הצעת תיקון חוק: שרותי הדת היהודיים – משך כהונת רב עיר

חבר הכנסת מיקי רוזנטל הגיש לשולחן הכנסת הצעה לתיקון חוק שירותי הדת היהודיים שעניינה בהגבלת משך כהונתם של רבני הערים של הרבנות הראשית. על פי דברי ההסבר לתיקון המוצע "על פי הדין כיום כהונתו אינה מוגבלת בזמן, מלבד במקרה בו רב העיר בוחר להתפטר, או לחילופין, כאשר מתקבלת החלטה של ועדת המשמעת".

 ההצעה מציעה להגביל את משך הכהונה של רב עיר ל 10 שנים או עד להגעת הרב לגיל 70. לפי דברי ההסבר זאת "על מנת לשמור על מנהל תקין, ולמנוע מצב בו נפרשת כהונת רב על פני עשרות שנים, מן הראוי כי תוגבל הכהונה, ותושווה לזו הקבועה בחוק ביחס לכהונת הרבנים הראשיים לישראל".