הצעת חוק: תיקון כשירות הורים המאמצים ילד מ"איש ואשתו" ל"כל אחד רשאי לאמץ ילד, בין אם כיחיד ובין אם לא"

סעיף 3 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, קובע את כשירות המאמצים. מאמצים כשירים הם רק "איש ואשתו", דבר הפוגע בכל מי שאינן עונות ועונים להגדרת "איש ואשתו", מכל סיבה שהיא.
בשל המצב החוקי כיום נאלצים זוגות ויחידים, שכשירותם להיות הורים והורות מאמצים גבוהה אך אינם נופלים תחת הגדרת "איש ואישה", לפנות לאימוץ בחוץ לארץ או לחילופין להמתין משך זמן ממושך ועל-פי רוב להיענות בסירוב על ידי הרשויות הממונות. לפיכך, מוצע לבטל את ההתייחסות המפלה בין אלו המבקשות והמבקשים לאמץ, מתוך הבנה שטובת הילד והילדה אינה בהכרח זוג הטרוסקסואלי נשוי בלבד, אלא יכולות הורות מיטביות.
 

הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי אזרח ישראלי), התשע"ד–2014
 
החלפת סעיף 3    
1.   בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981 , במקום סעיף 3 יבוא:
      "כשירות המאמץ    3.        כל אדם רשאי לאמץ ילד, בין אם כיחיד ובין אם לאו."
 
דברי הסבר
סעיף 3 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, קובע את כשירות המאמצים. מאמצים כשירים הם רק "איש ואשתו", דבר הפוגע בכל מי שאינן עונות ועונים להגדרת "איש ואשתו", מכל סיבה שהיא. במקרה של יחידים המבקשים לאמץ, החוק מפנה את שיקול הדעת לבית המשפט באופן מחמיר מאשר נקבע לגבי "איש ואישה". בשל המצב החוקי כיום נאלצים זוגות ויחידים, שכשירותם להיות הורים והורות מאמצים גבוהה אך אינם נופלים תחת הגדרת "איש ואישה", לפנות לאימוץ בחוץ לארץ או לחילופין להמתין משך זמן ממושך ועל-פי רוב להיענות בסירוב על ידי הרשויות הממונות. לפיכך, מוצע לבטל את ההתייחסות המפלה בין אלו המבקשות והמבקשים לאמץ, מתוך הבנה שטובת הילד והילדה אינה בהכרח זוג הטרוסקסואלי נשוי בלבד, אלא יכולות הורות מיטביות.
יצוין כי ישראל חריגה בין מדינות המערב, כגון שבדיה, הולנד, אנגליה ומדינות נוספות, שבהן לא ניתנת עדיפות להורים נשואים בתהליך אימוץ, ויחידים יכולים לאמץ כל עוד הם נמצאים כשירים על ידי הרשויות הרלוונטיות.
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באדר ב' התשע"ד – 19.3.14