הצעת חוק: שלוש שנות מאסר לאדם שפועל להדרת נשים

הצעת חוק העונשין (תיקון – הדרת נשים), התשע"ג–2013

התיקון המוצע בהצעת החוק בא לתת מענה הולם בדין הפלילי לתופעה המגונה של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל. 
מוצע לתקן את חוק העונשין בשני אופנים: האחד, החוק יגדיר מהי הדרת נשים. השני, הוספת עבירה המטילה עונש של שלוש שנות מאסר על מי שפועל להדרת נשים. 

תיקון כותרת סימן א'2:
1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק העיקרי), בפרק ח', בכותרת סימן א'2, בסופה יבוא "והדרה";
הוספת סעיף 144ז:
2. אחרי סעיף 144ו לחוק העיקרי יבוא:
"הדרה מהמרחב הציבורי –
144ז. הדרה מהמרחב הציבורי או משירות ציבורי על רקע מיני המבזה או המשפיל אדם על רקע מינו, במעשה שיש בו כדי למנוע ממנו שימוש במרחב הציבורי או בשירות ציבורי או להגביל אותו בשימוש כאמור, דינו – מאסר שלוש שנים." 

דברי הסבר
לאחרונה אנו עדים לתופעה של ריבוי מקרי רדיפה, חבלה, הסתה ועידוד הדרת נשים מהמרחב הציבורי. התופעה שהחלה בהפרדה בין נשים לגברים במרחב הציבורי בקרב מגזרי אוכלוסייה מסוימים קיבלה תאוצה והפכה למטרד ציבורי ואישי כאחד.
התיקון המוצע בהצעת החוק בא לתת מענה הולם בדין הפלילי לתופעה המגונה של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל.
אישה אשר נפגעת בשל הדרתה מהמרחב הציבורי אינה חווה פגיעה אישית בלבד, אלא פגיעה קבוצתית בעלת חשיבות וצביון פוליטי-חברתי, ולכן תופעה כזו מחייבת התמודדות רצינית וכלל מערכתית. בעייתה של פלונית אינה בעייתה האישית, אלא גילוי של בעיה נרחבת הרבה יותר אשר מחייבת פיתרון פוליטי, הכולל תיקון לחוק העונשין. זאת ועוד, על החוק הפלילי להתאים עצמו לערכי החברה המשתנים.
מעשית, מדובר בהתנהגויות ואמירות המתרחשות בתדירות גבוהה ופוגעות קשות ברגשותיה של האישה, בדימויה העצמי, בחופש שלה, באמונה שלה בעצמה ובכוחותיה. התנהגות של הדרת נשים גורמת סבל רצוף ומתמשך.
על כן מוצע בזאת לתקן את חוק העונשין בשני אופנים: האחד, החוק יגדיר מהי הדרת נשים. השני, הוספת עבירה המטילה עונש של שלוש שנות מאסר על מי שפועל להדרת נשים.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בתמוז התשע"ג – 10.6.13