הצעת חוק תרומת ביציות (תיקון – תרומת ביציות בין בנות זוג), של ח"כ איתן גינזבורג.

אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק תרומת ביציות (תיקון – תרומת ביציות בין בנות זוג), התש"ף–2019 של ח"כ איתן גינזבורג..

הצעת החוק מבקשת לאפשר למטופלת לקבל תרומת ביציות מבת זוגה, אף אם אין בעיה רפואית המצדיקה תרומת ביצית, וקובעת באופן מפורש כי היילוד שנולד כתוצאה מתרומת הביציות יהיה ילדן של הנתרמת ושל התורמת לכל דבר ועניין.

מספר פנימי: 2081657

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזם:         חבר הכנסת          איתן גינזבורג

 

______________________________________________

פ/186/22

הצעת חוק תרומת ביציות (תיקון – תרומת ביציות בין בנות זוג), התש"ף–2019

 

הוספת סעיף 11א 1. בחוק תרומת ביציות, התש"ע–2010[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 11 יבוא:
"תרומת ביציות לבת זוג 11א. על אף האמור בסעיף 11, מטופלת המעוניינת להרות מביצית של בת זוגה, רשאית להגיש בקשה לשימוש בביציות של בת זוגה אף אם אין לה מניעה רפואית להתעבר מביציות שבגופה או בעיה רפואית אחרת; בקשה כאמור תוגש לרופא האחראי בטופס שהורה המנהל; על בקשה לפי סעיף זה לא יחולו הוראות סעיף 13(ה)(2), וסעיף 13(ה)(3)(ג) ייקרא כך שאחרי "נשואה" יבוא "לאדם שאינו התורמת".
תיקון סעיף 42 2. בסעיף 42 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1)  יילוד שנולד כתוצאה מתרומת ביציות של בת זוג כאמור בסעיף 11א יהיה ילדן של הנתרמת ושל התורמת לכל דבר ועניין."

דברי הסבר

חוק תרומת ביציות, התש"ע–2010 (להלן – החוק), קובע את התנאים לתרומת ביציות למטופלת הזקוקה לתרומת ביציות. החוק קובע תנאי מפורש לפיו המטופלת אינה מסוגלת בשל בעיה רפואית להתעבר מביציות שבגופה, או שיש לה בעיה רפואית אחרת המצדיקה שימוש בביציות של אישה אחרת לשם הולדת ילד. כלומר, אישה שאין לה מניעה רפואית להרות מביציות של עצמה אינה עומדת בתנאי הסף להגשת בקשה לתרומת ביציות.

הצעת חוק זו נועדה לאפשר למטופלת לקבל תרומת ביציות מבת זוגה, אף אם אין בעיה רפואית המצדיקה תרומת ביצית, וקובעת באופן מפורש כי היילוד שנולד כתוצאה מתרומת הביציות יהיה ילדן של הנתרמת ושל התורמת לכל דבר ועניין.

תיקון זה יאפשר לבנות זוג מסלול חוקי להולדת יילוד שנישא ברחמה של אחת מבנות הזוג והופרה מביצית של בת הזוג השנייה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל בירן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2800/20; הוסרה מסדר היום ביום י"ד בתמוז התשע"ו (20 ביולי 2016); פ/4842/20; הוסרה מסדר היום ביום ז' בתמוז התשע"ח (20 ביוני 2018)) ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת עידן רול (פ/439/21).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' בחשוון התש"ף – 4.11.19