הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – קביעת גיל פרישה לרב ותיק), התשע"ט–2018 של ח"כ ינון אזולאי

היום, שני 03.12.2018 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – קביעת גיל פרישה לרב ותיק), התשע"ט–2018 של ח"כ ינון אזולאי (ש"ס). הצעת החוק מבקשת להסדיר בחוק שירותי הדת היהודיים את מעמדם של רבני ישראל שכיהנו בתפקידם טרם החלת תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), התשס"ז–2007. 

הכנסת העשרים

יוזם:           חבר הכנסת            ינון אזולאי
              
______________________________________________                                           
                                              פ/5911/20
 
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – קביעת גיל פרישה לרב ותיק), התשע"ט–2018
 
הוספת סעיף 15
1.                            
בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971[1], בסעיף 15, אחרי פסקה (2) יבוא:
 
 
"(2א) על אף האמור בכל דין, רב עיר שכיהן כחבר לשכת הרבנות או רב עיר בעיר אחרת שהתמנה לאחר מכן בעירו הנוכחית לפני יום כ"ג באלול התשס"ז (6 בספטמבר 2007), יראוהו כאילו החל לכהן כרב העיר במועד שבו החל לכהן באחד משני התפקידים האמורים לעניין קביעת מועד פרישתו."
דברי הסבר
מטרת הצעת חוק זו היא להסדיר בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971, את מעמדם של רבני ישראל שכיהנו בתפקידם טרם החלת תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), התשס"ז–2007, ואשר הוראות המעבר לתחולת התקנות בדבר מועד פרישתם איננו ברור דיו.
ראוי כי לגבי רבנים שכיהנו כרבני עיר טרם החלת התקנות בעיר מסוימת ועברו מהעיר הראשונה שבה כיהנו לעיר שבה הם מכהנים כיום, הרי שהשכל הישר מחייב כי תתקיים רציפות בנוגע לתחולת התקנות בעניינם. כמו כן, יש לראות ברבנים אשר כיהנו כחברי לשכת הרבנות טרם כניסת התקנות לתוקף כמי שהתמנו טרם אותו מועד (על אף שלא השלימו את הליך הבחירה במועד האמור אלא לאחר מכן), שכן באי שמירה על הוותק כאמור יש כדי לפגוע בזכויותיהם ובזכות הציבור לקבל שירותי דת מרב ותיק ומנוסה.
מאחר ונושא זה אינו ברור די הצורך מבחינת פרשנות נוסח התקנות, הרי שיש מקום להבהירו בחקיקה ראשית.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשע"ט – 3.12.18