הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – כהונת רבני עיר), של ח"כ יצחק פינדרוס.

היום, שני 14.9.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – כהונת רבני עיר), התש"ף–2020 של ח"כ יצחק פינדרוס (יהדות התורה).

 

הצעת החוק מבקשת כי רב עיר שכבר נבחר בעבר לשמש כרב עיר בעיר אחרת, וכעת עם כהונתו תקנות התשל"ה מגבילות את כהונתו, יחולו עליו הכללים שחלו כאשר נבחר לראשונה כרב עיר.

 

יוזמים:      חברי הכנסת         יצחק פינדרוס
                                          משה גפני
                                          יעקב אשר
                                          אליהו ברוכי

 

______________________________________________

פ/2074/23

 

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – כהונת רבני עיר), התש"ף–2020

 

הוספת סעיף 12ב 1. בחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א–1971[1], אחרי סעיף 12א יבוא:
    "משך כהונת רבני עיר 12ב. (א)      בסעיף זה –
            "רב עיר" – כהגדרתו בסעיף 15(א)(2) לחוק;
            "תקנות התשל"ה" – תקנות בחירת רבני עיר, התשל"ה–1974.
            (ב)      על אף האמור בכל דין, מי שכיהן בתור רב עיר ערב תחילתן של תקנות בחירת רבני עיר, התשל"ה–1974, ולאחר מכן עבר לכהן כרב עיר אחרת, יחולו עליו הוראות הדין לעניין משך כהונה של רב עיר, אשר היו חלות ערב תחילתן של תקנות כאמור."

דברי הסבר

בשנת 1974 תוקנו תקנות בחירת רבני עיר, התשל"ה–1974 (להלן – תקנות התשל"ה), אשר תחמו את גיל הפרישה של רבני עיר לגיל 75, מה שלא היה חלק מהמצב החקיקתי לפני כן. שינוי התקנות בנוגע לתקופות כהונת רבני עיר וההבדלים ביניהן הביא לכך שרבני ערים שהחלו לכהן לפני תחילת התקנות ועברו לכהן כרב בעיר אחרת אחרי שנת 1974, נמצאים תחת מגבלת הגיל אשר קבועה בתקנות התשל"ה, אף שכהונתם החלה לפני כן.

בהתאם לכך מוצע בהצעת החוק כי רב עיר שכבר נבחר בעבר לשמש כרב עיר בעיר אחרת, וכעת עם כהונתו תקנות התשל"ה מגבילות את כהונתו, יחולו עליו הכללים שחלו כאשר נבחר לראשונה כרב עיר.

לפיכך, הצעת חוק זו קובעת כי במקרים המפורטים, יחולו כללים ייחודיים שיאפשרו לרב עיר המכהן לממש את תפקידו ואת תקופת כהונתו, ערב תחילת תקנות התשל"ה.

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה באלול התש"ף – 14.9.20

[1]  ס"ח התשל"א, עמ' 130.

שינוי גודל גופנים