ועדת החינוך, התרבות והספורט אישרה את ביטול "חוק נהרי" לקריאה שנייה ושלישית

כיום, לפי "חוק נהרי" (תיקון מס' 7 לחוק חינוך ממלכתי), רשויות מקומיות מחויבות לממן מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים בשיעור של 75% מהמימון הניתן למוסדות חינוך רשמיים, עם אופציה למימון של 100%.  
ביטול "חוק נהרי" מבקש לשנות את המצב כך שרשות מקומית לא תהיה מחויבת למימון זה.

"חוק נהרי" עבר בשנת 2007 ביוזמתו של ח"כ משולם נהרי ממפלגת ש"ס, כאשר היה שר בלי תיק במשרד האוצר. 
מוסדות חינוך לא רשמיים הינם מוסדות חינוך אשר נמצאים תחת פיקוח מוגבל ולא מלא של משרד החינוך.

במסגרת ההצעה לביטול החוק נקבע כי רשויות מקומיות יהיו רשאיות להמשיך ולתקצב מוסדות חינוך לא מוכרים, אם ירצו בכך, תוך הפעלת שיקול דעת.
תיקון החוק נעשה במסגרת חוק ההסדרים – הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014), התשע"ד 2013. 

ביטול החוק עבר לקריאה שנייה ושלישית ברוב של 6 בעד ו-1 נגד.
הצביעו בעד: יו"ר הוועדה, ח"כ עמרם מצנע ממפלגת התנועה, ח"כ יריב לוין ממפלגת הליכוד-ביתנו, ח"כ שמעון אוחיון ממפלגת הליכוד-ביתנו, ח"כ רות קלדרון ממפלגת יש עתיד, ח"כ יפעת קריב ממפלגת יש עתיד וח"כ יוני שטבון ממפלגת הבית היהודי.
הצביעו נגד: ח"כ משולם נהרי ממפלגת ש"ס.

להלן נוסחו המקורי של "חוק נהרי" אשר עבר בשנת 2007:
"קבע השר, לפי סעיף 11 , סדרים ותנאים להשתתפות המדינה
בתקציבי שעות הלימוד של מוסדות חינוך מוכרים לא
רשמיים, בשיעור יחסי להשתתפות המדינה בתקציביהם של
מוסדות חינוך רשמיים דומים (בסעיף זה – ההסדר הקובע),
תשתתף רשות חינוך מקומית בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים
לא רשמיים הפועלים בתחומה בשיעור יחסי להשתתפותה
בתקציביהם של מוסדות חינוך רשמיים דומים הפועלים
בתחומה, לפי ההסדר הקובע; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע
מסמכותה של רשות חינוך מקומית לקבוע שיעור השתתפות
העולה על השיעור בהסדר הקובע."

לידיעה בנושא זה באתר כנסת ישראל לחץ/י כאן