הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייעוד תשלומים לרכישת חלקת קבר), התשע"ט–2019 של ח"כ מיכל רוזין.

היום, שני 27.5.2019 הונחה על שולחן הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייעוד תשלומים לרכישת חלקת קבר), התשע"ט–2019 של ח"כ מיכל רוזין (מרצ).

הצעת החוק מבקשת לאסור על חברה קדישא להשתמש בסכומים הנגבים עבור רכישת חלקת קבר בחיים לתשלום משכורות, ולהגביל השימוש בו לשם כיסוי ההוצאות המפורטות בהצעה.

מספר פנימי: 2079287

הכנסת העשרים ואחת

 

יוזמת:        חברת הכנסת        מיכל רוזין

 

______________________________________________

פ/307/21

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייעוד תשלומים לרכישת חלקת קבר), התשע"ט–2019

 

תיקון סעיף 14א 1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971[1], בסעיף 14א, אחרי סעיף קטן (יא) יבוא:
    "(יא1)           בלי לגרוע מהוראות סעיף 14א7, כספים שהתקבלו עבור רכישת חלקת קבר בחיים ישמשו לכיסוי ההוצאות המפורטות להלן ויוחזקו בחשבונות בנק נפרדים שייוחדו למטרות אלה:
      (1)      רכישה ופיתוח הקרקע שנושא בהם גורם הקבורה;
      (2)      טיפול בחלקה;
      (3)      טיפול בלוויה ובשירותים הנלווים לכך;
      (4)      קבורה;
      (5)      עלויות אחזקת בית העלמין לאורך שנים;
      (6)      תשלום משכורות לעובדים העוסקים בפועל בקבורה."

דברי הסבר

סכומים שחברה קדישא גובה עבור רכישת חלקת קבר בחיים הם סכומים נוספים על אלה המשולמים לה בגין שירותי הקבורה על ידי הביטוח הלאומי, לכן אין זה ראוי שסכומים אלו ישמשו את חברה קדישא עבור תשלום משכורות.

מוצע לפיכך לאסור על חברה קדישא להשתמש בסכומים הנגבים עבור רכישת חלקת קבר בחיים לתשלום משכורות, ולהגביל השימוש בו לשם כיסוי ההוצאות המפורטות בהצעה. כדי להבטיח את האמור לעיל מוצע כי הכספים הנ"ל יוחזקו בחשבון בנק נפרד.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם פורז וקבוצת חברי הכנסת (פ/485) ועל ידי חבר הכנסת אברהם פורז (פ/1625), על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אהוד רצאבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1695), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת אורית זוארץ ושלמה מולה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3478/18).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/752/19) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2776/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/161/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין (פ/633/20).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב באייר התשע"ט – 27.5.19

 

[1] ס"ח התשל"א, עמ' 130.

שינוי גודל גופנים