הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – פיזור מועצה דתית בידי מועצת הרשות המקומית), של ח"כ אלעזר שטרן.

היום, שני 7.9.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – פיזור מועצה דתית בידי מועצת הרשות המקומית), התש"ף–2020 של ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד).

הצעת החוק מבקשת אפשר לנבחרי הציבור ברשויות המקומיות לבחור באפשרות של פיזור מועצה דתית קיימת תוך העברת סמכויותיה, חובותיה, נכסיה והתחייבויותיה לידי הרשות המקומית.

מספר פנימי: 2144033

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:          חבר הכנסת          אלעזר שטרן

 

______________________________________________

פ/2042/23

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – פיזור מועצה דתית בידי מועצת הרשות המקומית), התש"ף–2020

הוספת סעיף 13א 1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971[1], אחרי סעיף 13 יבוא:
    "העברת סמכויות מועצה דתית לרשות מקומית 13א. (א)      בסעיף זה –
            "מועצה מעבירה" – מועצה דתית הנמצאת בתחומה של רשות מקומית שהודיעה הודעה כאמור בסעיף קטן (ב);
            "רשות מקומית נעברת" – רשות מקומית שהודיעה הודעה כאמור בסעיף קטן (ב).
            (ב)      רשות מקומית רשאית להודיע לשר על העברת הסמכויות של אותה המועצה לרשות המקומית שבתחומה היא פועלת; הודיעה רשות מקומית הודעה כאמור, יועברו מלוא סמכויות המועצה המעבירה לרשות המקומית הנעברת והיא תישא בכל עלויות שירותי הדת שיועברו לסמכותה.
            (ג)       שר הפנים יקבע, בצו, הוראות בכל עניין הנוגע לשינויים הנובעים מהעברת סמכויות המועצה המעבירה לרשות המקומית הנעברת, לרבות בעניינים אלה:
              (1)      העברת הנכסים, הזכויות, החובות וההתחייבויות, לרבות זכויות מוחשיות ושאינן מוחשיות, וכן התחייבויות מותנות, עתידיות, ידועות ובלתי ידועות, שערב יום העברת הסמכויות היו של המועצה, ואלה יהיו לקניין הרשות המקומית הנעברת כפי שיורה השר;
              (2)      קביעת הרשות המקומית הנעברת כחליפתה של המועצה המעבירה בכל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב יום העברת הסמכויות, מטעם המועצה המעבירה או נגדה, וכן בכל עילה להליך משפטי כאמור שהיתה קיימת באותה עת;
              (3)      הוראות לעניין עובדי המועצה המעבירה וגמלאיה.
            (ד)      השר ושר הפנים יפעלו, בכפוף להוראות לפי חוק זה, לחלוקת נכסיה, זכויותיה, חובותיה והתחייבויותיה של המועצה המעבירה והעברתן לרשות המקומית הנעברת, וכן להסדרת כל עניין אחר הדרוש לשם הבטחת רציפות השירות לתושבי הרשות המקומית.
            (ה)      בכפוף להוראות חוק זה, מועצה מעבירה תמשיך להיות אישיות משפטית הכשרה לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, עד להעברת סמכויותיה לרשות המקומית הנעברת (בסעיף זה – תקופת המעבר).
            (ו)       בתום תקופת המעבר השר יורה, בצו, על פיזור המועצה המעבירה והיא תחדל להיות אישיות משפטית."

דברי הסבר

המועצות הדתיות מוקמות מכוח חוק שירותי הדת היהודיים, התשל"א–1971 (להלן – "החוק") ואמונות על אספקת שירותי הדת המקומיים, לרבות מתן שירותי השגחה על כשרות, תפעול מקוואות טהרה, רישום לנישואין לבני זוג יהודיים, עירובין, תרבות תורנית ולעתים אף אחריות על תהליך הקבורה. עם זאת, בניגוד למחלקות ואגפים אחרים ברמה המקומית, הן אינן כפופות לרשויות המקומיות ומתפקדות כגוף עצמאי ללא צורך במתן דין וחשבון לנבחרי הציבור ברשות המקומית. במספר לא מבוטל של רשויות מקומיות שמרבית תושביהן יהודים לא הוקמה מועצה דתית ושירותי הדת ברשויות אלה מסופקים באמצעות מחלקה או אגף ייעודי לכך ברשות המקומית. זה המצב בערים אלעד, חריש, שוהם ומודיעין-מכבים-רעות וכן בעשרות מועצות אזוריות. לא לחינם בחרו מייסדי ערים אלה שלא ליצור בתחומן ישות עצמאית אשר תספק את שירותי הדת לתושבים במנותק ממדיניות מועצת העיר, וזוהי ראייה לכך שניתן לספק שירותי דת איכותיים לציבור הרחב, אף בעיר שמרבית תושביה חרדים כמו אלעד, גם שלא באמצעות המועצה הדתית.

מטרת הצעת החוק היא לאפשר לנבחרי הציבור ברשויות המקומיות לבחור באפשרות של פיזור מועצה דתית קיימת תוך העברת סמכויותיה, חובותיה, נכסיה והתחייבויותיה לידי הרשות המקומית. מצב זה יגדיל את אמון הציבור בשירותי הדת בישראל ויחזק את הפיקוח הציבורי על הנעשה במערכות כגון הרישום לנישואין והכשרות.  הצעת החוק נוסחה בסיוע מרכז כדת וכדין ותנועת נאמני תורה ועבודה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1264/22).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח באלול התש"ף – 7.9.20