישה.

הוספת סעיף 16ו  
 6.    העדר תחולה על מערכת הביטחון     16ו    הוראות חוק זה לא יחולו על מתקנים של מערכת הביטחון.