הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – תשלום בשעות המנוחה השבועית), התשע"ח–2017 של ח"כ ישראל אייכלר

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – תשלום בשעות המנוחה השבועית), התשע"ח–2017 של ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) מבקשת לתקן את חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951, ולקבוע כי מי שעובד במגזר הציבורי ושכרו משולם מכספי ציבור לא יקבל תוספת שכר בעד עבודה ביום המנוחה. הצעת החוק לא נועדה לחול על המגזר הפרטי.

מספר פנימי: 2021537
הכנסת העשרים

יוזם:          חבר הכנסתישראל אייכלר

              

______________________________________________                                                

פ/4733/20
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – תשלום בשעות המנוחה השבועית), התשע"ח–2017
 
תיקון סעיף 17
1.
בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951[1], בסעיף 17(א)–
 
 
(1)      פסקה (1) – תימחק;
 
 
(2)      אחרי פסקה (1) יבוא:
 
 
 
"(1א)  במגזר הציבורי, לא ישלם לו המעסיק בעד שעות אלה שכר עבודה הגבוה משכרו הרגיל; במגזר הפרטי, ישלם המעסיק לעובד שכר בשל עבודתו, ובלבד שלא יפחת משכרו הרגיל; בפסקה זו –
 
 
 
"מגזר ציבורי" – המדינה, רשות מקומית ותאגיד שהוקם בחוק;
 
 
 
"מגזר פרטי" – כל מי שאינו מגזר ציבורי;"
דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לאסור על גופים ציבוריים לשלם שכר כפול בשל עבודה בשבת שבמקרים מסוימים יכול להגיע עד לארבע מאות אחוזים. חשוב להדגיש שבמקרים חריגים הכרוכים בחשש פיקוח נפש יכול המעסיק להעסיק את העובד גם בשעות המנוחה. הצעת החוק אינה עוסקת במקרים כאלה, והם כבר הוחרגו מחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951, בסעיף 30.

הצעת החוק נועדה לסייע לעובד הרוצה לשמור על אווירת השבת כמסורת אבותיו ובגלל הפיתוי הכלכלי הכבד הוא שובר את המסורת שעליה חונך ופוגע בצביון היהודי שהיה רוצה להעניק גם לילדיו, וכל זה מתרחש תחת אחריותה של מדינה המצהירה כי היא מדינת העם היהודי.

מעבר לצביון היהודי, יש אזרחים שאינם שומרי מסורת שרוצים לשהות ביום השבת עם בני משפחותיהם, בשל תוספת השכר המחויבת בחוק, הם עוזבים את הבית, יוצאים לעבודה ובכך נפגעת זכותם הבסיסית ליום מנוחה.

מצב זה לא ייתכן כאשר מדובר על עובדים ששכרם משולם מכספי ציבור בין במישרין ובין בעקיפין. לפיכך מוצע לתקן את חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951, ולקבוע כי מי שעובד במגזר הציבורי ושכרו משולם מכספי ציבור לא יקבל תוספת שכר בעד עבודה ביום המנוחה. הצעת החוק לא נועדה לחול על המגזר הפרטי.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד בחשוון התשע"ח – 13.11.17

 
[1] ס"ח התשי"א, עמ' 204.