מוצע- קבלנים יידרשו להסדיר את תחזוקת העירוב כחלק מחוק התכנון והבניה

תיקון לחוק התכנון והבנייה שמטרתו להסדיר את העירוב המשמש בשבתות. לדברי המציעים קבלנים אשר בונים בקצוות העיר והשכונות, פוגעים לא פעם ביודעין או לא ביודעין בעמודים וחוטים אלו, ומטילים את האחריות והעלות לתיקון הנזק לפתחו של המשרד לשירותי דת והמועצה הדתית.
לפיכך מוצע, כי במעמד הבקשה להיתר בנייה, בין יתר הנושאים והמסמכים שהקבלנים יידרשו להסדיר או להמציא, יחויבו הם אף בהסדרת תחזוקת העירוב אל מול הרשויות הרלוונטיות.

מספר פנימי: 2015381
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתמיכאל מלכיאלי
                                                יגאל גואטה
                                                יצחק וקנין
                                                ישראל אייכלר
                                                מנחם אליעזר מוזס
                                                יעקב אשר
                                                אורי מקלב
                                                ניסן סלומינסקי
                                                מכלוף מיקי זוהר
                                                דוד אמסלם
                                                יואב בן צור
                                                יעקב מרגי
                                                משה גפני         
______________________________________________                                         
                                             פ/4209/20
 
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הסדרת תחזוקת העירוב), התשע"ז–2017
 
הוספת סעיף 158א4
1.     
בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965[1], אחרי סעיף 158א3 יבוא:
 
 
"התניית היתר בתחזוקת עירוב
158א4.
(א)      השר לשירותי דת, בהסכמת שר האוצר, יקבע הוראות בדבר הקמה ותחזוקה של עירוב; לעניין סעיף זה, "עירוב" – עמודים ייעודיים אשר מעליהם עובר קו מתוח המשמשים לתחימת שטח, לרבות שטח פתוח, שהוקמו במטרה לאפשר פעולה של טלטול, הכנסה והוצאה של חפצים האסורה בשבת מחוץ למתקן כאמור.
 
 
 
 
(ב)       לא יינתן היתר אלא אם כן העבודה או השימוש שבעדם מבוקש ההיתר מתאימים להוראות שקבע השר כאמור בסעיף קטן (א)."
דברי הסבר
עירוב מורכב לרוב מעמודים ייעודיים שמעליהם עובר חוט דק מתוח ותפקידו להקיף שטח נרחב אשר בו מקומות פתוחים במחיצה, ועל ידי כך להפוך את השטח המוקף לרשות היחיד. זהו פתרון הלכתי בעל חשיבות רבה המאפשר התנהלות סדירה בשבת, שכן בלעדיו אסור להוליך או לטלטל חפצים בשבת בתוך רשות הרבים או למרחק מעל לשני מטר, דוגמת סידור תפילה או עגלת ילדים.
כיוון שהעירוב נחשב כמחיצה, במידה שהוא נקרע העירוב נפסל, ועל-פי ההלכה אסור יהיה לטלטל חפצים בשבת בתחום זה.
העירוב הוא באחריות מחלקה במשרד לשירותי דת, האחראית על הקמת ותחזוקת עירובים ביישובים השונים בארץ, בשיתוף עם המועצות הדתיות השונות.
כיום, קבלנים אשר בונים בקצוות העיר והשכונות, פוגעים לא פעם ביודעין או לא ביודעין בעמודים וחוטים אלו, ומטילים את האחריות והעלות לתיקון הנזק לפתחו של המשרד לשירותי דת והמועצה הדתית.
לפיכך מוצע, כי במעמד הבקשה להיתר בנייה, בין יתר הנושאים והמסמכים שהקבלנים יידרשו להסדיר או להמציא, יחויבו הם אף בהסדרת תחזוקת העירוב אל מול הרשויות הרלוונטיות.
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"ז – 8.5.17
 
 
[1] ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.