הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייצוג הולם לנשים במועצות הדתיות), של ח"כ עודד פורר.

היום, שני 10.8.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייצוג הולם לנשים במועצות הדתיות), התש"ף–2020 של ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי ייצוגן השווה של נשים יובטח במסגרת החוק ובהתאם לעקרונות השוויון של המשפט הישראלי במועצות הדתיות.

 

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         עודד פורר
                                          יבגני סובה
                                          אלי אבידר
                                          יוליה מלינובסקי קונין
                                          אלכס קושניר

 

______________________________________________

פ/1774/23

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייצוג הולם לנשים במועצות הדתיות), התש"ף–2020

הוספת סעיף 5א 1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971[1], אחרי סעיף 5 יבוא:
    "ייצוג הולם לנשים 5א. לפחות מחצית חברי המועצה תהיינה נשים."

 

דברי הסבר

המועצות הדתיות בישראל, שמעמדן וסמכותן מוסדר בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971, אמונות על אספקת שירותי דת וגביית אגרות בעבור שירותי הדת שהיא מספקת ברשות המקומית שבמסגרתה היא פועלת.

כך, אמונה המועצה הדתית בדרך כלל על התנהלותם התקינה של בתי קברות, מקוואות, בתי כנסת וכדומה. מטבע הדברים, מדובר בשירותים שניתנים לכלל ציבורי האזרחים היהודיים ברשות המקומית הרלוונטית. לפיכך, ראוי כי ייצוגן של נשים במועצות הדתיות, המוסמכות לקבל החלטות הנוגעות לאורך חייהם של נשים וגברים כאחד, יובטח.

במהלך פורץ דרך, סללה הגברת לאה שקדיאל בעקבות עתירתה (בג"ץ 153/87 שקדיאל נ' השר לענייני דתות, מב (2) 221 (1988)) את דרכן של נשים לחברות במועצות הדתיות בישראל.

ואולם, ייצוגן במועצות מועט ואינו הולם. מנתוני עמותת "חדו"ש" לחופש דת ושוויון, עולה כי נשים מהוות 17% בלבד מכלל חברי המועצות, ברוב המועצות בהן מכהנות נשים, יש נציגות של אישה אחת בלבד, ואף אישה לא מכהנת כיו"ר מועצה דתית.

מוצע כי ייצוגן השווה של נשים יובטח במסגרת החוק ובהתאם לעקרונות השוויון של המשפט הישראלי. הבטחת ייצוגן של נשים כאמור יסייע בקידום השתתפותן בקבלת החלטות ובקביעת מדיניות המשפיעה על הציבור היהודי בישראל בתחום שירותי הדת.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת (פ/2406/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת עליזה לביא (פ/181/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ' באב התש"ף – 10.8.20