הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – עיון חוזר בפטור מטעמי הכרה דתית שהושג במרמה), של ח"כ עפר שלח

אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – עיון חוזר בפטור מטעמי הכרה דתית שהושג במרמה),
התש"ף– 2019 של ח"כ עפר שלח (כחול לבן).

הצעת החוק מבקשת לבדוק את עניין פטור מגיוס בקרב נערים ונערות שהשיגו פטור מטעמי הכרה דתית בכדי למנוע ככל האפשר ניצול לרעה של האפשרות לקבל פטור מחובת שירות.

מספר פנימי: 2081332

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמים:     חברי הכנסת         עפר שלח
בועז טופורובסקי
מירב כהן

 

______________________________________________

פ/47/22

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – עיון חוזר בפטור מטעמי הכרה דתית שהושג במרמה),
התש"ף–2019

ביטול סעיפים 40א עד 41 1. בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986[1] (להלן – החוק העיקרי), סעיפים 40א40 עד 41 – בטלים.
תיקון סעיף 42 2. בסעיף 42 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ה) – בטל.
תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים 3. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000[2], בתוספת השנייה, בפרט 17, המילים "או ערעור על החלטת הוועדה לבחינת הפטור לפי סעיף 40ה לחוק האמור" – יימחקו.

 

דברי הסבר

סעיף 40 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986­­­­­ (להלן – החוק), שעניינו פטור מטעמי הכרה דתית, קובע כי פטור מחובת שירות ביטחון יינתן לכל מיועדת לשירות ביטחון אשר הצהירה, באופן ובמועד שנקבעו בתקנות, כי טעמים שבהכרה דתית מונעים אותה מלשרת.

סעיף 42 לחוק מקנה סמכות לבטל פטור שניתן לפי החוק, לאחר קיום הליך של עיון חוזר בפטור, אם שוכנע מי שמקיים את העיון החוזר, כי הפטור ניתן כתוצאה ממסירת ידיעות כוזבות או ממעשי מרמה או הטעיה אחרים. ואולם, סעיף קטן (ה) מסייג את תחולתו וקובע כי הוראות הסעיף לא יחולו על פטור שניתן מטעמי הכרה דתית.

לעניין ביטול פטור שניתן מטעמי הכרה דתית, נקבע הסדר מיוחד בסעיף 41 לחוק. על פי הסעיף האמור, ביטול פטור שניתן מטעמי הכרה דתית ייעשה רק במקרה שבו הורשעה המצהירה בפסק דין סופי על עבירה של שבועת שקר או בהסתמך על ידיעה כוזבת. בכך מצטמצמת במידה ניכרת האפשרות לאכוף את חובת השירות על מי שהגישה תצהיר כוזב לפי סעיף 40 לחוק במטרה להשתמט משירות.

בנוסף, בחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ב–2012, שנכנס לתוקף ביום 10 באפריל 2018, נקבע הסדר מיוחד בסעיפים 40א-40ו לחוק, המאפשר לפוקד לבטל פטור הניתן למיועדת לשירות ביטחון דרך ועדה מיוחדת שהוקמה לצורך נושא זה.

כדי למנוע ככל האפשר ניצול לרעה של האפשרות לקבל פטור מחובת שירות, בידי מי שאינה מקיימת את התנאים שנקבעו בסעיף 40 לחוק, מוצע לבטל את סעיפים 40א עד 41 ואת סעיף 42(ה) לחוק, ולהחיל על הפטור מטעמי הכרה דתית, את ההסדרים של עיון חוזר שנקבעו בסעיף 42 לחוק, בדומה לכל פטור אחר שניתן לפי החוק.

הצעת חוק ממשלתית בנוסח דומה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה (מ/247).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת איתן כבל ואופיר פינס-פז (פ/3501/17), ועל ידי חברי הכנסת עמירה דותן ואפרים סנה (פ/3697/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת איתן כבל (פ/991/18; פ/2986/18), ועל ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/1158/18), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/2343/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/1725/20; פ/3494/20; פ/4602/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/475/21).