הצעת חוק: שר החינוך ישלול תקציב למוסד חינוכי המבצע הפליה בין תלמידיו

הצעת חוק איסור הפליה של תלמידים במערכת החינוך (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011

בישראל של 2011 מקרים של הפליה במערכת החינוך הינם עדיין מחזה נפוץ. הריטואל שהפך קבוע, בו מתקשים תלמידים יוצאי אתיופיה למצוא מסגרת לימודית עקב התנגדות בלתי עניינית של מוסדות חינוך לקבלם, מתנוסס כדגל שחור מעל מערכת החינוך הישראלית, והוא אות קין על מצחה של החברה.
במקביל, קיימים מקרים רבים נוספים של הפליה במגוון זרמים חינוכיים ומקומות גיאוגרפיים ברחבי המדינה. תופעה זו טומנת בחובה גזענות, העמקת השסעים בחברה הישראלית, ועוול שאין כדוגמתו לתלמידים המופלים.
מוצע בזאת כי היה ומתגלה הפליית תלמידים במוסד חינוך על ידי שר החינוך, ישלח השר התראה למוסד בדרישה להפסיק ההפליה במועד נקוב. אם מוסד החינוך לא יפסיק ההפליה, ישלול שר החינוך מן המוסד את השתתפות המדינה בתקציבו. בכך יספק החוק סנקציה כלכלית מאיימת על המוסד החינוכי ויימנעו מקרי הפליה רבים.

תיקון חוק חינוך ממלכתי    1.    בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 , בסעיף 11, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

        "(ב)    נוכח השר כי מוסד חינוך שהוכר כאמור בסעיף קטן (א) עבר על הוראות איסור ההפליה שבסעיף 5(א) לחוק חוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000 , ישלח התראה בכתב לבעל מוסד החינוך בדרישה להפסיק את ההפליה; לא הפסיק מוסד החינוך את ההפליה בתוך המועד הנקוב בהתראה, תישלל ממנו השתתפות המדינה בתקציבו."

תיקון חוק זכויות התלמיד    2.    בחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000 , בסעיף 5 –

        (1)    בסעיף קטן (א) –
            (א)    בפסקה (3), אחרי "כיתות" יבוא "או קבוצות";
            (ב)    אחרי פסקה (4) יבוא:
                "(5)    הסעות;
                (6)    כל פעילות חינוכית או חברתית במסגרת מוסד חינוך או שמוסד החינוך יוזם אותה או מעורב בה."

        (2)    אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
           "(ג)    שר החינוך ידווח לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אחת לשנה, בדבר תופעות של הפליה שהתגלו במהלך השנה החולפת ובדבר אופן הטיפול בהן." 

דברי הסבר

בישראל של 2011 מקרים של הפליה במערכת החינוך הינם עדיין מחזה נפוץ. הריטואל שהפך קבוע, בו מתקשים תלמידים יוצאי אתיופיה למצוא מסגרת לימודית עקב התנגדות בלתי עניינית של מוסדות חינוך לקבלם, מתנוסס כדגל שחור מעל מערכת החינוך הישראלית, והוא אות קין על מצחה של החברה.
במקביל, קיימים מקרים רבים נוספים של הפליה במגוון זרמים חינוכיים ומקומות גיאוגרפיים ברחבי המדינה. תופעה זו טומנת בחובה גזענות, העמקת השסעים בחברה הישראלית, ועוול שאין כדוגמתו לתלמידים המופלים.

מוצע בזאת כי היה ומתגלה הפליית תלמידים במוסד חינוך על ידי שר החינוך, ישלח השר התראה למוסד בדרישה להפסיק ההפליה במועד נקוב. אם מוסד החינוך לא יפסיק ההפליה, ישלול שר החינוך מן המוסד את השתתפות המדינה בתקציבו. בכך יספק החוק סנקציה כלכלית מאיימת על המוסד החינוכי ויימנעו מקרי הפליה רבים.

בנוסף קובעת הצעת החוק כי יתוקן חוק זכויות התלמיד האוסר הפלייה כך שיובהר שאיסור הפליה חל גם על חלוקה לקבוצות, הסעות וכל פעילות חינוכית או חברתית שמוסד חינוכי מעורב בה.

לבסוף, קובעת הצעת החוק חובת דיווח של שר החינוך לוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת על מקרי ההפליה שהתגלו במערכת החינוך בשנה החולפת ועל אופן הטיפול בהם.

הצעות חוק זהות הונחו של שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/1897/18), על ידי חברת הכנסת ציפי חוטובלי (פ/1938/18) ועל ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/2032/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' בחשוון התשע"ב – 31.10.11