הצעת חוק: שריון ארבעה מקומות לנשים בוועדה למינוי דיינים

הצעת חוק הדיינים (תיקון – ייצוג הולם לנשים בוועדה למינוי דיינים), התשע"ג-2013

על פי חוק הדיינים, הרכב הוועדה למינוי דיינים כולל 10 חברים: שני הרבנים הראשיים, שני דיינים מבית הדין הרבני הגדול, שר המשפטים, חבר ממשלה נוסף, שני חברי כנסת ושני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין. הרכב זה מחייב שארבעה מקומות מתוך העשרה ישוריינו לגברים, ואילו מקומן של נשים כחברות הוועדה לא רק שאינו מובטח באמצעות שריון בגוף החוק עצמו, אלא אף אינו מוזכר כלל כמתווה ראוי.
לפיכך, מוצע לקבוע בחוק הדיינים שריון עבור ארבע נשים. על פי ההצעה מחצית מנציגי הממשלה, הכנסת ולשכת עורכי הדין יהיו נשים ובנוסף לכך קובעת ההצעה כי טוענת רבנית תצטרף כחברה נוספת לוועדה ותשמש בה כחברה האחת עשרה. חברותה של טוענת רבנית בוועדה תביא לידי ביטוי את קולן של הנשים הבאות בשערי בתי הדין.

הצעת חוק הדיינים (תיקון–ייצוג הולם לנשים בוועדה למינוי דיינים), התשע"ג–2013

תיקון סעיף 6 – 1. בחוק הדיינים, התשט"ו–1955 , בסעיף 6(א), במקום "10" יבוא "11", אחרי "שייבחר על ידיה" יבוא "גבר ואישה", אחרי "שני חברי כנסת" יבוא "גבר ואישה", אחרי "העובדים במקצועם" יבוא "גבר ואישה", ובסופו יבוא "וטוענת רבנית העוסקת במקצועה אשר תבחר על ידי הרשות לקידום מעמד האישה כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח–1998 ".

דברי הסבר
בתי הדין הרבניים אמונים על סוגיית המעמד האישי של יהודים במדינת ישראל. בבתי הדין מכהנים, על פי ההלכה היהודית, דיינים גברים בלבד, כנהוג מקדמת דנא. בתי הדין עוסקים בשאלות המעמד האישי ומופיעים בפניהם גברים ונשים כאחד. בחברה מודרנית, פתוחה ודמוקרטית שמורה זכות השוויון המגדרי, אולם בשל אופיים של בתי הדין הרבניים, שוויון זה אינו בא לידי ביטוי בהרכב הדיינים בבתי הדין.
על פי חוק הדיינים, הרכב הוועדה למינוי דיינים כולל 10 חברים: שני הרבנים הראשיים, שני דיינים מבית הדין הרבני הגדול, שר המשפטים, חבר ממשלה נוסף, שני חברי כנסת ושני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין. הרכב זה מחייב שארבעה מקומות מתוך העשרה ישוריינו לגברים, ואילו מקומן של נשים כחברות הוועדה לא רק שאינו מובטח באמצעות שריון בגוף החוק עצמו, אלא אף אינו מוזכר כלל כמתווה ראוי.
מצב משפטי זה הוביל לכך, שעל אף שלאורך השנים כיהנו נשים בוועדה למינוי דיינים, כיום אף לא אישה אחת מכהנת בה. במסגרת הליך בג"צ 8670/11 אמונה נ' ועדת המינויים למינוי דיינים ואח', הביע בית המשפט העליון את תמיכתו העקרונית בעתירה והוציא לבקשת העותרים צו מניעה האוסר את התכנסות הוועדה עד למתן החלטה אחרת. כמו כן קבע בית המשפט כי הרכב הוועדה חייב להתבסס על ייצוג הולם לנשים.
לפיכך, מוצע לקבוע בחוק הדיינים שריון עבור ארבע נשים. על פי ההצעה מחצית מנציגי הממשלה, הכנסת ולשכת עורכי הדין יהיו נשים ובנוסף לכך קובעת ההצעה כי טוענת רבנית תצטרף כחברה נוספת לוועדה ותשמש בה כחברה האחת עשרה. חברותה של טוענת רבנית בוועדה תביא לידי ביטוי את קולן של הנשים הבאות בשערי בתי הדין.

שינוי גודל גופנים