הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין בנציגויות זרות בשטח ישראל) של ח"כ קוז'ינוב

היום, שני 19.10.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין בנציגויות זרות בשטח ישראל) (הוראת שעה), התשפ"א–2020 של ח"כ אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד).

הצעת החוק מבקשת לאפשר לזוגות מסורבי חיתון להתחתן בנישואים קונסולריים בנציגויות הזרות בארץ. מוצע לקבוע את התיקון כהוראת שעה עד לתום תקופת ההכרזה על מצב החירום מכוח חוק סמכויות מיוחדות,

 

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         אנדרי קוז'ינוב
                                          יואל רזבוזוב
                                          אורלי פרומן
                                          יואב סגלוביץ'
                                          עפר שלח
                                          ע'דיר כמאל מריח
                                          אלעזר שטרן
                                          בועז טופורובסקי
                                          יאיר גולן
                                          אורנה ברביבאי

______________________________________________

פ/2205/23

הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין בנציגויות זרות בשטח ישראל) (הוראת שעה), התשפ"א–2020

 

הוראת שעה – הוספת סעיף 2א 1. החל ביום פרסומו של חוק זה ועד לפקיעת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה או ביטולה לפי סעיפים 2 ו-3 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף–2020[1], יקראו את חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953[2] כך שאחרי סעיף 2 יבוא:
"הוראת שעה – נישואין קונסולריים 2א. על אף האמור בחוק זה, יראו נישואין שנערכו בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ הנמצאת בשטח מדינת ישראל, של בני זוג המנועים מלהתחתן לפי כל דין כתקפים, אם הם תקפים לפי דין מדינת החוץ."

דברי הסבר

בישראל חיים כ-400 אלף אזרחים ואזרחיות אשר אין באפשרותם להינשא בארץ משום שחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התש"יג–1953, קובע כי ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל, אזרחי המדינה, יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי דין רבניים. מדוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי למעלה מ-10,000 איש נישאים בנישואין אזרחיים בחו"ל מדי שנה (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "נישואין של ישראלים בחו"ל 2000-2018", 23.8.20), אולם מזה מספר חודשים, בעקבות החלה התפשטות נגיף הקורונה, נסגרו השמיים לטיסות כמעט לחלוטין. מצב זה, לא מאפשר לאותם זוגות להינשא ולהירשם במרשם האוכלוסין כזוג נשוי, ובכך פוגע באפשרותם לקבל הן הטבות מס והן הטבות אחרות השמורות לזוגות נשואים בלבד, וביניהן הטבות מס לרכישת דירה.

עם פרוץ הגל השני של נגיף הקורונה, עימו אנחנו מתמודדים בימים אלה, כבר ברור שמדובר במשבר שיישאר עימנו לאורך זמן, ולכל הפחות – שנה. עם זאת, ברור כי במצב זה יש צורך להמשיך בחיי שגרה למרות המשך התפרצות המגפה.

בהצעת החוק מוצע לאפשר לזוגות מסורבי חיתון להתחתן בנישואים קונסולריים בנציגויות הזרות בארץ. מוצע לקבוע את התיקון כהוראת שעה עד לתום תקופת ההכרזה על מצב החירום מכוח חוק סמכויות מיוחדות, וזאת לשם ההדגשה שמדובר בהוראת שעה שאין מטרתה לגרוע מהסטטוס קוו של מוסד הרבנות במדינת ישראל.

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

א' בחשוון התשפ"א – 19.10.20