הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – פרסום מחירון לרכישת קבר), התשע"ט–2019 של ח"כ מאיר כהן.

היום, שני הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – פרסום מחירון לרכישת קבר), התשע"ט–2019 של ח"כ מאיר כהן (כחול לבן).

הצעת החוק מבקשת שכל חברות הקבורה תפעלנה לקביעת מחירון של חלקות הקבורה שברשותן, ושאלו יפורסמו במשרדיהן ובאתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת.

מספר פנימי: 2079060

הכנסת העשרים ואחת

 

יוזמים:      חברי הכנסת         מאיר כהן
                                          יעל גרמן
                                          אלעזר שטרן

______________________________________________

פ/144/21

 

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – פרסום מחירון לרכישת קבר), התשע"ט–2019

תיקון סעיף 14א4

 

1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 14א4, בכל מקום, המילה "בחיים" – תימחק;
החלפת סעיף 14א9 2. במקום סעיף 14א9 לחוק העיקרי יבוא:
    "חובת הצגת מידע על ידי נותן שירותים 14א9. (א)      מי שנותן שירותים כאמור בסעיף 14ב, יציג במשרדיו, במקום בולט לעין ובאופן ברור וקריא את כל אלה:
              (1)      מפה מפורטת של בית העלמין, בחתימת נציג המוסד לביטוח לאומי, שבה יצוינו הגושים והחלקות בבית העלמין, לרבות השטחים המוגדרים שבהם רשאי נותן השירותים לגבות אגרת שירותים ותשלום אחר, בקשר לקבורה ולהקמת המצבה, נוסף על דמי הקבורה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995;
              (2)      רשימת תעריפים של הסכומים שיש לשלם בעד חלקת קבר לפי הוראות חוק זה, לרבות התעריף לאותו בית עלמין כמפורט בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לחוק, אגרות שירותים ותשלומים אחרים שנותן השירותים כאמור  רשאי לגבות בקשר לקבורה ולהקמת המצבה, נוסף על דמי הקבורה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[2], לעניין השטחים המוגדרים כאמור בפסקה (1), הנחות כאמור שלהן זכאי הרוכש ואפשרויות רכישת חלקות קבר בבית העלמין; רשימה כאמור תפורסם בשפות אנגלית, עברית, רוסית אמהרית.
            (ב)      נותן השירותים כאמור בסעיף 14ב יעביר  לידי השר את רשימת התעריפים כאמור בסעיף קטן (א), והיא  ותפורסם באתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת.
            (ג)       ביקש נותן שירותים לעדכן את רשימת המחירים, כאמור בסעיף קטן (א), יעביר את רשימת המחירים המעודכנת לשר;   תעריפים לעניין תשלומים אחרים שנותן שירותים כאמור רשאי לגבות בקשר לקבורה ולהקמת המצבה, נוסף על דמי הקבורה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, לעניין השטחים המוגדרים כאמור בפסקה (1), ייכנסו לתוקף עם פרסומה  של הרשימה באתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת."

דברי הסבר

פרק הזמן שבין פטירתו של אדם קרוב למועד קבורתו, הוא זמן טעון מבחינה רגשית ואף גדוש בפעולות לוגיסטיות שונות שמוטלות על בני משפחתו ויקיריו של הנפטר. על בני המשפחה לדאוג להבאת יקירם לקבורה, לסדרי הלוויה ולהתארגנות לקראת ימי האבלות, כל זאת בהקדם האפשרי. לעתים קרובות נדרשים יקירי הנפטר לקבל סדרה של החלטות חשובות בפרק זמן קצר מאד, כשאין בידיהם את כלל המידע הרלוונטי לקבלת ההחלטה, וכאשר הם נמצאים במצב נפשי רגיש. מצב זה עלול להשפיע על שיקול דעתם.

במצב החוקי הקיים, אדם זכאי להיקבר בחינם לאחר פטירתו. במקרים מסוימים רשאית חברת הקבורה לדרוש תשלום עבור רכישת קבר, וזאת כאשר אדם מבקש לרכוש עבור עצמו חלקת קבר בעודו בחיים, או שמשפחתו מבקשת לרכוש עבורו חלקת קבר בבית עלמין שלא במקום מגוריו, בבית עלמין סגור או בחלקה חריגה שעליה הכריז המוסד לביטוח לאומי ככזה שמותר לגבות בו תשלום עבור חלקת קבר. ואולם, בעוד שתעריפי רכישת קבר על ידי אדם בעודו בחיים קבועים בחוק, ביתר המקרים שבהן רשאיות חברות הקבורה לדרוש תשלום – החוק איננו מגביל את המחיר שאותו הן יכולות לדרוש, כך שחלקת קבר אחת יכולה להאמיר לסכום של למעלה ממאה אלף שקלים חדשים. במציאות זו, משפחתו של נפטר המבקשת לרכוש חלקת קבר לאחר פטירת יקירה נאלצת לנהל משא ומתן על מחירו של קבר ברגע הקשה ביותר. מצב זה, שבו כל המידע איננו חשוף למשפחת הנפטר, ובו אין כל חובה על חברות הקבורה לפרסם את כל מחירי הקבר בחלקות השונות, מקשה על יישום חובת שקיפות ושוויון בין רוכשי חלקות הקבורה.

מטרתה של הצעת חוק זו היא להביא לכך שכל חברות הקבורה תפעלנה לקביעת מחירון של חלקות הקבורה שברשותן, ושאלו יפורסמו במשרדיהן ובאתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת. מהלך זה יגביר את השקיפות בכל הנוגע להליך רכישת הקבר ויסייע למשפחת הנפטר ויקיריו לקבל החלטה בצורה מושכלת.

יש לציין כי חלק מהסעיפים המוצעים בהצעת חוק זו מופיעים כיום בנהלי המשרד לשירותי דת, במסמך "תנאי רישיון לחברה לענייני קבורה, לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (חברות לענייני קבורה), התשכ"ז– 1966". על אף שהדברים הללו קבועים בנהלים, רבות מחברות הקבורה אינן קובעות תעריפים לכל סוגי הקבורה אותם היא מבצעת, וכל שכן אינן מפרסמות אותם. יתרה מזו, נהלים אלו קובעים את התנאים לקבלת רישיון קבורה, בזמן שכיום, מוערך כי כשליש מחברות הקבורה פועלות ללא רישיון תקף כלל. כמו כן, גם כאשר מדובר בחברות קבורה בעלות רישיון תקף, סמכויות האכיפה שמעניק החוק למשרד לשירותי דת מצומצמות.

לצד קביעת המחירון ופרסומו במשרדי החברה, הצעת החוק כוללת גם פרסום באינטרנט ומנגנון שימנע מחברת הקבורה לקבוע מחירים מחדש בכל יום או בכל עסקה, באמצעות הדרישה להגיש את רשימת המחירים לשר לשירותי דת. בעידן הנוכחי, כאשר האפשרות לערוך סקרי שוק והשוואת מחירים עבור כמעט כל מוצר זמינה לכל באמצעות האינטרנט, הגיעה העת לאפשר זאת גם לגבי רכישת קבר שנעשית, כאמור, ברגעים קשים ביותר לאדם.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי כנסת (פ/5289/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ו באייר התשע"ט – 20.5.19

 

[1] ס"ח התשל"א, עמ' 130.

[2] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.