הצעת חוק שמירת כבוד המת, התשע"ז–2017 של חברי הכנסת אמסלם וביטן (הליכוד)

חברי הכנסת דוד אמסלם ודוד ביטן (הליכוד) הגישו הצעת חוק שמירת כבוד המת, התשע"ז–2017, לחייב את כוחות ההצלה להזמין ולאפשר לארגונים הפועלים לסיוע וטיפול בחללי אסונות ושמירה על כבוד המת, ואשר עומדים בתנאים שנקבעו בהצעת החוק. 

 
מספר פנימי: 2013989
הכנסת העשרים
יוזמים:      חברי הכנסתדוד אמסלם
                                                דוד ביטן
_____________________________________________                              
                                             פ/4133/20
הצעת חוק שמירת כבוד המת, התשע"ז–2017
הגדרות
1.
בחוק זה –
 
 
"כוחות הביטחון וההצלה" – כל אחד מאלה:
 
 
 
(1)       צבא הגנה לישראל;
 
 
 
(2)       משטרת ישראל;
 
 
 
(3)       שירות בתי הסוהר;
 
 
 
(4)       מגן דוד אדום בישראל;
 
 
 
(5)       הרשות הארצית לכבאות והצלה;
 
 
"פעילות לשמירה על כבוד המת" – פעילות הנעשית לשם שמירה על כבוד המת בהתאם להלכה החלה לגבי המת, לרבות סיוע בזיהוי חללים ואיסוף החלקים והממצאים החייבים בקבורה, וסיוע בהבאתם לקבורה.  
הודעה לארגון העוסק בסיוע וטיפול בחללי אסונות ושמירה על כבוד המת
2.
מת אדם שלא בתוך מוסד רפואי וסיבת המוות אינה טבעית או שסיבת המוות טבעית אך נדרשת פעולה של שמירה על כבוד המת וסיוע בהבאתו לקבורה,  ימסרו נציגי כוחות הביטחון וההצלה, שהגיעו לזירת האירוע, הודעה לארגון העוסק בסיוע וטיפול בחללי אסונות ושמירה על כבוד המת, כאמור בסעיף 3, הפועל באזור האירוע, ויאפשרו לו, לאחר ביצוע הפעולות הנדרשות על ידם, לבצע את הפעולות הנדרשות לשם שמירה על כבוד המת.
ארגון העוסק בטיפול בחללי אסונות ושמירה על כבוד המת
3.
ארגון העוסק בסיוע וטיפול בחללי אסונות ושמירה על כבוד המת הוא ארגון שמתקיימים בו כל אלה:
 
 
 
(1)       הוא פועל שלא למטרות רווח;
 
 
 
(2)       הוא קיבל  אישור ניהול תקין מרשם העמותות כהגדרתו בחוק העמותות, התש"ם–1980[1], ואם הוא חברה לתועלת הציבור – מרשם ההקדשות כהגדרתו בחוק הנאמנות, התשל"ט–1979[2];
 
 
 
(3)       תחום עיסוקו העיקרי הוא איסוף ממצאים פתולוגיים וטיפול בחללי אסונות והוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום זה;
 
 
 
(4)       הוא אינו גובה תשלום בעד פעולתו;
 
 
 
(5)       הוא פועל באופן שוויוני וללא הפליה;
 
 
 
(6)       הוא מחזיק בצוותי כוננות הזמינים לתת מענה בכל עת ומפעיל מוקד חירום מבצעי ארצי;
 
 
 
(7)       הוא מפעיל 200 מתנדבים פעילים לפחות, מעביר הכשרה של 40 שעות לפחות וכן הכשרה תקופתית והכשרה ייחודית למתנדבים בתחומים מסוימים;
 
 
 
(8)       הוא מפעיל מתנדבים כמשמעותם בסעיף 287 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[3].
תחילה
4.
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.  
דברי הסבר
קבורת המת היא מצווה אשר התורה מייחסת לה חשיבות רבה, בין השאר בהתייחסה לכבוד המת, למת מצווה ולאיסור הלנת המת. יהודים בכל הדורות חרפו את נפשם לצורך הבאת מתים לקבורה נאותה.
בית המשפט העליון קבע כי שורה של מעשי חקיקה מגנים על כבוד הנפטר בהיבט של שמירה על שלמות גופו לאחר המוות, ועל חובת קבורה מכובדת שתשמר את כבודו. גם המדינה הכירה בצורך לשמור על כבוד המת, והחליטה להקצות משאבים להפעלה של ארגוני מתנדבים העוסקים בכך.
שמירה על כבוד המת אינה רק זכותו של כל אדם, גם לאחר פטירתו, אשר הוכרה בהלכה ובפסיקה, אלא עניין המצריך מומחיות וידע בתחומי הלכה ודת. לפיכך, לא כל מתנדב רשאי ויכול לפעול בתחום זה, וראוי להותיר את הטיפול בחללי אסונות לגורמים הבקיאים בהלכות הרלוונטיות.
על אף חשיבות הנושא הוא עדיין אינו מוסדר כראוי על ידי כוחות ההצלה של מדינת ישראל וישנם מקרי אסון עם חללים, שבהם כוחות ההצלה הפועלים בשטח אינם מדווחים על האירוע לארגון הפועל לשמירה על כבוד המת וזאת מכיוון שהחוק אינו מחייב כיום את כוחות ההצלה להזמין את הארגונים האלו ולאפשר להם את העיסוק בסיוע וטיפול בחללי אסונות ושמירה על כבוד המת לאחר ביצוע הפעולות הנדרשות על ידם.
לפיכך, מוצע לחייב את כוחות ההצלה להזמין ולאפשר לארגונים הפועלים לסיוע וטיפול בחללי אסונות ושמירה על כבוד המת, ואשר עומדים בתנאים שנקבעו בהצעת החוק, כמו ארגון זק"א, לבצע את הפעולות הנדרשות לשם שמירה על כבוד המת בכל מקרה של מוות לא טבעי או במקרים של מוות טבעי המצריכים זאת.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באדר התשע"ז – 22.3.17
 
[1] ס"ח התש"ם, עמ' 210.
[2] ס"ח התשל"ט, עמ' 128.
[3] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.