הצעת חוק: שר החינוך יאכוף מקרים של הפליית תלמידים במוסדות הנהנים מתקציב המדינה

כיום קיימים מקרים רבים של הפליה במגוון זרמים חינוכיים ובמקומות שונים ברחבי המדינה. תופעה זו טומנת בחובה גזענות, העמקת השסעים בחברה הישראלית, וגרימת עוול חמור לתלמידים המופלים.
מוצע בזאת לתקן את חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 ואת חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח–2008, ולקבוע כי אם תתגלה הפליית תלמידים במוסד חינוכי על ידי שר החינוך, ישלח השר התראה למוסד בדרישה להפסיק ההפליה במועד נקוב. ככל שהמוסד החינוכי לא יפסיק ההפליה, ישלול שר החינוך מן המוסד את השתתפות המדינה בתקציבו. בכך יטילו החוקים האמורים סנקציה כלכלית מאיימת על המוסד החינוכי וימנעו מקרי הפליה רבים. 
 

תיקון חוק חינוך ממלכתי    1.    בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 –
        (1)    בסעיף 11, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

            "(ב)    נוכח השר כי מוסד חינוך שהוכר כאמור בסעיף קטן (א) עבר על הוראות איסור ההפליה שבסעיף 5(א) לחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000 , ישלח התראה בכתב לבעל מוסד החינוך בדרישה להפסיק את ההפליה; לא הפסיק מוסד החינוך את ההפליה בתוך המועד הנקוב בהתראה, תישלל ממנו השתתפות המדינה בתקציבו.";

        (2)    אחרי סעיף 11א, יבוא:

        "קביעת אזורי רישום למוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים    11ב.    (א)    כל רשות חינוך מקומית תקבע, באישור מנהל המחוז, למוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים שבתחום שיפוטה, אזורי רישום; לעניין סעיף זה, "מנהל המחוז" – מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך.
                        (ב)    השר, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת יתקין תקנות לביצוע סעיף זה.

תיקון חוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים    2.    בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח–2008 , בסעיף 5 אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

        "(ג)    נוכח השר כי מוסד חינוך תרבותי ייחודי עבר על הוראות איסור ההפליה שבסעיף 5(א) לחוק חוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000, ישלח התראה בכתב לבעל מוסד החינוך בדרישה להפסיק את ההפליה; לא הפסיק מוסד החינוך את ההפליה בתוך המועד הנקוב בהתראה, תישלל ממנו השתתפות המדינה בתקציבו."

תיקון חוק זכויות התלמיד    3.    בחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000, בסעיף 5 –
        (1)    בסעיף קטן (א) –
            (א)    בפסקה (3), אחרי "כיתות" יבוא "או קבוצות";
            (ב)    אחרי פסקה (4) יבוא:
                "(5)    הסעות;
                (6)    כל פעילות חינוכית או חברתית במסגרת מוסד חינוך או שמוסד החינוך יוזם אותה או מעורב בה.";
        (2)    אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
            "(ג)    השר ימנה עובד מבין עובדי משרדו שיהיה אחראי לטיפול בעבירות לפי חוק זה.
            (ד)    שר החינוך ידווח לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אחת לשנה, על תופעות של הפליה שהתגלו במהלך השנה החולפת ובדבר אופן הטיפול בהן."

דברי הסבר

כיום קיימים מקרים רבים של הפליה במגוון זרמים חינוכיים ובמקומות שונים ברחבי המדינה. תופעה זו טומנת בחובה גזענות, העמקת השסעים בחברה הישראלית, וגרימת עוול חמור לתלמידים המופלים.
מוצע בזאת לתקן את חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 ואת חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח–2008, ולקבוע כי אם תתגלה הפליית תלמידים במוסד חינוכי על ידי שר החינוך, ישלח השר התראה למוסד בדרישה להפסיק ההפליה במועד נקוב. ככל שהמוסד החינוכי לא יפסיק ההפליה, ישלול שר החינוך מן המוסד את השתתפות המדינה בתקציבו. בכך יטילו החוקים האמורים סנקציה כלכלית מאיימת על המוסד החינוכי וימנעו מקרי הפליה רבים.

סעיף 11א לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 (להלן – החוק), קובע הוראה בדבר השתתפות רשות מקומית בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים. מוצע לתקן את החוק כך שרשויות החינוך המקומיות יקבעו אזורי רישום למוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים, שנמצאים בשטחן של אותן רשויות מקומיות, בדומה לאזורי הרישום הנהוגים בבתי הספר היסודיים הרשמיים. זאת על מנת לפזר או לווסת את רישום התלמידים באותם מוסדות חינוך, על פי אזורי הרישום שיקבעו להם על ידי הרשות, על מנת למנוע מחסור במקומות לימוד לתלמידים מאותה רשות מקומית במוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים על יסודיים באותה הרשות.

סעיף 5 לחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000 (להלן – החוק), קובע איסור הפליה מטעמים שונים בין של ילד ובין של הוריו. מוצע להבהיר כי איסור ההפליה הקיים בחוק יחול גם על חלוקה לקבוצות, הסעות וכל פעילות חינוכית או חברתית שמוסד חינוכי מעורב בה. בנוסף, מוצע להטיל על שר החינוך חובת דיווח לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, בגין מקרי הפליה שהתגלו במערכת החינוך בשנה חולפת ועל אופן הטיפול בהם.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פז-פינס (פ/1897/18), ועל ידי חבר הכנסת אברהם מיכאלי (פ/3259/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בסיוון התשע"א – 20.6.11