הצעת חוק: שר המשפטים יקבע את תקני הדיינים בהתאם לצורך בכל בית דין

בתי הדין הרבניים הם חלק ממערכת השיפוט הממלכתי בישראל. ברחבי המדינה פרוסים 12 בתי דין רבניים אזורים, בשל פרישה של דיינים ועיכוב באיוש התקנים מספר הדיינים נמוך ואינו מבטא יחס סביר והולם לגודל האוכלוסייה בתחומי שיפוט בתי הדין הרבניים.
החוסר בדיינים מקשה על מילוי הרכבים באופן קבוע ומוביל למעבר של דיינים במהלך ימות השבוע מבית דין אחד למשנהו כדי למלא את ההרכבים החסרים. כמו כן, החוסר בדיינים גורם לעיכוב בפסקי דין והחלטות מטעם בתי הדין הרבניים.
לפי הצעת חוק זאת, שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול, יקבע את מספר התקנים הנחוצים עבור כל בית דין רבני במדינה ביחס לגודל האוכלוסייה בתחום שיפוטו כדי שלא ייוצר מצב של חוסר בהרכבי הדיינים.

הצעת חוק הדיינים (תיקון – קביעת תקני דיינים בבתי דין רבניים אזוריים ביחס למספר התושבים בתחום שיפוטם), התשע"ד–2014

הוספת סעיף 5א
1. בחוק הדיינים, התשט"ו–1955 , אחרי סעיף 5 יבוא:
"אופן חישוב מספר התקנים 5א. השר, בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול, יקבע את מספר התקנים של הדיינים המכהנים בכל בית דין רבני אזורי בהתאם למספר התושבים בתחום שיפוטו."

דברי הסבר
בתי הדין הרבניים הם חלק ממערכת השיפוט הממלכתי בישראל. ברחבי המדינה פרוסים 12 בתי דין רבניים אזורים.
בשנת 2012 נפתחו כ-88,000 תיקים בבתי הדין הרבניים. זהו המספר הרב ביותר של תיקים שנפתחו בכל אחת מחמש השנים האחרונות. בשנת 2013 מספר הדיינים המכהנים (כולל שני רבנים ראשים) עמד על 90 דיינים בלבד – נתון המעיד על מספר תיקים בלתי פרופורציונאלי וסביר. מהנתונים למדים כי כל דיין בממוצע מטפל ביותר מ-900 תיקים בשנה. יצוין כי מספר התיקים שנפתחים עולה משנה לשנה (בשנת 2011 – 80,636 תיקים; בשנת 2012 – 88,051 תיקים) ומנגד מספר הדיינים המכהנים פוחת משנה לשנה (בשנת 2012 – 96 דיינים, בשנת 2013 – 90 דיינים).
יודגש כי מזה מספר שנים עומד התקן הארצי לדיינים על כ-99 דיינים, ללא הבחנה בהתאם לגודל האוכלוסייה שמשתנה במהלך השנים.
בשל פרישה של דיינים ועיכוב באיוש התקנים מספר הדיינים נמוך ואינו מבטא יחס סביר והולם לגודל האוכלוסייה בתחומי שיפוט בתי הדין הרבניים.
החוסר בדיינים מקשה על מילוי הרכבים באופן קבוע ומוביל למעבר של דיינים במהלך ימות השבוע מבית דין אחד למשנהו כדי למלא את ההרכבים החסרים. כמו כן, החוסר בדיינים גורם לעיכוב בפסקי דין והחלטות מטעם בתי הדין הרבניים.
לפיכך ועל מנת להבטיח שירות יעיל והוגן לתושבי המדינה מוצע כי שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול, יקבע את מספר התקנים הנחוצים עבור כל בית דין רבני במדינה ביחס לגודל האוכלוסייה בתחום שיפוטו כדי שלא ייוצר מצב של חוסר בהרכבי הדיינים ושלא ייאלצו הדיינים לכתת רגליהם מבית דין אחד למשנהו על מנת להשלים הרכבי שיפוט חסרים.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת יוני שטבון (פ/2528/19).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באב התשע"ד – 30.7.14