הצעת חוק: תיקון מענק "עבודה מועדפת" כך שיתאים גם לבוגרי ישיבות ההסדר

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מענק עבודה מועדפת לבוגרי ישיבות הסדר), התשע"ב–2011

על פי חוק הביטוח הלאומי זכאי כל חייל משוחרר למענק של אלפי שקלים בגין תעסוקה בתחום המוגדר כעבודה מועדפת בתכוף ליום שחרורו. בדרך זו המדינה מתמרצת את צעיריה לעבוד בתחומים בהם קיים חסר גדול בכח אדם זמין. פרק הזמן המזכה במענק שהוגדר בחוק הוא שנה מיום שחרורו של החייל מסדיר.      
מבקשת ההצעה לתקן את חוק הביטוח הלאומי כך שביחס לבוגרי ישיבות ההסדר פרק הזמן המזכה יתחיל להימנות משחרורם ממסלול ההסדר ולאחר שחרורם מתקופת השל"ת ולא החל מסיום שירותם הסדיר בפועל.

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מענק עבודה מועדפת לבוגרי ישיבות הסדר), התשע"ב–2011

תיקון סעיף 158: 
1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 , בסעיף 158, בהגדרה "מבוטח", אחרי "מאותו יום" יבוא "ולעניין חייל ששירת בשירות משולב, מיום שחרורו מהשירות המשולב ולמשך שנה מאותו יום", ובסופה יבוא "בפסקה זו, "שירות משולב" – כהגדרתו בסעיף 9 לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב – 2002 ;".

דברי הסבר

על פי חוק הביטוח הלאומי זכאי כל חייל משוחרר למענק של אלפי שקלים בגין תעסוקה בתחום המוגדר כעבודה מועדפת בתכוף ליום שחרורו. בדרך זו המדינה מתמרצת את צעיריה לעבוד בתחומים בהם קיים חסר גדול בכח אדם זמין. פרק הזמן המזכה במענק שהוגדר בחוק הוא שנה מיום שחרורו של החייל מסדיר.    
אלא שלאחרונה נודע כי הביטוח לאומי אינו רואה בתקופת השל"ת (שירות ללא תשלום) שבה נמצאים חיילי ההסדר בתקופה שלאחר שירותם הסדיר בפועל כחלק מן השירות הצבאי הסדיר והם בוחנים את תאריך השחרור במקרה זה, כתאריך השחרור מן השירות הפעיל. קביעה שרירותית זו ככל שהנ"ל נוגעת לחיילי הסדר מדירה אותם הלכה למעשה מהאפשרות לזכות במענק עבודה מועדפת, שכן במשך פרק הזמן המזכה, חיילי ההסדר נמצאים במסגרת הלימודים בישיבת ההסדר ללא אפשרות חוקית לצאת לעבודה. בצורה זו המדינה פוגעת בקבוצה זו של בוגרי צבא ויוצאת כנגד האינטרס המובהק שלה להגדיל את מספר העובדים במשק באותם ענפי תעסוקה הנחשבים מועדפים מבחינתה וסובלים ממחסור בעובדים.
אשר על כן, מבקשת ההצעה לתקן את חוק הביטוח הלאומי כך שביחס לבוגרי ישיבות ההסדר פרק הזמן המזכה יתחיל להימנות משחרורם ממסלול ההסדר ולאחר שחרורם מתקופת השל"ת ולא החל מסיום שירותם הסדיר בפועל. בצורה זו תזכה המדינה בכח עבודה איכותי בענפי המשק המועדפים וקבוצה זו של צעירים התורמת רבות לביטחונה של מדינת ישראל ולעוצמתה הרוחנית והכלכלית תזכה לאותם התנאים להם זוכים צעירים מקבוצות אוכלוסיה אחרות. 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' בחשוון התשע"ב – 31.10.11