הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 18) התשע"ח-2018

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 18) התשע"ח-2018 כפי שאושרה לקריאה שנייה ושלישית. 

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 18) התשע"ח-2018
 
 
הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ז בתמוז התשע"ו והועברה לוועדת העבודה הרווחה והבריאות 2016 באוגוסט 2
הודיעה ועדת הכנסת לכנסת 2018 בפברואר 5( ביום כ' בשבט התשע"ח (ד), להעביר את הצעת החוק לוועדת 117 כי החליטה, בהתאם להוראות סעיף הכספים.
 
 לקריאה השנייה ולקריאה – בצירוף הסתייגויות –הצעת החוק מוגשת  2018 ביוני 4(השלישית ביום כ"א בסיוון התשע"ח) 
 
להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.
 
 
יוזמים: חברי הכנסת עליזה לביא, מכלוף מיקי זוהר, מיכל בירן, יעל גרמן, מיקי לוי, אורן אסף חזן, רוברט אילטוב, בצלאל סמוטריץ', מאיר כהן, אלעזר שטרן, איל בן ראובן, יוסי יונה
 
  הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
571386 מספר פנימי: -5888  /א'654- נספח מס' כ )2372/20(פ/
 
201 – ), התשע"ח 18חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 8  החוק העיקרי), אחרי – (להלן 11951– . בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1 1ד9הוספת סעיף  : ד יבוא 9סעיף
  "סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי
 –ד(א) 9-ג(א) ו9 . (א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 1ד9
(1) לא יסרב הזקוק לעובד לקבל אדם לעבודה בשל כך בלבד שהוא הודיע עם קבלתו לעבודה שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית, ולא ידרוש ממנו ליתן התחייבות לעבוד בימי המנוחה השבועית כתנאי לקבלתו לעבודה;
(2) עובד שמעסיקו דורש ממנו לעבוד בימי המנוחה השבועית, או שהודיע לו על כוונתו לדרוש ממנו לעבוד כאמור, רשאי להודיע למעסיקו, לא יאוחר משלושה ימים מיום הדרישה או ההודעה כאמור, שהוא אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית.
  –      (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו 
) במקומות עבודה או בעבודות 1(        ;ו(ב)9 המנויים בסעיף
) במקום עבודה שאישרה ועדת השרים 2(        ועדת – (ב) (בסעיף זה 12 האמורה בסעיף השרים), בכפוף להוראות קטן (ג).
                                                                     .284 ;התשע"ח, עמ' 204 ס"ח התשי"א, עמ' 1  
 
(1)אישור ועדת השרים כאמור בסעיף (ג) אישור ועדת השרים בסעיף זה 2 קטן (ב) יינתן בשל טעמים ייחודיים הקשורים באותו מקום עבודה, ובלבד שהסירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי עלול לפגוע פגיעה משמעותית באותו מקום עבודה או בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים חיוניים לציבור או לחלק ממנו, והכול בהתחשב בטובת העובדים; האישור יכול שיינתן גם לגבי מקצוע או תפקיד מסוים במקום העבודה.
 (2)ניתן אישור ועדת השרים לגבי כלל  העובדים במקום עבודה, תנמק הוועדה את החלטתה בכתב ותמסור על כך דיווח לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.
(3)כל אחד מחברי ועדת השרים רשאי למנות מטעמו עובד ממשרדו כנציגו בוועדת השרים לעניין סעיף זה.
 (4)לשם הפעלת סמכותה לפי סעיף זה, תתכנס ועדת השרים לפחות אחת לרבעון, ובמועד ההתכנסות כאמור תדון ותחליט בכל הבקשות שהועברו אליה עד לאותו מועד.
(5)שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ידווח לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אחת לשנה, על אישורי ועדת השרים באותה שנה."  ."1ד9ד או 9ג, 9ד" יבוא "9ג או 9ה לחוק העיקרי, במקום "9 . בסעיף 2 ה9תיקון סעיף
 (ב) לחוק העיקרי, במקום "שר הדתות" יבוא "השר לשירותי דת". 12 . בסעיף 3 12תיקון סעיף
תחילה, תחולה והוראות מעבר 
1. (א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט ( 4 יום התחילה), והוא יחול גם על עובד שהתחיל את עבודתו אצל המעסיק לפניו-(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו 2(ב)  יום התחילה; ואולם, תחילתו של סעיף בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה.  
 

  (ב) מעסיק יודיע על כוונתו לדרוש מעובד כאמור בסעיף קטן (א), בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום התחילה, לעבוד בימי המנוחה השבועית.
) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה 2(ב)(1ד9  (ג) ועדת השרים האמורה בסעיף תתכנס לראשונה בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; עד יום התחילה ידווח שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת על התכנסותה של ועדת השרים ועל החלטותיה.
 
***************************************************************************************