הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – העברת סמכויות מועצה דתית לרשות מקומית), של ח"כ עודד פורר.

היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – העברת סמכויות מועצה דתית לרשות מקומית), התש"ף–2019 של ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת להסמיך את שר הפנים לקבוע הוראות בכל עניין הנוגע לשינויים הנובעים מסיפוח המועצות הדתיות, לרבות בעניינים של העברת קניינן של המועצות הדתיות לרשויות המקומיות, קביעת הרשות המקומית שתחליף כל מועצה דתית בכל הליך ועילה משפטיים, קביעת הרשות המקומית שתדון בהליכים שהיו תלויים ועומדים ערב יום הביטול בפני המועצות הדתיות, והוראות לעניין עובדי המועצות הדתיות וגמלאיהן.

מספר פנימי: 2082961
הכנסת העשרים ושתיים

יוזמים: חברי הכנסת עודד פורר
אלי אבידר
יבגני סובה
חמד עמאר
אלכס קושניר
מרק איפראימוב

______________________________________________
פ/1264/22
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – העברת סמכויות מועצה דתית לרשות מקומית), התש"ף–2019
הוספת סעיף 13א 1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971 , אחרי סעיף 13 יבוא:
"העברת סמכויות מועצה דתית לרשות מקומית 13א. (א) בסעיף זה –
"מועצה מעבירה" – מועצה דתית הנמצאת בתחומה של רשות מקומית שהודיעה הודעה כאמור בסעיף קטן (ב);
"רשות מקומית נעברת" – רשות מקומית שהודיעה הודעה כאמור בסעיף קטן (ב).
(ב) רשות מקומית שסכום ההשתתפות שלה בהוצאות תקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה עולה על 50%, רשאית להודיע לשר על העברת הסמכויות של אותה המועצה לרשות המקומית שבתחומה היא פועלת; הודיעה רשות מקומית הודעה כאמור, יועברו מלוא סמכויות המועצה המעבירה לרשות המקומית הנעברת והיא תישא בכל עלויות שירותי הדת שיועברו לסמכותה.
(ג) שר הפנים יקבע, בצו, הוראות בכל עניין הנוגע לשינויים הנובעים מהעברת סמכויות המועצה המעבירה לרשות המקומית הנעברת, לרבות בעניינים אלה:
(1) העברת הנכסים, הזכויות, החובות וההתחייבויות, לרבות זכויות מוחשיות ושאינן מוחשיות, וכן התחייבויות מותנות, עתידיות, ידועות ובלתי ידועות, שערב יום העברת הסמכויות היו של המועצה, ואלה יהיו לקניין הרשות המקומית הנעברת כפי שיורה השר;
(2) קביעת הרשות המקומית הנעברת כחליפתה של המועצה המעבירה בכל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב יום העברת הסמכויות, מטעם המועצה המעבירה או נגדה, וכן בכל עילה להליך משפטי כאמור שהיתה קיימת באותה עת;
(3) הוראות לעניין עובדי המועצה המעבירה וגמלאיה.
(ד) השר ושר הפנים יפעלו, בכפוף להוראות לפי חוק זה, לחלוקת נכסיה, זכויותיה, חובותיה והתחייבויותיה של המועצה המעבירה והעברתן לרשות המקומית הנעברת, וכן להסדרת כל עניין אחר הדרוש לשם הבטחת רציפות השירות לתושבי הרשות המקומית.
(ה) בכפוף להוראות חוק זה, מועצה מעבירה תמשיך להיות אישיות משפטית הכשרה לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, עד להעברת סמכויותיה לרשות המקומית הנעברת (בסעיף זה – תקופת המעבר).
(ו) בתום תקופת המעבר השר יורה, בצו, על פיזור המועצה המעבירה והיא תחדל להיות אישיות משפטית."

דברי הסבר
חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971, מסדיר את פעילותן של המועצות הדתיות במדינת ישראל.
הצעת חוק זו מבקשת לתקן עוול הנגרם לרשויות מקומיות רבות, הנדרשות לשאת ברוב המימון של המועצות הדתיות הפועלות בתחומן, אך אינן מקבלות את הסמכויות הניהוליות הנדרשות לשם כך. באמצעות תיקון זה ניתן יהיה לייעל את השירות לתושב ואף להוזילו. לפיכך, מוצע לאפשר לרשות מקומית, הנושאת יותר מ-50% מתקציב המועצה הדתית, להודיע על העברת מלוא סמכויות המועצה הדתית הפועלת בתחומה, אל הרשות המקומית. רשות מקומית שהודיעה הודעה כאמור, תישא במלוא העלויות הנובעות מהעברת הסמכויות.
כך, תוכל הרשות המקומית לחסוך כספי ציבור ולאפשר גמישות ניהולית לרשות המקומית הרלוונטית תוך יכולת לצמצם את עלויות כוח האדם.
כמו כן, הצעת החוק מאפשרת למדינה להמשיך ולהפעיל את המועצות הדתיות, ובלבד שהמדינה מוכנה לשאת ביותר מ-50% מעלויות המועצות.
בנוסף מוצע לקבוע תקופת מעבר, אשר במהלכה ימשיכו המועצות הדתיות להיות אישיות משפטית כשרה לכל דבר ועניין, עד שתועברנה כלל החובות והזכויות, המשפטיות והקנייניות, של המועצות הדתיות לרשויות המקומיות. מוצע להסמיך את שר הפנים לקבוע הוראות בכל עניין הנוגע לשינויים הנובעים מסיפוח המועצות הדתיות, לרבות בעניינים של העברת קניינן של המועצות הדתיות לרשויות המקומיות, קביעת הרשות המקומית שתחליף כל מועצה דתית בכל הליך ועילה משפטיים, קביעת הרשות המקומית שתדון בהליכים שהיו תלויים ועומדים ערב יום הביטול בפני המועצות הדתיות, והוראות לעניין עובדי המועצות הדתיות וגמלאיהן.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2962/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/531/21).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בכסלו התש"ף – 9.12.19

שינוי גודל גופנים