טיוטת תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (פגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020

טיוטת התקנה המוצעת מבקשת לתקן את תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (פגרות), התשכ"ג-1962, כך שבשנת 2020 פגרת הקיץ תחל מיום 11.8.2020.

לנוכח התפרצות נגיף הקורונה (Novel Coronavirus nCov-2019) במדינת ישראל צומצמה משמעותית הפעילות בבתי הדין הדתיים הדרוזיים בהתאם להודעת שר המשפטים על מצב חירום מיוחד, אשר הוצאה לפי תקנה 2(א) לתקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזיים במצב חירום מיוחד), התש"ף-2020. הודעה זו פורסמה לראשונה ביום 16.3.2020 ותוקפה הוארך עד ליום 17.5.2020.

במהלך תקופה זו נפתחו הליכים חדשים רבים בבתי הדין הדתיים הדרוזיים. כמו כן, הוטלו מגבלות למשך החודשים הקרובים על פעילות הערכאות השיפוטיות בישראל, ובכללן בתי הדין הדתיים, בשל הכוונה להמשיך ולשמור על ריחוק חברתי ככל הניתן; מגבלות אלה צפויות גם הן להביא להאטה נוספת בקצב שמיעת הדיונים בתקופה הקרובה.

לאור האמור התעורר צורך לקצר את פגרת הקיץ של בתי הדין הדתיים הדרוזיים לשנת 2020 בשלושה שבועות, בדומה לקיצור המוצע בבתי המשפט ובבתי הדין השרעיים, וזאת על מנת להקל על העומס שנוצר בבתי הדין. בהיותם של התיקים הנדונים בפני בתי הדין בעניין מעמד אישי יש כדי להגביר את דחיפותם ואת חשיבות קביעת הדיונים בהם בהקדם האפשרי. לפיכך מוצע לתקן את תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (פגרות), התשכ"ג-1962, כך שבשנת 2020 פגרת הקיץ תחל מיום 11.8.2020.