הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – כהונת רבני עיר), של ח"כ אריאל קלנר.

היום, שני 12.10.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – כהונת רבני עיר), התשפ"א–2020 של ח"כ אריאל קלנר (הליכוד).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי משך כהונתו של רב אשר מונה לכהונת רב עיר לאחר הגיעו לגיל 60 תהיה 10 שנים. כך לדוגמה, רב אשר נבחר לתפקידו בגיל 67 יוכל להמשיך לכהן בתפקידו עד הגיעו לגיל 77.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת אריאל קלנר
                                                 הילה שי וזאן
                                                 מתן כהנא

______________________________________________                                            פ/2161/23

 

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – כהונת רבני עיר), התשפ"א–2020

הוספת סעיף 12ב 1. בחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א–1971[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 12א יבוא:
    "משך כהונת רבני עיר 12ב. (א)      בסעיף זה –
            "רב עיר" – כהגדרתו בסעיף 15(א)(2) לחוק העיקרי;
            "רב חבר הרבנות" – רב שהוא עובד מועצה דתית או רשות מקומית;
            "תקנות התשל"ה" – תקנות בחירת רבני עיר, התשל"ה–1974.
            "תקנות התשס"ז" – תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירת רבני עיר), התשס"ז–2007.
            (ב)      על אף האמור בכל דין –
              (1)          מי שכיהן בתור רב עיר ערב תחילתן של תקנות התשל"ה, ולאחר מכן עבר לכהן כרב עיר אחרת, יחולו עליו הוראות הדין לעניין משך כהונה של רב עיר, אשר היו חלות ערב תחילתן של תקנות כאמור.
              (2)          מי ששימש בתור רב חבר הרבנות, ערב תחילתן של תקנות התשל"ה, באותה העיר בה נבחר לאחר מכן לכהן כרב עיר, יחולו עליו ההוראות לעניין משך כהונה של שהיו קיימות לפני תקנות התשל"ה.
            (ג)       משך הכהונה של רב שנבחר וגילו היה יותר מ-60 שנה ביום בחירתו, יכהן 10 שנים.
            (ד)      מועצת הרבנות הראשית רשאית להאריך את גיל הפרישה, על פי בקשת רב העיר ולאחר ששוכנעה שיש ביכולתו של הרב להמשיך ולמלא את התפקיד, עד הגיעו של הרב לגיל 75; טרם קבלת החלטה לעניין זה, תאפשר מועצת הרבנות הראשית למועצה הדתית שמכהן בה הרכב נבחר או למועצת הרשות המקומית, לפי העניין, להשמיע את עמדתה."
תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום כ"ז בכסלו, התשע"ט (25 בדצמבר 2018).

 

דברי הסבר

שינוי התקנות בנוגע לתקופות כהונת רבני עיר ורבנים חברי הרבנות, אשר לא נתחמו לפני תקנות בחירת רבני עיר, התשל"ה–1974 (להלן – תקנות התשל"ה), יצרו מצבים בהם נגרם עוול לרב המכהן. הצעת חוק זו קובעת כי יחולו כללים ייחודיים שיאפשרו לרב עיר המכהן לממש את תפקידו הייחודי ואת תקופת כהונתו המתאימה בהתאם לזמן בו החל לכהן. בהתאם לכך, נקבע לגבי רב שכבר כיהן כחבר הרבנות באותה עיר, בה נבחר לאחר מכן לשמש כרב עיר, וכן לגבי רב עיר שעבר לכהן בעיר אחרת שנבחרו לראשונה לפני שנת 1974, כי יחולו עליהם ההוראות ערב תחילתן של תקנות התשל"ה.

בנוסף, בשל הוראות הדין המחייבות היום את פרישתם של רבני עיר בגיל 75 לכל היותר, מצב אשר מונע מרבני עיר שהתמנו לתפקיד אחרי גיל 60 להמשיך ולכהן בתפקיד עקב גילם, מוצע לקבוע כי משך כהונתו של רב אשר מונה לכהונת רב עיר לאחר הגיעו לגיל 60 תהיה 10 שנים. כך לדוגמה, רב אשר נבחר לתפקידו בגיל 67 יוכל להמשיך לכהן בתפקידו עד הגיעו לגיל 77.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד בתשרי התשפ"א – 12.10.20