הצעת חוק: תוגבל מכירה של קמעות ותשמישי קדושה בבתי עלמין

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – הגבלת מכירת מוצרים ושירותים בבתי עלמין), 
התשע"ג–2013

בבתי העלמין קיימת תופעה, לפיה מסתובבים בשטח המקום אנשים המוכרים קמעות ותשמישי קדושה למשפחות האבלות. המשפחות, שאינן יודעות את נפשן מרוב צער, ולעיתים קרובות גם אינן מתמצאות בהלכות הדת לעומקן, חשות חובה הלכתית ברכישת מוצרים אלו. תופעה זו מתרחבת גם אל המבקרים הנוספים שמרגישים צורך לנחם את המשפחה. מדובר כמובן בניצול ציני של אבלם של האנשים לצורך עשיית רווח, תופעה שיש למנוע.
מטרתו של התיקון היא הסדרת הפעילות המותרת בשטח בית העלמין ומניעת ניצולם של האבלים. בנוסף, התיקון שואף להסדיר את סוגיית הזיהוי של עובדי חברה קדישא כך שיוכלו האבלים להבדיל בין גורמים מורשים שמטרתם סיוע בקבורה על פי ההלכה לבין גורמים בעלי אינטרסים פרטיים בשטח בית העלמין.  

תיקון סעיף 14א9    1.     בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 14א9, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: 
        "(ב)    נותן שירותים כאמור בסעיף קטן (א) יענוד באופן גלוי בעת מילוי תפקידו תג המזהה אותו ואת תפקידו."

הוספת סעיף 14א10    2.    אחרי סעיף 14א9 לחוק העיקרי יבוא:
        "איסור מכירה על ידי נותני שירתים    14א10.    מי שנותן שירותים כאמור בסעיף 14ב וכל אדם אחר, לא ימכור בשטח בית העלמין או במרחק הקטן ממאה מטרים מפתחו כל מוצר, נכס או שירות שאינו קשור במישרין לשירותי ההלוויה או הקבורה, אלא באישור השר; אישור כאמור יכול שיהיה כללי לסוגי מכירה או למכירה מסוימת לעניין סוגים של בתי עלמין או לבית עלמין מסוים."

דברי הסבר 

בבתי העלמין קיימת תופעה, לפיה מסתובבים בשטח המקום אנשים המוכרים קמעות ותשמישי קדושה למשפחות האבלות. המשפחות, שאינן יודעות את נפשן מרוב צער, ולעיתים קרובות גם אינן מתמצאות בהלכות הדת לעומקן, חשות חובה הלכתית ברכישת מוצרים אלו. תופעה זו מתרחבת גם אל המבקרים הנוספים שמרגישים צורך לנחם את המשפחה. מדובר כמובן בניצול ציני של אבלם של האנשים לצורך עשיית רווח, תופעה שיש למנוע.

מטרתו של התיקון היא הסדרת הפעילות המותרת בשטח בית העלמין ומניעת ניצולם של האבלים. בנוסף, התיקון שואף להסדיר את סוגיית הזיהוי של עובדי חברה קדישא כך שיוכלו האבלים להבדיל בין גורמים מורשים שמטרתם סיוע בקבורה על פי ההלכה לבין גורמים בעלי אינטרסים פרטיים בשטח בית העלמין.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב באב התשע"ג – 29.7.13