הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – תשלום בעד שעות המנוחה השבועית), של ח"כ ישראל אייכלר

היום, שני 21.12.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – תשלום בעד שעות המנוחה השבועית), התשפ"א-2020 של ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה).

הצעת החוק מבקשת לאסור על גופים ציבוריים לשלם שכר כפול בשל עבודה בשבת שבמקרים מסוימים יכול להגיע עד ל-400 אחוזים.

מספר פנימי: 2140244

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:          חבר הכנסת ישראל אייכלר

______________________________________________

פ/2580/23

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – תשלום בעד שעות המנוחה השבועית), התשפ"א-2020

 

תיקון סעיף 17 1. בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951[1], בסעיף 17(א) –
    (1)      בפסקה (1), במקום "ישלם לו המעסיק בעד שעות" יבוא "במגזר הפרטי, ישלם לו המעסיק בעד שעות", ובמקום "המעסיק בעד כל יחידה" יבוא "המעסיק כאמור בעד כל יחידה" ;
    (2)      אחרי פסקה (1) יבוא:
      "(1א)  במגזר הציבורי, לא ישלם לו המעסיק בעד שעות אלה שכר עבודה הגבוה משכרו הרגיל למעט אם הוא מועסק לפי היתר כללי לעבודה בשמירה או במקום שבו מטפלים בחולים, בבתי מרקחת, במוסדות החלמה או במוסדות לטיפול בזקנים או בילדים; בסעיף קטן זה –
      "מגזר ציבורי" – המדינה, רשות מקומית ותאגיד שהוקם בחוק;
      "מגזר פרטי" – כל מי שאינו מגזר ציבורי."

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לאסור על גופים ציבוריים לשלם שכר כפול בשל עבודה בשבת שבמקרים מסוימים יכול להגיע עד ל-400 אחוזים.

הצעת החוק נועדה לסייע לעובד הרוצה לשמור על אווירת השבת כמסורת אבותיו ובגלל הפיתוי הכלכלי הכבד הוא שובר את המסורת שעליה חונך ופוגע בצביון היהודי שהיה רוצה להעניק גם לילדיו, כשכל זה מתרחש תחת אחריותה של מדינה המצהירה כי היא מדינת העם היהודי.

מעבר לצביון היהודי, יש אזרחים שאינם שומרי מסורת שרוצים לשהות ביום השבת עם בני משפחתם, אך בשל תוספת השכר המחויבת בחוק, הם עוזבים את הבית, יוצאים לעבודה ובכך נפגעת זכותם הבסיסית ליום מנוחה.

מצב זה לא ראוי כאשר מדובר בעובדים ששכרם משולם מכספי ציבור בין במישרין ובין בעקיפין. לפיכך, מוצע לתקן את חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951 (להלן – החוק), ולקבוע כי לעניין עובד במגזר הציבורי, ששכרו משולם מכספי הציבור, לא תשולם תוספת שכר בעד עבודה ביום המנוחה.

הצעת החוק לא חלה על המגזר הפרטי, וכן לא מגבילה את השכר המשולם למי שעובד במגזר הציבורי לפי היתר כללי לעבודה בתחום האבטחה, בתחום הרפואי או בתחום הטיפול בקשישים או בילדים. כמו כן, הצעת החוק אינה גורעת מהוראות סעיף 30 לחוק, אשר מחריגות את העסקתם של סוגי העובדים המפורטים בסעיף האמור.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/4733/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' בטבת התשפ"א – 21.12.20