השר לשירותי דת מתן כהנא אישר את התקנות לבחירת רבני ערים ורבני מועצות מקומיות

ביום ב', 9 במאי 2022 ח' באייר תשפ"ב, אישר וחתם השר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה) על עדכון התקנות לבחירת רבני ערים ורבני מועצות מקומיות. בין חידושי התקנות החדשות ובשונה לטיוטת התקנות שפורסמה להערות לציבור ניתן למצוא הגבלת כהונה לרבני עיר, שינוי תהליך הכרזת נבצרות לרב עיר שאינו כשיר לכהן ושינוי הרכב הנציגים בגוף הבוחר. 

על-פי התקנות כהונת רב עיר מעתה תהיה קצובה בזמן לתקופה של עשר שנים בדומה לכהונת הרבנים הראשיים לישראל, אולם מועצת העיר רשאית להאריך את כהונתו בעשר שנים נוספות בכל פעם ועד לגיל 70. אולם מועצת הרבנות הראשית, בהסכמת מועצת הרשות המקומית, ואם קיימת מועצה דתית רשאית להאריך את כהונתו של רב לתקופה נוספת שלא תעלה על חמש שנים. 

עד היום, כהונת רבני עיר שנבחרו לפני שנת 1974 לא הוגבלה כלל. התקנות החדשות קובעות הגבלה גם ביחס אליהם כך שיסיימו את כהונתם בגיל 80. אלו מתוכם שכבר עברו את גיל 80 יסיימו כהונתם תוך שנה מפרסום התקנות ברשומות. 

נוסף על כך, התקנות משנות את הגוף הבוחר שיהיה מורכב מכלל חברי מועצת הרשות המקומית, מנכ"ל הרשות המקומית ומנציגי ציבור שאת מחציתם ימנה השר ומחציתם תמנה מועצת הרשות המקומית. בנוסף, נקבע כי הגוף הבוחר יורכב לכל הפחות מ-40% נשים. 

על פי התקנות החדשות ועדה רפואית היא זו שתקבע אי כשירות של רב להמשיך ולכהן בתפקידו. שלא כמו בעבר שהכרזת נבצרות של רב עיר על רקע מצב רפואי הייתה נתונה בידי מועצת הרבנות הראשית והשר לשירותי דת.  

עוד נקבע, כי תוקם ועדה שתפקידה יהיה לבחון את התאמתו של כל מועמד לתפקיד רב העיר. כמו כן, בתקנות החדשות לא תאושר מועמדות למי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה פלילית חמורה וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו, או שהוגשה נגדו קובלנה או תובענה משמעתית בעבירה שמפאת חומרתה אין הוא ראוי לכהן כרב עיר. 

השר לשירותי דת, מתן כהנא אמר על אישור התקנות: 

"המצב הנוכחי, לפיו בעשרות מערי ישראל אין רב – אינו תקין. בשל סיבות כאלו ואחרות לא מונו רבנים בערים רבות בשנים האחרונות והדבר פגע באופן עמוק במנגנוני שירותי הדת של ערים אלה. התקנות החדשות שעליהן עמלו אנשי משרדי בשבועות האחרונים תאפשרנה למנות רבנים בעשרות ערים בהן לא מכהן רב. כעת, לאחר שהסתיים הליך גיבוש התקנות, יחל בעז"ה הליך מינוי רבנים בערים בהן אין רב מכהן". 

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, שמעון (מוני) מעתוק הוסיף:

"התקנות החדשות תאפשרנה סוף סוף מינוי של רבני עיר רבים שחסרים לאורך שנים רבות, תוך מתן דגש לצרכים המקומיים והתאמה טובה יותר בין אופיו של הרב לקהילה הרלוונטית. המשרד ממשיך בהתאם להנחיית השר לקדם את שירותי הדת בישראל ולחזקם".

קובץ התקנות-10155