ח"כ דוד אמסלם (הליכוד) מגיש: הצעת חוק כותל חדשה היוצאת נגד מתווה הכותל

יו"ר ועדת הפנים, ח"כ דוד אמסלם (הליכוד) הניח היום, 15 במאי 2017, הצעת חוק חדשה, המבקשת להעמיק את חלותו של חוק המקומות הקדושים, ולסמן את כל הכותל, וסביבותיו, כבית כנסת אורתודוקסי המופעל בניהולו המלא של רב הכותל.
הצעה זו מתווספת להצעת החוק של ש"ס, אשר גם עליה חתום ח"כ אמסלם.
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=18132 

מספר פנימי: 2013298
הכנסת העשרים

יוזם:           חבר הכנסתדוד אמסלם
              
______________________________________________                                         
                                             פ/4231/20
 
הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – אזורי התפילה ברחבת הכותל המערבי והסמכויות להנהגת סדרי התפילה), התשע"ז–2017
 
הוספת סעיף 1א
1.
בחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז–1967[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 1 יבוא:
 
 
"הכותל המערבי – מקום קדוש
1א.
(א)      בחוק זה –
 
 
 
 
"הכותל המערבי" – הכותל המערבי של הר הבית לכל אורכו והרחבות הסמוכות לו עד למרחק של 50 מטרים, לרבות כל מבנה וכל מעבר עילי או תת-קרקעי שיש כניסה אליהם מתוך הרחבות.
 
 
 
 
(ב)       בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 1, הכותל המערבי הוא מקום קדוש לעם היהודי והוראות חוק זה יחולו עליו.
 
 
 
 
(ג)       בשטחים שנועדו לתפילה בכותל המערבי יחולו כללי מנהג המקום כפי המקובל בבתי הכנסת שנוהגים בהם לפי דין תורה שמועצת הרבנות הראשית נוהגת על פיו.
 
 
 
 
(ד)       השר לשירותי דת, בהסכמת הרבנים הראשיים לישראל, רשאי למנות רב שיהיה ממונה על סדרי תפילה וקדושת המקום בשטחי התפילה בכותל המערבי (להלן – הרב הממונה).
 
 
 
 
(ה)      הרב הממונה, בהסכמת הרבנים הראשיים לישראל והשר לשירותי דת, רשאי לשנות מעת לעת, ולזמנים שיקבע, את שטחי רחבות התפילה, לצורך התחשבות בהיקף הקהל הצפוי להגיע לתפילות ולאירועים מיוחדים שבהם מתקיימים טקסים דתיים.
תיקון סעיף 4
2.
בסעיף 4 לחוק העיקרי –
 
 
(1)       האמור בו יסומן "(א)" ובו, במקום "שר הדתות" יבוא "השר לשירותי דת";
 
 
(2)       אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
 
 
 
"(ב)     השר לשירותי דת רשאי, בהסכמת הרבנים הראשיים לישראל, ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע חוק זה בתחום הכותל המערבי."
דברי הסבר
מטרתה של הצעת החוק היא לתת מעמד מיוחד לכותל המערבי וקדושתו, תוך שילובו בחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז–1967 (להלן – החוק).
עקב אי הבהירות הקיימת לגבי הסמכויות לקביעת סדרי התפילה ברחבות הכותל המערבי, יש צורך לקבוע בחוק את אזורי התפילה ברחבת הכותל והסמכויות להנהגת סדרי התפילה שלא יופרעו, למניעת פגיעה ברגשות המתפללים.
שטח רחבות התפילה והמקומות הקדושים יוגדרו, אולם תהיה סמכות לשנותם לרגל אירועי תפילה מיוחדים, כגון בחגים ומועדי ישראל, וטקסים דתיים מיוחדים, כגון ברכת כהנים ומעמד זכר להקהל.
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט באייר התשע"ז – 15.5.17
 
 
 
[1] ס"ח תשכ"ז, עמ' 75.