הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – משך כהונת רב עיר), התש"ף–2020

מספר פנימי: 2086561

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמת:        חברת הכנסת        מרב מיכאלי

 

______________________________________________

פ/481/23

 

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – משך כהונת רב עיר), התש"ף–2020

הוספת סעיף 12ב 1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971[1], אחרי סעיף 12א יבוא:
    "משך כהונת

רב עיר

12ב. תקופת כהונתו של רב עיר לא תעלה על עשר שנים."

 

דברי הסבר

רב עיר נבחר לכהן בתפקיד ציבורי, אולם על פי הדין כיום כהונתו אינה מוגבלת בזמן. האינטרס הציבורי מחייב תחלופה בין המכהנים בתפקידים ציבוריים, ועל כן מוצע להגביל את משך הכהונה של רב עיר לתקופה שלא תעלה על עשר שנים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון (פ/259/17; הוסרה מסדר היום ביום ז' באדר א' התשס"ח (‎13 בפברואר 2008); פ/3431/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/51/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/640/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/395/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1246/22).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/3547/17), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל (פ/394/20).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י' באייר התש"ף – 4.5.20

 

 

[1]  ס"ח התשל"א, עמ' 130.

שינוי גודל גופנים