חוק הסדרת מעמד הכותל הונח על שולחן הכנסת

ביום ראשון ה11.12.2016 פורסם שלחברי הסיעות החרדיות בשיתוף עם ח"כים מן הליכוד והבית היהודי הניחו על שולחן הכנסת את חוק הסדרת מעמד הכותל שתכליתו מניעת הפשרה שגובשה בעקבות הוראת בג"ץ למדינה להקים רחבת תפילה שיוויונית במתחם הכותל המערבי במסגרת עתירת ארגון נשות הכותל לבג"ץ

לפי כתבות שפורסמו בכלי התקשורת החרדים,חברי הכנסת יואב בן צור, יעקב מרגי, יאל גואטה, יצחק וקנין ומיכאל מלכיאלי מסיעת ש"ס, חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב, יעקב אשר, מנחם אליעזר מוזס, וישראל אייכלר מסיעת יהדות התורה, חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ', מוטי יוגב וניסן סלומיאנסקי מסיעת הבית היהודי, וחברי הכנסת מיקי זוהר ואורן חזן מסיעת הליכוד חתמו יחד על הצעת חוק שתכליתה הסדרת מעמד אתר הכותל המערבי כאתר תפילה בהתאם לתקנות הרבנותה ראשית. קרי, עקרונות היהדות האורתודוקסית. בין השאר מוצע בחוק ש:

"הכותל המערבי" – הכותל המערבי ורחבתו, לרבות כל מבנה וכל מעבר עילי או תת-קרקעי שהכניסה אליהם היא מתוך הרחבה.
"הרב הממונה" – מי שהשר לשירותי דת מינהו, על פי הסכמת הרבנים הראשיים לישראל, להיות הממונה הראשי על הכותל המערבי ורחבתו.
"מנהג המקום" – יהא על פי דין תורה כמשמעותו לפי חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין) התשי"ג – 1953 שהרבנות הראשית לישראל נוהגת לפיו, ולפי קביעת הרב הממונה. במקרים שבהם התעוררו שאלות לגבי מנהג המקום יקבע הרב הממונה האם נוהג זה הוא מנהג המקום אם לאו ובהתיעצות עם הרבנים הראשיים לישראל.
"רחבת התפילה של הכותל המערבי" – שטח הרחבה המסומן במפה שבתוספת כרחבת הכותל המערבי וכולל את רחבת התפילה של הכותל המערבי. וכן כל שטח שיקבע בעתיד ע"י השר לשרותי דת ובהתייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל.

משמעותם של הסעיפים הללו הינם גניזת מתווה הכותל שגובש כפשרה בין התנועה המסורתית, התנועה הרפורמית וארגון נשות הכותל לבין ממשלת ישראל, על רקע פסיקת בג"ץ אשר חייבה את המדינה להקים רחבת תפילה שיוויונית. החוק שהוגש היום מזכיר חוק שהוגש על ידי סיעת ש"ס בשנת 2000, לשם מטרה דומה, הסדרת עקרונות התפילה וניהול הכותל באופן בלעדי על ידי היהדות האורתודקסית.

לקריאת הצעת החוק משנת 2000

להלן הנוסח המלא של הצעת החוק:

יוזמים:      חברי הכנסתמיכאל מלכיאלי
יואב בן צור
אורן אסף חזן
יגאל גואטה
דוד אמסלם
משה גפני
אורי מקלב
יעקב אשר
יעקב מרגי
מנחם אליעזר מוזס
יצחק וקנין
ישראל אייכלר
בצלאל סמוטריץ'
מרדכי יוגב
מכלוף מיקי זוהר
ניסן סלומינסקי

______________________________________________

הצעת חוק שמירת הקדושה של הכותל המערבי ורחבתו – התשע"ז-2016

הגדרות:     1.         בחוק זה –
"הכותל המערבי"  – הכותל המערבי ורחבתו, לרבות כל מבנה וכל מעבר עילי או תת-קרקעי שהכניסה אליהם היא מתוך הרחבה.
"הרב הממונה" – מי שהשר לשירותי דת מינהו, על פי הסכמת הרבנים הראשיים לישראל, להיות הממונה הראשי על הכותל המערבי ורחבתו.
"מנהג המקום" – יהא על פי דין תורה כמשמעותו לפי חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין) התשי"ג – 1953 שהרבנות הראשית לישראל נוהגת לפיו, ולפי קביעת הרב הממונה. במקרים שבהם התעוררו שאלות לגבי מנהג המקום יקבע הרב הממונה האם נוהג זה הוא מנהג המקום אם לאו ובהתיעצות עם הרבנים הראשיים לישראל.
"רחבת התפילה של הכותל המערבי" שטח הרחבה המסומן במפה שבתוספת כרחבת הכותל המערבי וכולל את רחבת התפילה של הכותל המערבי. וכן כל שטח שיקבע בעתיד ע"י השר לשרותי דת ובהתיעצות עם הרבנים הראשיים לישראל.
מעשים אסורים:
2.(א)     בתחום הכותל המערבי, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), אסורים:
(1)  חילול שבת ומועדי ישראל;
(2)        עריכת טקס, לרבות טקס דתי, שלא על פי מנהג המקום, הפוגע ברגשות ציבור המתפללים כלפי המקום;
(3)  תלבושת שאינה הולמת את קדושת המקום;
(3)  הצבת קיוסקים או דוכנים, עיסוק ברוכלות או בכל עסק אחר;
(4)  מתן שירותי דת מכל סוג שהוא שלא בהיתר מאת הממונה;
(5)  חלוקת פרסומים שלא בהיתר מאת הממונה;
(6)        נשיאת נאום, הכרזה בקול רם או נשיאת כרזות או שלטים, והכל שלא בהיתר מאת הממונה ולפי תנאיו;
(7)        פשיטת יד וקבלת תרומות, למעט הצבת קופסאות או קופות צדקה במקומות שהועיד לכך הממונה ולמטרות שהוא קבען;
(8) נגינה בכלי נגינה וכן השמעת מוזיקה ושירה שלא בהיתר הממונה ולפי תנאיו.
(9)  שחיטה;
(10)      אכילה, שתיה, או עריכת חגיגה מחוץ למקומות שהועיד לכך הממונה;
(11)            עישון ברחבת התפילה;
(12)            לינה מחוץ למקומות שהועיד לכך הממונה;
(13)            הכנסת בעלי חיים שלא על פי היתר מאת הממונה;
(14)      מעשה העלול להפריע את המתפללים בתפילתם;
(15)      תפילה מעורבת של גברים ונשים.
(16)      בעזרת הנשים – טקס הכולל הוצאת ספר תורה וקריאה בו, תקיעת שופרות, לבישת טליתות או תפילין.
(17)      כניסה של גבר לעזרת הנשים או כניסת אישה לעזרת הגברים שלא על פי מאת הממונה.מיום 31.12.1989

  1. מקום התפילה שברחבת הכותל המערבי יחולק לעזרת גברים ולעזרת נשים באמצעות מחיצה.

צילום:
4.(א)                 באזור הסמוך לכותל המערבי לא יצלם אדם תמורת שכר אלא בהיתר מאת הממונה ולפי תנאי ההיתר.
(ב)        הממונה רשאי לפי שיקול דעתו ליתן היתר כאמור אם הצילום נעשה למטרות חינוך, תרבות או דת או לשם הצגה בקולנוע או בטלויזיה או אמצעי מדיה אחרים.
(ג)         היתר לפי תקנה זו יכול שיהא כללי או מיוחד ויכול שיהיו בו תנאים.

  1. (א) הממונה רשאי, על דעת הרבנים הראשיים לישראל ושר הדתות, ליתן הוראות להבטחת קיומם היעיל של האיסורים האמורים בסעיף 2.

(ב)        כל אדם הנמצא בתחומי המקומות הקדושים חייב לציית להוראות הממונה שניתנו כדין.
(ג)         הממונה רשאי להרחיק ממקום קדוש אדם המפריע לו במילוי תפקידיו או העובר על הוראה מהוראות סעיפים 2 או 3.
עונשין:
עונשין

  1. העובר על הוראה מהוראות סעיפים 2 או 3, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 10,000 שקלים.

תקנות:

  1. השר לשירותי דת הוא הממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

שמירת דינים:

  1. אין בחוק זה בכדי לפגוע באמור בדבר המלך במועצה על ארץ ישראל (המקומות הקדושים), 1924.

דברי הסבר
נושא השמירה על המקומות הקדושים הוסדר בתקנות המשירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"א-1981. אולם עד היום, כ 50 שנה מאז שוחרר הכותל המערבי, טרם הוסדרו מעמדו ושמירת קדושתו בחוק מיוחד החל על הכותל. דבר זה גורם מפעם לפעם לפגיעה בערבים המקודשים של עם ישראל.
מוצע בזה לקבל חוק שיסדיר הן שמירת סדרי התפילה ברחבת התפילה של הכותל המערבי וכן את שמירת מעמדה וקדושתה של רחבת הכותל כולה.