הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייעוד תשלומים לרכישת חלקת הקבר)

הצעת החוק, אותה יזם חבר הכנסת דב חנין מסיעת הרשימה המאוחדת, מציעה להגדיר את השימוש בתשלום רכישת חלקת קבר מחברת קדישא. 
מתוך דברי ההסבר להצעת החוק:
" סכומים שחברה קדישא גובה עבור רכישת חלקת קבר בחיים הם סכומים נוספים על אלה המשולמים לה בגין שירותי הקבורה על ידי הביטוח הלאומי, לכן אין זה ראוי שסכומים אלו ישמשו את חברה קדישא עבור תשלום משכורות.

מוצע לפיכך לאסור על חברה קדישא להשתמש בסכומים הנגבים עבור רכישת חלקת קבר בחיים לתשלום משכורות, ולהגביל השימוש בו לשם כיסוי ההוצאות המפורטות בהצעה. כדי להבטיח את האמור לעיל מוצע כי הכספים הנ"ל יוחזקו בחשבון בנק נפרד."