הצעת חוק: שלילת תקצוב ממוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים אשר מתקיימת בהם הפליה

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – שלילת תקצוב וקביעת אזורי רישום), התשע"ד–2013

מוצע לתקן את סעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953, ולהוסיף לו הוראה בדבר שלילת תקצוב ממוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים אשר נוכח השר כי מתקיימת בהם הפליה. שלילת התקצוב ממוסדות כאמור תעשה לאחר מתן התראה.

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – שלילת תקצוב וקביעת אזורי רישום), התשע"ד–2013

תיקון סעיף 11:
1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
    "(ב) נוכח השר כי מוסד חינוך שהוכר כאמור בסעיף קטן (א) עבר על הוראות איסור ההפליה שבסעיף 5(א) לחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000 , ישלח התראה בכתב לבעל מוסד החינוך בדרישה להפסיק את ההפליה; לא הפסיק מוסד החינוך את ההפליה בתוך המועד הנקוב בהתראה, תישלל ממנו השתתפות המדינה בתקציבו."
הוספת סעיף 11ב:
2. אחרי סעיף 11א לחוק העיקרי יבוא:
    "קביעת אזורי רישום למוסדות חינוך מוכרים לארשמיים-
11ב. (א) כל רשות חינוך מקומית תקבע, באישור מנהל המחוז, למוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים על יסודיים שבתחום שיפוטה, אזורי רישום; לעניין סעיף זה, "מנהל המחוז" – מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך.
        (ב) השר, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, יתקין תקנות לביצוע סעיף זה."
תקנות ראשונות:
3. תקנות ראשונות לפי סעיף 11ב(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יותקנו בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

דברי הסבר

מוצע לתקן את סעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953, ולהוסיף לו הוראה בדבר שלילת תקצוב ממוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים אשר נוכח השר כי מתקיימת בהם הפליה. שלילת התקצוב ממוסדות כאמור תעשה לאחר מתן התראה.
בסעיף 11א לחוק נקבעה הוראה בדבר השתתפות רשות מקומית בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים. מוצע כי רשויות החינוך המקומיות יקבעו אזורי רישום למוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים על יסודיים, שנמצאים בשטחן של אותן רשויות מקומיות, בדומה לאזורי הרישום הנהוגים בבתי הספר היסודיים הרשמיים. זאת, על מנת לפזר או לווסת את רישום התלמידים באותם מוסדות חינוך, על פי אזורי הרישום שייקבעו להם על ידי הרשות, ועל מנת למנוע מחסור במקומות לימוד לתלמידים מאותה רשות מקומית במוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים על יסודיים באותה הרשות.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם מיכאלי (פ/3259/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בכסלו התשע"ד – 18.11.13

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בתשרי התשע"ו – 12.10.15