נוסח הוראת השעה של הביטחון אביגודר ליברמן לסדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה (הוראת שעה, התשע"ח-2017)

בתאריך ה-4.12.2017 הניח שר הביטחון, אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו) על שולחן הכנסת את תקנות שירות הביטחון סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה (הוראת שעה), התשע"ח-2017, המבקשות להטמיע בהוראת שעה לשלוש השנים הקרובות את הנוהל לביטול הפטור הניתן מטעמי הכרה דתית למועמדת לשירות ביטחון בהתאם לסעיף 40 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, הקובע את התנאים לקבלת הפטור, וסעיף 41 הקובע כי במקרה שבו הורשה המיועדת בפסק דין סופי בשל מסירת ידיעה כוזבת או בעבירה של שבועת שקר, בשל תצהיר לפי סעיף 40 לחוק שירות ביטחון.

 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 40ג לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986[1] (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 
הרכב הוועדה –  
1.           
(א)         שר הביטחון ימנה את חברי הוועדה, כהגדרתה בסעיף 40א(א) לחוק, וכן רשאי הוא למנות להם ממלאי מקום, ובלבד שממלא המקום יעמוד בתנאים בהם עמד חבר הוועדה, כאמור בסעיף קטן (ג).
 
 
(ב)          לפחות שניים מבין חברי הוועדה יהיו נשים; מונתה חברת ועדה אישה, רשאי שר הביטחון למנות לה כממלא מקום אישה בלבד.
 
 
(ג)           בוועדה יכהנו –
 
 
 
(1)          מי שכיהן כשופט של בית משפט שלום, ויצא לקצבה או מי שכשיר להתמנות לשופט כאמור, לפי הצעת שר המשפטים, והוא יהיה יושב הראש;
 
 
 
(2)          שני נציגי ציבור, בין שהם עובדי ציבור ובין שאינם, ששירתו בתחום ניהול כח האדם בצבא הגנה לישראל בדרגה של רב סרן לפחות;  
 
 
 
(3)          נציג ציבור לפי המלצת הרבנים הראשיים; לא המליצו הרבנים הראשים כאמור, בתוך 60 ימים, ימנה נציג ציבור הכשיר להתמנות רב עיר לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), התשס"ז-2007[2];
 
 
 
(4)          נציג ציבור שכיהן כרב צבאי.
 
 
(ד)          מינוי ועדה יכול שיהיה לכל הארץ או לאזור מסוים שיקבע שר הביטחון.
 
 
(ה)         שר הביטחון יפרסם הודעה על מינוי חברי הוועדה, מענה ואזור שיפוטה ברשומות ובאתר האינטרנט של אגף כח אדם בצבא הגנה לישראל.
ניגוד עניינים
 
2.           
(א)           לא יתמנה ולא יכהן כחבר ועדה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה ובין עניין אישי שלו. 
 
 
(ב) חבר הוועדה לא ישתתף בדיון בוועדה בבקשה מסויימת, אם מצא, מיוזמתו או  לבקשת אחד הצדדים, כי הוא עלול להימצא בניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה ובין עניין אישי שלו; מצא כן – יודיע על כך ליושב ראש הוועדה ולחבריה הודעה מנומקת, ואם החל   הדיון – גם לצדדים, ויימנע מלהשתתף בדיון באותה בקשה; הודעתו תירשם בפרוטוקול הישיבה.
 
 
(ג) התעורר אצל חבר הוועדה, לרבות יושב הראש, ספק בשאלה אם הוא מנוע מלהשתתף בדיון בבקשה מסוימת מפאת ניגוד עניינים, או טען אחד הצדדים שחבר הוועדה מנוע כאמור, יחליט בדבר יושב ראש הוועדה והחלטתו המנומקת תירשם בפרוטוקול;
 
 
 
(ד) לא תישמע טענה של אחד הצדדים כי חבר ועדה מנוע מלהשתתף בדיון בבקשה מסוימת בשל ניגוד עניינים, אלא אם כן נטענה בתחילת הדיון או מיד לאחר שנודעה לו עילת ניגוד העניינים.
 
 
(ה) בתקנה זו:
"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרוב של חבר הוועדה, או עניין של גוף שחבר הוועדה או קרובו הם בעלי עניין בו;
"קרוב" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר הוועדה;
 
הרכב חסר
3.          6
(א)         שלושה מחברי הוועדה, ובהם יושב הראש – יהיו מניין חוקי להפעלת כל סמכות של הועדה, ובלבד שכל חבריה זומנו כדין לדיון בהתאם לנוהל שתקבע הוועדה
 
 
(ב)         נמנע מחבר ההרכב, שאינו היושב ראש, למלא את תפקידו לאחר תחילת הדיון, מכל סיבה – יימשך הדיון עד סיומו בפני חברי ההרכב האחרים – ובלבד שלא יפחת מספר חברי הוועדה משלושה, אלא אם החליט יושב הראש, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להפסיק את הדיון מחמת עיוות דין.
 
 
(ג)           נמנע מיושב הראש להשתתף בדיון, יישב במקומו ממלא מקומו.
 
 
(ד)          התחלף יושב הראש, רשאי ההרכב להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיע ההרכב הקודם, ולנהוג בראיות שגבה ההרכב הקודם כאילו גבה אותן בעצמו, או לחזור ולגבותן, כולן או מקצתן.
 
בקשה לביטול הפטור
4.           
(א)         בקשה לביטול פטור תוגש לוועדה כשהיא מודפסת, חתומה בידי הפוקד או מי שהוסמך מטעמו, למען הוועדה שפורסם לפי תקנה 1.
 
 
(ב)          הבקשה תפרט את כל אלה:
 
 
 
(1)          שם הפוקד, דרגתו, והמען להמצאת הודעות ומסמכים מאת הוועדה;
 
 
 
(2)          שמה ומענה של המיועדת לשירות ביטחון, שתצוין כמשיבה;
 
 
 
(3)          תמצית הבקשה;
 
 
 
(4)          העובדות שעליהן מסתמך הפוקד;
 
 
 
(5)          הנימוקים שעליהם מתבססת הבקשה;
 
 
 
(6)          התאריך שבו נמסרה למיועדת לשירות ביטחון ההודעה על כוונתו של הפוקד להגיש בקשה לבחינת הפטור לוועדה כאמור בסעיף 40ב לחוק;
 
 
 
(7)          רשימת המסמכים שעליהם מתבססת הבקשה.
 
 
 
(8)          הודעה בדבר זכותה של המיועדת לשירות ביטחון להגיש כתב תשובה בצירוף מסמכים, להגיש מסמכים בלבד או להשמיע טענותיה בפני הוועדה בעצמה או בלוויית מי מטעמה.
 
 
(ג)           לכתב הבקשה יצורף העתק צילומי של כל מסמך שהפוקד מסתמך עליו, ושמצוי ברשותו.
 
 
(ד)          הוגשה בקשה לוועדה, ימציא הפוקד, לפי סעיף 55(ה)(1) או (2) לחוק, לידי המיועדת לשירות ביטחון עותק של הבקשה לביטול הפטור על מצורפיה כאמור בתקנת משנה (ב).
הזמנת הצדדים לדיון
5.
הוגשה לוועדה בקשה לביטול  פטור, יזמין יושב ראש הוועדה או מי שהוא הסמיך לכך, את הפוקד והמיועדת לשירות ביטחון; בהזמנה ייקבעו מועד תחילת הדיון וכל הוראה או פרט הדרושים לעניין.
כתב תשובה
 
6.
(א)         מיועדת לשירות ביטחון רשאית להגיש לוועדה כתב תשובה לבקשה לא יאוחר  מ-10  ימים מיום שהומצא לה עותק של כתב הבקשה; יושב ראש הוועדה רשאי להאריך את המועד להגשת כתב התשובה, מטעמים שיירשמו, בשבעה ימים לכל היותר.
 
 
(ב)          כתב התשובה יהיה חתום בידי המשיבה או בא כוחה.
 
 
(ג)           כתב התשובה יוגש בשמונה עותקים ויישלח למען הוועדה בדואר רשום.
 
 
(ד)          אלה הפרטים שיכיל כתב התשובה:
 
 
 
(1)          שם  המיועדת לשירות ביטחון, מענה, מספר הזהות שלה, מספר הטלפון שלה, והמען להמצאת הודעות ומסמכים מאת הוועדה;
 
 
 
(2)          תמצית התשובה;
 
 
 
(3)          העובדות שעליהן מסתמכת   המיועדת לשירות ביטחון;
 
 
 
(4)          הנימוקים שעליהם מתבססת התשובה;
 
 
 
(5)          רשימת המסמכים שעליהם מתבססת התשובה.

 
(ה)         העובדות בכתב התשובה יאומתו בתצהיר של המיועדת לשירות ביטחון לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971[3] שיצורף לכתב התשובה.  
 
 
(ו)           לכל עותק של כתב התשובה יצורף העתק צילומי של כל מסמך שהמיועדת לשירות ביטחון מסתמכת עליו, ושמצוי ברשותה.
 
 
(ז)          הוועדה תמציא לפוקד עותק מכתב התשובה, על מצורפיו, כאמור בתקנה זו.
תגובה לכתב התשובה
7.
הפוקד או מי שהוסמך מטעמו רשאי להגיש תגובה לכתב התשובה לא יאוחר מ-5 ימים מיום שהומצא לו כתב התשובה.
טיעון בפני הוועדה 
 
8.
(א)         הוועדה תדון ותחליט בטענות וראיות שיציגו בעל פה הפוקד או מי שהוסמך מטעמו והמיועדת לשירות ביטחון, אם הופיעה בפני הוועדה בעצמה או בלוויית מי מטעמה, ואולם הוועדה רשאית לדון ולהחליט בבקשה על פי טענות וראיות שהוגשו בכתב בלבד, אם המיועדת לשירות ביטחון נמנעה מלהופיע בפני הועדה.
 
 
 
(ב)          הוועדה תקיים דיון בתוך עשרה ימים מהמועד האחרון שבו רשאית היתה המיועדת לשירות ביטחון להגיש את כתב התשובה, ולא לפני המועד בו רשאי הפוקד או מי שהוסמך מטעמו להגיש תגובה לכתב התשובה; ואולם, רשאית הוועדה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדחות מועד הדיון עד מועד שלא יחרוג מעבר ל-28 יום, מיום שהומצא למיועדת לשירות ביטחון בקשת הפוקד לביטול הפטור.
 
 
 
 
 
 
 
 
(ג) הפעילה הועדה את סמכותה לפי סעיף 40ד(ב) סיפא לחוק, להאריך את התקופה למתן החלטתה מטעמים מיוחדים שיירשמו – רשאית היא לדחות את מועד הדיון מעבר למועד הקבוע בתקנת משנה (ב) במידה שהתקיימו טעמים מיוחדים.
מסמכים שלא צורפו     
 
9.
לא הוגש מסמך לוועדה לפי תקנות אלה, אף שהוא מצוי ברשות המגיש, לא יסתמך עליו בעל דין בדיון, אלא ברשות הוועדה ומטעמים מיוחדים שיירשמו.
החלטה בלא כתב תשובה או בהיעדר התייצבות
10.
נמנעה המיועדת לשירות ביטחון מלהתייצב לדיון שנקבע בפני הועדה, רשאית הוועדה ליתן החלטה בבקשה על סמך החומר שבפניה.
פרוטוקול
 
11.
(א)         יושב ראש הוועדה או מי שהוא קבע לצורך זה, ירשום פרוטוקול שישקף את עיקרי הדיון ודברי הצדדים.
 
 
(ב)          פרוטוקול יכול שייערך גם בדרך של הקלטה או באופן אחר שיקבע יושב ראש הוועדה, ובלבד שפרוטוקול שנערך כאמור, יועלה על הכתב ויצורף לתיק הדיון.
 
 
(ג)           יושב ראש הוועדה או מי שהוא קבע לצורך זה יחתום על הפרוטוקול. עותק מהפרוטוקול יימסר לצדדים הפרוטוקול יימסר לצדדים בתום הדיון ואם לא היה הדבר אפשרי, מוקדם ככל האפשר, בסמוך לתום הדיון.
החלטה
12.
(א)         נחלקו הדעות בוועדה, תכריע דעת הרוב; היו הדעות שקולות תכריע דעת יושב ראש הוועדה.
 
 
(ב)          הוועדה תיתן את החלטתה בבקשה בתום הדיון, או במועד סמוך, ככל האפשר לתום הדיון, ובכפוף לאמור בסעיף 40ד(ב) לחוק.
 
 
(ג)           החלטת הוועדה תהיה מנומקת, תינתן בכתב ותיחתם בידי חברי הוועדה.
 

 

 

 

 

 
 
 
(ד)          הוועדה תציין בהחלטה את זכות הערעור על החלטתה לבית המשפט לענינים מינהליים לפי סעיף 40ה לחוק, ואת המועד להגשת הערעור לפי תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000[4].
 
 
(ה)         ההחלטה תימסר לצדדים או תומצא להם בדואר רשום.
 
 
______________ התשע"ח
(________________ 2017)

(חמ 3-4466)

 
[1] ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשע"ב, עמ' 218.
[2] ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.
[4] ק"ת התשס"א, עמ' 170.

שינוי גודל גופנים