הצעת חוק: תעודת הכשר תינתן לבית עסק בהתחשב אך ורק במידת כשרותו של המזון ולא תתאפשר הכנסת שיקולים זרים

חוק איסור הונאה בכשרות, קובע כי "במתן תעודת הכשר יתחשב הרב בדיני הכשרות בלבד". מאחר שהגדרת המונח "דיני כשרות" אינה ברורה, בפועל נמתח הגבול, וכתוצאה מכך נשקלים שיקולים אשר אינם קשורים לכשרות המזון המוגש או הנמכר במקום, כגון פתיחת בתי אוכל בשבת, הצגת מופעים לא צנועים במקום, עריכת טקסים שלא לפי ההלכה היהודית ועוד.
הצעת התיקון באה לקבוע כי תעודת ההכשר תינתן לבית אוכל בהתחשב אך ורק במידת כשרותו של המזון.

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – כשרות מזון בלבד), התשע"ג–2013

תיקון סעיף 11    1.        בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983 , בסעיף 11 –

      (1)    האמור בו יסומן "(א)", ובו, אחרי "כשרות" יבוא "המזון";

        (2)    אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

            "(ב)    בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), בבואו לתת תעודת הכשר, הרב לא ישקול שיקולים אלה:
                (1)    הצגת מופעים שונים בבית האוכל;
                (2)    עריכת טקסים שונים בבית האוכל;
                (3)    פתיחת בית האוכל בשבת או במועדי ישראל;
                (4)    שיקולים הנוגעים להשתייכותו הדתית של מבקש תעודת ההכשר;
                (5)    שיקולים הנוגעים לעמדותיו או דעותיו של מבקש תעודת ההכשר.

            (ג)    העובר על הוראת סעיף קטן (ב), דינו – מאסר ארבעה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 .".

דברי הסבר

חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983, קובע כי "במתן תעודת הכשר יתחשב הרב בדיני הכשרות בלבד". מאחר שהגדרת המונח "דיני כשרות" אינה ברורה, בפועל נמתח הגבול, וכתוצאה מכך נשקלים שיקולים אשר אינם קשורים לכשרות המזון המוגש או הנמכר במקום, כגון פתיחת בתי אוכל בשבת, הצגת מופעים לא צנועים במקום, עריכת טקסים שלא לפי ההלכה היהודית ועוד.

הצעת התיקון באה לקבוע כי תעודת ההכשר תינתן לבית אוכל בהתחשב אך ורק במידת כשרותו של המזון, ברוח פסיקתו של בית המשפט העליון, אשר קבע בבג"ץ 8735/06 קומפורטי נ' מועצת הרבנות הראשית לישראל (טרם פורסם), כי החלטות מועצת הרבנות הראשית ורב העיר אשדוד להתנות בתנאים, שאינם שייכים לדיני כשרות המזון, את מתן תעודת ההכשר לעסקה של העותרת התבססו על שיקולים שאינם בגדר הסמכות המוקנית להם בחוק איסור הונאה בכשרות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1884/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"ו בשבט התש"ע (10 בפברואר 2010); פ/2647/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13