הצעת חוק שלילת תקצוב מוסדות חינוך המפלים תלמידים ברישום אליהם (תיקוני חקיקה), התשע"ז–2017

לאחר שמליאת הכנסת דחתה את הצעת החוק בהצבעה טרומית ח"כ מאיר כהן (יש עתיד) הגיש שוב את הצעת החוק שלילת תקצוב מוסדות חינוך המפלים תלמידים ברישום אליהם (תיקוני חקיקה), התשע"ז–2017 המיועדת למנוע מקרים של אפליית בנות חרדיות בסמינרים.

מספר פנימי: 2015739
הכנסת העשרים

יוזם:           חבר הכנסתמאיר כהן
              
______________________________________________                                         
                                             פ/4128/20
 
הצעת חוק שלילת תקצוב מוסדות חינוך המפלים תלמידים ברישום אליהם (תיקוני חקיקה), התשע"ז–2017          
 
תיקון חוק לימוד חובה
1.
בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949[1], בסעיף 10א, בסופו יבוא:
 
 
"ובלבד שלא קיימת במוסד פטור הפלית תלמידים האסורה לפי סעיף 5(א) לחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000."
תיקון חוק חינוך ממלכתי
2.
בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953[2], בסעיף 11, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
 
 
"(ב)     נוכח השר כי מוסד חינוך שהוכר כאמור בסעיף קטן (א) עבר על הוראות איסור ההפליה שבסעיף 5(א) לחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000[3], תישלל ממנו השתתפות המדינה בתקציבו."
דברי הסבר
בשנת הלימודים התשע"ז מעל 30 תלמידות לא התחילו את שנת הלימודים בבית ספר, בעקבות אי הסכמה של בתי ספר וסמינרים לרשום אותן ללימודים במסגרתם בשל מניעים עדתיים. כמו כן, ישנם תלמידים יוצאי אתיופיה שנשארו בבית ולא התחילו את שנת הלימודים בבית ספר מכיוון שבית הספר לא הסכים לרשום אותם ממניעים עדתיים. לא ניתן להמשיך במצב זה. הצעת חוק זו נועדה למנוע, בין היתר, את המצב שאין להעלותו על הדעת שבו קיימים בתי ספר בישראל אשר אינם מוכנים לרשום תלמידים ותלמידות לבית ספרם בגלל מוצאם העדתי.
סעיף 5(א) לחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000 (להלן – חוק זכויות התלמיד), קובע כדלקמן:
"רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה:
(1)  רישום תלמיד, קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך;
(2)  קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך;
(3)  קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך;
(4)  זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת והפעלתם."
סעיף 5(ב) לחוק זכויות התלמיד קובע כי מי שעובר על איסור ההפליה הקבוע בסעיף 5(א) כאמור עובר עבירה פלילית, אך אינו קובע סנקציות נוספות נגד מוסד החינוך. לפיכך, מוצע לקבוע כי מוסד חינוך אשר עובר על איסור ההפליה, ובין היתר אינו מקבל תלמידים בשעריו בשל מוצאם העדתי, לא יקבל תקצוב מהמדינה.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3530/20; הוסרה מסדר היום ביום י"ט בשבט התשע"ז (15 בפברואר 2017)).
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באדר התשע"ז – 22.3.17
 
 
 
[1] ס"ח התש"ט, עמ' 287.
[2] ס"ח התשי"ג, עמ' 137.
[3] ס"ח התשס"א, עמ' 42.